زمستانم  

 این زمستان عجیب زمستان استگویی تولد مجددم همین زمستان است گویی سختی یک زایش را در همین زمستان برای تولدی مجدد باید چشیدگویی مادر هستی نیز تولد نوزادش را شادمان استچه سخت است تولدی دیگر در زمستاننوزادی اسیب پذیز و امیدوار که روزگارانی در پیش خواهد داشتنوزادی متفاوت از دیگرانشايد مثل بچه اردک زشت که علیرغم انتظارات توانست بال بگیرد و پرواز کند شاید بلند تر از همه...

ادامه مطلب  

زمستانم  

 این زمستان عجیب زمستان استگویی تولد مجددم همین زمستان است گویی سختی یک زایش را در همین زمستان برای تولدی مجدد باید چشیدگویی مادر هستی نیز تولد نوزادش را شادمان استچه سخت است تولدی دیگر در زمستاننوزادی اسیب پذیز و امیدوار که روزگارانی در پیش خواهد داشتنوزادی متفاوت از دیگرانشايد مثل بچه اردک زشت که علیرغم انتظارات توانست بال بگیرد و پرواز کند شاید بلند تر از همه...

ادامه مطلب  

زمستانم  

 این زمستان عجیب زمستان استگویی تولد مجددم همین زمستان است گویی سختی یک زایش را در همین زمستان برای تولدی مجدد باید چشیدگویی مادر هستی نیز تولد نوزادش را شادمان استچه سخت است تولدی دیگر در زمستاننوزادی اسیب پذیز و امیدوار که روزگارانی در پیش خواهد داشتنوزادی متفاوت از دیگرانشايد مثل بچه اردک زشت که علیرغم انتظارات توانست بال بگیرد و پرواز کند شاید بلند تر از همه...

ادامه مطلب  

زمستانم  

 این زمستان عجیب زمستان استگویی تولد مجددم همین زمستان است گویی سختی یک زایش را در همین زمستان برای تولدی مجدد باید چشیدگویی مادر هستی نیز تولد نوزادش را شادمان استچه سخت است تولدی دیگر در زمستاننوزادی اسیب پذیز و امیدوار که روزگارانی در پیش خواهد داشتنوزادی متفاوت از دیگرانشايد مثل بچه اردک زشت که علیرغم انتظارات توانست بال بگیرد و پرواز کند شاید بلند تر از همه...

ادامه مطلب  

زمستانم  

 این زمستان عجیب زمستان استگویی تولد مجددم همین زمستان است گویی سختی یک زایش را در همین زمستان برای تولدی مجدد باید چشیدگویی مادر هستی نیز تولد نوزادش را شادمان استچه سخت است تولدی دیگر در زمستاننوزادی اسیب پذیز و امیدوار که روزگارانی در پیش خواهد داشتنوزادی متفاوت از دیگرانشايد مثل بچه اردک زشت که علیرغم انتظارات توانست بال بگیرد و پرواز کند شاید بلند تر از همه...

ادامه مطلب  

زمستان رابطه (ماجد احساس آغوش عشق )  

یک روزازاین روزهای سرد زمستانمیآیمدستانت را میگیرمو به سینه میگذارمیا تنگ در آغوشت میگیرمتا ذوب شوم در گرمای ملتهب درونتو سرما رافراموش کنم ... فراموش کنیم..و زمستان رابطهخاطره ای شودمانند تمام زمستانهای گذشتهکه در آنآخرشنه نه سرما کوچ میکردوهمه چیز درست میشد...ماجد28-11-96

ادامه مطلب  

زمستان رابطه (ماجد احساس آغوش عشق )  

یک روزازاین روزهای سرد زمستانمیآیمدستانت را میگیرمو به سینه میگذارمیا تنگ در آغوشت میگیرمتا ذوب شوم در گرمای ملتهب درونتو سرما رافراموش کنم ... فراموش کنیم..و زمستان رابطهخاطره ای شودمانند تمام زمستانهای گذشتهکه در آنآخرشنه نه سرما کوچ میکردوهمه چیز درست میشد...ماجد28-11-96

