نفس  

هی باخودم میگم خدایا يعني میشه انقدر زود یه نفس بهم بدیيعني امکان داره ادم عاشق صدای نفسای یه نفر باشهيعني میشه آدم با نگاه کردن یه نفر انرژی بگیرهيعني میشه آدم با نفسای یه نفر دیگه زنده باشهاز وقتی فهمیدم که خدا یه امید و عشق عزیزی بهم داداونم محمد جوادهکه از وقتی اومده تو زندگیم نفسم شدهخوابم میادبقیشو بعدا می‌نویسمراستی محمد جواد داداشمه فکر بد نکنین  

ادامه مطلب  

بي عدالتي ، تفهيم نادان بودن مردم قانونمند  

شما در این قوانین امتیاز دادن به خواص از نظر اسلام واقعی محترم ولی با این امتیازات از نظر همان اسلام نامحترم و نامیمون بنگرید بنظرتان بی عدالتی چرا باید جز قانون اساسی اسلامی باشد که مردم به ان رای دادند بنظرتان این صراط مستقیم مشهور است البته صراط مستقیم خاین به رای مردم و تصویب ولایت منحرف فقیه که يعني مردم انتخاب کردند يعني کلا نفهم هستند و این دو دجال خاین کافر منحرف دان هستند از این بی عدالتی بیشتر خیانت به لفظ جمهوری و اسلامی و تصویب ق

ادامه مطلب  

بي عدالتي ، تفهيم نادان بودن مردم قانونمند  

شما در این قوانین امتیاز دادن به خواص از نظر اسلام واقعی محترم ولی با این امتیازات از نظر همان اسلام نامحترم و نامیمون بنگرید بنظرتان بی عدالتی چرا باید جز قانون اساسی اسلامی باشد که مردم به ان رای دادند بنظرتان این صراط مستقیم مشهور است البته صراط مستقیم خاین به رای مردم و تصویب ولایت منحرف فقیه که يعني مردم انتخاب کردند يعني کلا نفهم هستند و این دو دجال خاین کافر منحرف دان هستند از این بی عدالتی بیشتر خیانت به لفظ جمهوری و اسلامی و تصویب ق

ادامه مطلب  

منهاي تو!  

منهای تو يعني چه؟!منهای تو يعني صفر؟!منهای تو يعني هیچ! "هیچ" منهای تو يعني هیچ!منهای تو دیگر"من"،"من"هم نتوان گفتنای با "من" و هم بی "من"منهای تو آغازو نه فرجامی استدیگر ندهد معنی خوب و بد آدم هاهم آلودگی و پاکی منهای تو نقشی است بی تصویر!منهای تو کو دیروز کو امروز کی فردا!منهای تو زمان ساکنمنهای تو زمین دلتنگمنهای تو درگیر اما و اگر خویشیممنهای تو درگیر پس و پیشیم منهای تو پابند خیال و وهممنهای تو دل در خلاء محض استمنهای تو يعني چه؟نه عارف

ادامه مطلب  

منهاي تو!  

منهای تو يعني چه؟!منهای تو يعني صفر؟!منهای تو يعني هیچ! "هیچ" منهای تو يعني هیچ!منهای تو دیگر"من"،"من"هم نتوان گفتنای با "من" و هم بی "من"منهای تو آغازو نه فرجامی استدیگر ندهد معنی خوب و بد آدم هاهم آلودگی و پاکی منهای تو نقشی است بی تصویر!منهای تو کو دیروز کو امروز کی فردا!منهای تو زمان ساکنمنهای تو زمین دلتنگمنهای تو درگیر اما و اگر خویشیممنهای تو درگیر پس و پیشیم منهای تو پابند خیال و وهممنهای تو دل در خلاء محض استمنهای تو يعني چه؟نه عارف

ادامه مطلب  

منهاي تو!  

منهای تو يعني چه؟!منهای تو يعني صفر؟!منهای تو يعني هیچ! "هیچ" منهای تو يعني هیچ!منهای تو دیگر"من"،"من"هم نتوان گفتنای با "من" و هم بی "من"منهای تو آغازو نه فرجامی استدیگر ندهد معنی خوب و بد آدم هاهم آلودگی و پاکی منهای تو نقشی است بی تصویر!منهای تو کو دیروز کو امروز کی فردا!منهای تو زمان ساکنمنهای تو زمین دلتنگمنهای تو درگیر اما و اگر خویشیممنهای تو درگیر پس و پیشیم منهای تو پابند خیال و وهممنهای تو دل در خلاء محض استمنهای تو يعني چه؟نه عارف

ادامه مطلب  

منهاي تو!  

منهای تو يعني چه؟!منهای تو يعني صفر؟!منهای تو يعني هیچ! "هیچ" منهای تو يعني هیچ!منهای تو دیگر"من"،"من"هم نتوان گفتنای با "من" و هم بی "من"منهای تو آغازو نه فرجامی استدیگر ندهد معنی خوب و بد آدم هاهم آلودگی و پاکی منهای تو نقشی است بی تصویر!منهای تو کو دیروز کو امروز کی فردا!منهای تو زمان ساکنمنهای تو زمین دلتنگمنهای تو درگیر اما و اگر خویشیممنهای تو درگیر پس و پیشیم منهای تو پابند خیال و وهممنهای تو دل در خلاء محض استمنهای تو يعني چه؟نه عارف

ادامه مطلب  

منهاي تو!  