ادامه مطلب  

خاطرات زمستان را به بهار نياور  

مجموعه: داستانهای خواندنی (2)داستان های شیوانابرفها آب شده بودند و دیگر خبری از سرمای زمستان نبود. فصل یخبندان تمام شده بود و کم کم اهالی دهکده شیوانا می توانستند از خانه هایشان بیرون بیایند و در مزارع به کشت وزرع بپردازند. همه از گرمای خورشید بهاری حظ می کردند و از سبزی و طراوت گیاهان لذت می بردند ...در آن روز، شیوانا همراه یکی از شاگردان از مزرعه عبور می کرد. پیرمردی را دید که نوه هایش را دور خود جمع کرده و برای آنها در مورد سرمای شدید زمستا

ادامه مطلب  

خاطرات زمستان را به بهار نياور  

مجموعه: داستانهای خواندنی (2)داستان های شیوانابرفها آب شده بودند و دیگر خبری از سرمای زمستان نبود. فصل یخبندان تمام شده بود و کم کم اهالی دهکده شیوانا می توانستند از خانه هایشان بیرون بیایند و در مزارع به کشت وزرع بپردازند. همه از گرمای خورشید بهاری حظ می کردند و از سبزی و طراوت گیاهان لذت می بردند ...در آن روز، شیوانا همراه یکی از شاگردان از مزرعه عبور می کرد. پیرمردی را دید که نوه هایش را دور خود جمع کرده و برای آنها در مورد سرمای شدید زمستا

ادامه مطلب  

تور آفریقا  

آب و هوای آفریقای جنوبی در هر زمان از سال مطبوع است. اما فصل زمستان برای سفر گردشگران تور آفریقا مناسب تر می باشد. البته گردشگران تور آفریقا توجه داشته باشند که فصل زمستان در آفریقای جنوبی مصادف با فصل بهار و تابستان در ایران است. زمستان در آن جا در اوایل فروردین ماه آغاز می شود. میانگین دما در آفریقای جنوبی در حدود 8 تا 30 درجه سانتیگراد در نوسان است.

ادامه مطلب  

تور آفریقا  

آب و هوای آفریقای جنوبی در هر زمان از سال مطبوع است. اما فصل زمستان برای سفر گردشگران تور آفریقا مناسب تر می باشد. البته گردشگران تور آفریقا توجه داشته باشند که فصل زمستان در آفریقای جنوبی مصادف با فصل بهار و تابستان در ایران است. زمستان در آن جا در اوایل فروردین ماه آغاز می شود. میانگین دما در آفریقای جنوبی در حدود 8 تا 30 درجه سانتیگراد در نوسان است.

ادامه مطلب  

تور آفریقا  

آب و هوای آفریقای جنوبی در هر زمان از سال مطبوع است. اما فصل زمستان برای سفر گردشگران تور آفریقا مناسب تر می باشد. البته گردشگران تور آفریقا توجه داشته باشند که فصل زمستان در آفریقای جنوبی مصادف با فصل بهار و تابستان در ایران است. زمستان در آن جا در اوایل فروردین ماه آغاز می شود. میانگین دما در آفریقای جنوبی در حدود 8 تا 30 درجه سانتیگراد در نوسان است.

ادامه مطلب  

تور آفریقا  

آب و هوای آفریقای جنوبی در هر زمان از سال مطبوع است. اما فصل زمستان برای سفر گردشگران تور آفریقا مناسب تر می باشد. البته گردشگران تور آفریقا توجه داشته باشند که فصل زمستان در آفریقای جنوبی مصادف با فصل بهار و تابستان در ایران است. زمستان در آن جا در اوایل فروردین ماه آغاز می شود. میانگین دما در آفریقای جنوبی در حدود 8 تا 30 درجه سانتیگراد در نوسان است.

ادامه مطلب  

تور آفریقا  

آب و هوای آفریقای جنوبی در هر زمان از سال مطبوع است. اما فصل زمستان برای سفر گردشگران تور آفریقا مناسب تر می باشد. البته گردشگران تور آفریقا توجه داشته باشند که فصل زمستان در آفریقای جنوبی مصادف با فصل بهار و تابستان در ایران است. زمستان در آن جا در اوایل فروردین ماه آغاز می شود. میانگین دما در آفریقای جنوبی در حدود 8 تا 30 درجه سانتیگراد در نوسان است.

ادامه مطلب  

تور آفریقا  

آب و هوای آفریقای جنوبی در هر زمان از سال مطبوع است. اما فصل زمستان برای سفر گردشگران تور آفریقا مناسب تر می باشد. البته گردشگران تور آفریقا توجه داشته باشند که فصل زمستان در آفریقای جنوبی مصادف با فصل بهار و تابستان در ایران است. زمستان در آن جا در اوایل فروردین ماه آغاز می شود. میانگین دما در آفریقای جنوبی در حدود 8 تا 30 درجه سانتیگراد در نوسان است.

ادامه مطلب  

تور آفریقا  

آب و هوای آفریقای جنوبی در هر زمان از سال مطبوع است. اما فصل زمستان برای سفر گردشگران تور آفریقا مناسب تر می باشد. البته گردشگران تور آفریقا توجه داشته باشند که فصل زمستان در آفریقای جنوبی مصادف با فصل بهار و تابستان در ایران است. زمستان در آن جا در اوایل فروردین ماه آغاز می شود. میانگین دما در آفریقای جنوبی در حدود 8 تا 30 درجه سانتیگراد در نوسان است.

ادامه مطلب  

تور آفریقا  

آب و هوای آفریقای جنوبی در هر زمان از سال مطبوع است. اما فصل زمستان برای سفر گردشگران تور آفریقا مناسب تر می باشد. البته گردشگران تور آفریقا توجه داشته باشند که فصل زمستان در آفریقای جنوبی مصادف با فصل بهار و تابستان در ایران است. زمستان در آن جا در اوایل فروردین ماه آغاز می شود. میانگین دما در آفریقای جنوبی در حدود 8 تا 30 درجه سانتیگراد در نوسان است.

ادامه مطلب  

تور آفریقا  

آب و هوای آفریقای جنوبی در هر زمان از سال مطبوع است. اما فصل زمستان برای سفر گردشگران تور آفریقا مناسب تر می باشد. البته گردشگران تور آفریقا توجه داشته باشند که فصل زمستان در آفریقای جنوبی مصادف با فصل بهار و تابستان در ایران است. زمستان در آن جا در اوایل فروردین ماه آغاز می شود. میانگین دما در آفریقای جنوبی در حدود 8 تا 30 درجه سانتیگراد در نوسان است.

ادامه مطلب  

فایل پاورپوینت درمورد کشورهای همسایه ایران.  

فایل پاورپوینت درمورد کشورهای همسایه ایران.
فایل پاورپوینت درمورد کشورهای همسایه ایران.

دانلود پاورپوینت درمورد کشورهای همسایه ایران فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید :  15 ...
دریافت فایل

فایل پاورپوینت درمورد کشورهای همسایه ایران.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ای  

دانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ایدانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ای تعداد صفحات : 120 مقدمه: یکی از مهمترین گیاهان زراعی دنیا می باشد که به صورت مستقیم وغیر مستقیم درتغذیه انسان مورد استفاده قرار می گیرد. از دانه آن در بعضی نقاط هندوستان وامریکای جنوبی نوعی نان تهیه شده بعلاوه از دانه ذرت در ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ای  

دانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ایدانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ای تعداد صفحات : 120 مقدمه: یکی از مهمترین گیاهان زراعی دنیا می باشد که به صورت مستقیم وغیر مستقیم درتغذیه انسان مورد استفاده قرار می گیرد. از دانه آن در بعضی نقاط هندوستان وامریکای جنوبی نوعی نان تهیه شده بعلاوه از دانه ذرت در ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ای  

دانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ایدانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ای تعداد صفحات : 120 مقدمه: یکی از مهمترین گیاهان زراعی دنیا می باشد که به صورت مستقیم وغیر مستقیم درتغذیه انسان مورد استفاده قرار می گیرد. از دانه آن در بعضی نقاط هندوستان وامریکای جنوبی نوعی نان تهیه شده بعلاوه از دانه ذرت در ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ای  

دانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ایدانلود تحقیق درمورد ذرت دانه ای و علوفه ای تعداد صفحات : 120 مقدمه: یکی از مهمترین گیاهان زراعی دنیا می باشد که به صورت مستقیم وغیر مستقیم درتغذیه انسان مورد استفاده قرار می گیرد. از دانه آن در بعضی نقاط هندوستان وامریکای جنوبی نوعی نان تهیه شده بعلاوه از دانه ذرت در ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