منهای تو يعني چه؟!منهای تو يعني صفر؟!منهای تو يعني هیچ! "هیچ" منهای تو يعني هیچ!منهای تو دیگر"من"،"من"هم نتوان گفتنای با "من" و هم بی "من"منهای تو آغازو نه فرجامی استدیگر ندهد معنی خوب و بد آدم هاهم آلودگی و پاکی منهای تو نقشی است بی تصویر!منهای تو کو دیروز کو امروز کی فردا!منهای تو زمان ساکنمنهای تو زمین دلتنگمنهای تو درگیر اما و اگر خویشیممنهای تو درگیر پس و پیشیم منهای تو پابند خیال و وهممنهای تو دل در خلاء محض استمنهای تو يعني چه؟نه عارف

ادامه مطلب  

روز موی بد | bad hair day  

يعني شبِ روزی که قراره جزو شُخمی ترین روزای زندگیت باشه، انقدر دمپختی و پیتزا بخوری که کل شبو تو رخت خواب قلت بزنی و صب انقدر پف داشته باشی که دستت به سختی مُشت بشه. يعني روزی که یکی ازون روزا باشه که دو سالی یکبار پیش میاد از ۹ صبح تا ۸ شب سر کار باشی. يعني شارژر فندکی ماشین خراب بشه و تمام دستگاهای الکترونیکی آویزون بهت شارژشون رو به موت باشه. يعني ماشینی که با یه تک استارت روشن میشده یهویی روشن نشه. يعني وسط شام یه تیکه از اولین دندون سمت چپت،

ادامه مطلب  

روز موی بد | bad hair day  

يعني شبِ روزی که قراره جزو شُخمی ترین روزای زندگیت باشه، انقدر دمپختی و پیتزا بخوری که کل شبو تو رخت خواب قلت بزنی و صب انقدر پف داشته باشی که دستت به سختی مُشت بشه. يعني روزی که یکی ازون روزا باشه که دو سالی یکبار پیش میاد از ۹ صبح تا ۸ شب سر کار باشی. يعني شارژر فندکی ماشین خراب بشه و تمام دستگاهای الکترونیکی آویزون بهت شارژشون رو به موت باشه. يعني ماشینی که با یه تک استارت روشن میشده یهویی روشن نشه. يعني وسط شام یه تیکه از اولین دندون سمت چپت،

ادامه مطلب  

 

مهربانی يعني پیدا کردن خودت روی سینه ی دیگری.يعني شناختن عطرت که مانده روی سینه ی دیگری، يعني شناخت عطر موهات روی موهای سینه دیگری.مهربانی يعني این‌ها، عشرت، و انس و الفت و مهر و محبت.سایه ی همه ی اینها انگار.سایه ی مهربانی است نه خودش.هیچ چيز خودش نیست، بلکه، آوازه اش است.

ادامه مطلب  

 

مهربانی يعني پیدا کردن خودت روی سینه ی دیگری.يعني شناختن عطرت که مانده روی سینه ی دیگری، يعني شناخت عطر موهات روی موهای سینه دیگری.مهربانی يعني این‌ها، عشرت، و انس و الفت و مهر و محبت.سایه ی همه ی اینها انگار.سایه ی مهربانی است نه خودش.هیچ چيز خودش نیست، بلکه، آوازه اش است.

ادامه مطلب  

 

مهربانی يعني پیدا کردن خودت روی سینه ی دیگری.يعني شناختن عطرت که مانده روی سینه ی دیگری، يعني شناخت عطر موهات روی موهای سینه دیگری.مهربانی يعني این‌ها، عشرت، و انس و الفت و مهر و محبت.سایه ی همه ی اینها انگار.سایه ی مهربانی است نه خودش.هیچ چيز خودش نیست، بلکه، آوازه اش است.

ادامه مطلب  

 

مهربانی يعني پیدا کردن خودت روی سینه ی دیگری.يعني شناختن عطرت که مانده روی سینه ی دیگری، يعني شناخت عطر موهات روی موهای سینه دیگری.مهربانی يعني این‌ها، عشرت، و انس و الفت و مهر و محبت.سایه ی همه ی اینها انگار.سایه ی مهربانی است نه خودش.هیچ چيز خودش نیست، بلکه، آوازه اش است.

ادامه مطلب  

 

مهربانی يعني پیدا کردن خودت روی سینه ی دیگری.يعني شناختن عطرت که مانده روی سینه ی دیگری، يعني شناخت عطر موهات روی موهای سینه دیگری.مهربانی يعني این‌ها، عشرت، و انس و الفت و مهر و محبت.سایه ی همه ی اینها انگار.سایه ی مهربانی است نه خودش.هیچ چيز خودش نیست، بلکه، آوازه اش است.

ادامه مطلب  

 

مهربانی يعني پیدا کردن خودت روی سینه ی دیگری.يعني شناختن عطرت که مانده روی سینه ی دیگری، يعني شناخت عطر موهات روی موهای سینه دیگری.مهربانی يعني این‌ها، عشرت، و انس و الفت و مهر و محبت.سایه ی همه ی اینها انگار.سایه ی مهربانی است نه خودش.هیچ چيز خودش نیست، بلکه، آوازه اش است.

ادامه مطلب  

 

مهربانی يعني پیدا کردن خودت روی سینه ی دیگری.يعني شناختن عطرت که مانده روی سینه ی دیگری، يعني شناخت عطر موهات روی موهای سینه دیگری.مهربانی يعني این‌ها، عشرت، و انس و الفت و مهر و محبت.سایه ی همه