کاشت بذر استویا در زمین  

استویا
گیاهی گرمسیری می باشد که نمیتواند زمستان های طولانی را تحمل کند. کشت
این گیاه در مناطق سردسیر ایران نیازمند تدابیر در زمستان می باشد به طوری
که باید گیاه بعد از آخرین برداشت در فصل سرما زیر پوشش قرار گیرد تا گیاه
بتواند سرمای زودرس و سرمای زمستان  را به سلامت سپری کند در مناطق جنوبی
کشور با توجه به گرمی مناسب با شروع فصل سرما از آذر ماه و دی ماه شاخ و
برگ های گیاه کامل از بین می رود و بخش زیرزمینی آن  زیر خاک باقی می ماند
البت

ادامه مطلب  

کاشت بذر استویا در زمین  

استویا
گیاهی گرمسیری می باشد که نمیتواند زمستان های طولانی را تحمل کند. کشت
این گیاه در مناطق سردسیر ایران نیازمند تدابیر در زمستان می باشد به طوری
که باید گیاه بعد از آخرین برداشت در فصل سرما زیر پوشش قرار گیرد تا گیاه
بتواند سرمای زودرس و سرمای زمستان  را به سلامت سپری کند در مناطق جنوبی
کشور با توجه به گرمی مناسب با شروع فصل سرما از آذر ماه و دی ماه شاخ و
برگ های گیاه کامل از بین می رود و بخش زیرزمینی آن  زیر خاک باقی می ماند
البت

ادامه مطلب  

کاشت بذر استویا در زمین  

استویا
گیاهی گرمسیری می باشد که نمیتواند زمستان های طولانی را تحمل کند. کشت
این گیاه در مناطق سردسیر ایران نیازمند تدابیر در زمستان می باشد به طوری
که باید گیاه بعد از آخرین برداشت در فصل سرما زیر پوشش قرار گیرد تا گیاه
بتواند سرمای زودرس و سرمای زمستان  را به سلامت سپری کند در مناطق جنوبی
کشور با توجه به گرمی مناسب با شروع فصل سرما از آذر ماه و دی ماه شاخ و
برگ های گیاه کامل از بین می رود و بخش زیرزمینی آن  زیر خاک باقی می ماند
البت

ادامه مطلب  

کاشت بذر استویا در زمین  

استویا
گیاهی گرمسیری می باشد که نمیتواند زمستان های طولانی را تحمل کند. کشت
این گیاه در مناطق سردسیر ایران نیازمند تدابیر در زمستان می باشد به طوری
که باید گیاه بعد از آخرین برداشت در فصل سرما زیر پوشش قرار گیرد تا گیاه
بتواند سرمای زودرس و سرمای زمستان  را به سلامت سپری کند در مناطق جنوبی
کشور با توجه به گرمی مناسب با شروع فصل سرما از آذر ماه و دی ماه شاخ و
برگ های گیاه کامل از بین می رود و بخش زیرزمینی آن  زیر خاک باقی می ماند
البت

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

بهر جا مي روي  

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش   بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار استهزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار استاثرصدیقه اژه ای راز،نی متخلص به شیدای اصفهانی                   &

ادامه مطلب  

زمستان  

زمستانسلامت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است . کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را . نگه جز پیش پا را دید ، نتواند ، که ره تاریک و لغزان است . وگر دست محبت سوی کس یازی ، به اکراه آورد دست از بغل بیرون ؛ که سرما سخت سوزان است . نفس ، کز گرمگاه سینه می آید برون ، ابری شود تاریک . چو دیوار ایستد در پیش چشمانت . نفس کاینست ، پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟ مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر

ادامه مطلب  

زمستان  

زمستانسلامت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است . کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را . نگه جز پیش پا را دید ، نتواند ، که ره تاریک و لغزان است . وگر دست محبت سوی کس یازی ، به اکراه آورد دست از بغل بیرون ؛ که سرما سخت سوزان است . نفس ، کز گرمگاه سینه می آید برون ، ابری شود تاریک . چو دیوار ایستد در پیش چشمانت . نفس کاینست ، پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟ مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر

ادامه مطلب  

زمستان  

زمستانسلامت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است . کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را . نگه جز پیش پا را دید ، نتواند ، که ره تاریک و لغزان است . وگر دست محبت سوی کس یازی ، به اکراه آورد دست از بغل بیرون ؛ که سرما سخت سوزان است . نفس ، کز گرمگاه سینه می آید برون ، ابری شود تاریک . چو دیوار ایستد در پیش چشمانت . نفس کاینست ، پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟ مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر

ادامه مطلب  

زمستان  

زمستانسلامت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است . کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را . نگه جز پیش پا را دید ، نتواند ، که ره تاریک و لغزان است . وگر دست محبت سوی کس یازی ، به اکراه آورد دست از بغل بیرون ؛ که سرما سخت سوزان است . نفس ، کز گرمگاه سینه می آید برون ، ابری شود تاریک . چو دیوار ایستد در پیش چشمانت . نفس کاینست ، پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟ مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر

ادامه مطلب  

گرجستان  

آب و هوای گرجستان در زمستان: برای آن دسته از گردشگران تور گرجستان که علاقه به ورزش های زمستانی مثل اسکی دارند قطعا فصل زمستان بهترین زمان برای سفر به این کشور می باشد. کل سه ماه زمستان با بارش سنگین برف و باران رو به رو هستید و دمای هوا تا 4 درجه زیر صفر می رسد. برای مسافرین تور گرجستان بنا بر سلیقه هر فصلی مناسب سفر به این کشور افسانه ای می باشد.

ادامه مطلب  

گرجستان  

آب و هوای گرجستان در زمستان: برای آن دسته از گردشگران تور گرجستان که علاقه به ورزش های زمستانی مثل اسکی دارند قطعا فصل زمستان بهترین زمان برای سفر به این کشور می باشد. کل سه ماه زمستان با بارش سنگین برف و باران رو به رو هستید و دمای هوا تا 4 درجه زیر صفر می رسد. برای مسافرین تور گرجستان بنا بر سلیقه هر فصلی مناسب سفر به این کشور افسانه ای می باشد.

ادامه مطلب  

گرجستان  

آب و هوای گرجستان در زمستان: برای آن دسته از گردشگران تور گرجستان که علاقه به ورزش های زمستانی مثل اسکی دارند قطعا فصل زمستان بهترین زمان برای سفر به این کشور می باشد. کل سه ماه زمستان با بارش سنگین برف و باران رو به رو هستید و دمای هوا تا 4 درجه زیر صفر می رسد. برای مسافرین تور گرجستان بنا بر سلیقه هر فصلی مناسب سفر به این کشور افسانه ای می باشد.

ادامه مطلب  

گرجستان  

آب و هوای گرجستان در زمستان: برای آن دسته از گردشگران تور گرجستان که علاقه به ورزش های زمستانی مثل اسکی دارند قطعا فصل زمستان بهترین زمان برای سفر به این کشور می باشد. کل سه ماه زمستان با بارش سنگین برف و باران رو به رو هستید و دمای هوا تا 4 درجه زیر صفر می رسد. برای مسافرین تور گرجستان بنا بر سلیقه هر فصلی مناسب سفر به این کشور افسانه ای می باشد.

ادامه مطلب  

گرجستان  

آب و هوای گرجستان در زمستان: برای آن دسته از گردشگران تور گرجستان که علاقه به ورزش های زمستانی مثل اسکی دارند قطعا فصل زمستان بهترین زمان برای سفر به این کشور می باشد. کل سه ماه زمستان با بارش سنگین برف و باران رو به رو هستید و دمای هوا تا 4 درجه زیر صفر می رسد. برای مسافرین تور گرجستان بنا بر سلیقه هر فصلی مناسب سفر به این کشور افسانه ای می باشد.

ادامه مطلب  

گرجستان  

آب و هوای گرجستان در زمستان: برای آن دسته از گردشگران تور گرجستان که علاقه به ورزش های زمستانی مثل اسکی دارند قطعا فصل زمستان بهترین زمان برای سفر به این کشور می باشد. کل سه ماه زمستان با بارش سنگین برف و باران رو به رو هستید و دمای هوا تا 4 درجه زیر صفر می رسد. برای مسافرین تور گرجستان بنا بر سلیقه هر فصلی مناسب سفر به این کشور افسانه ای می باشد.

ادامه مطلب  

گرجستان  

آب و هوای گرجستان در زمستان: برای آن دسته از گردشگران تور گرجستان که علاقه به ورزش های زمستانی مثل اسکی دارند قطعا فصل زمستان بهترین زمان برای سفر به این کشور می باشد. کل سه ماه زمستان با بارش سنگین برف و باران رو به رو هستید و دمای هوا تا 4 درجه زیر صفر می رسد. برای مسافرین تور گرجستان بنا بر سلیقه هر فصلی مناسب سفر به این کشور افسانه ای می باشد.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >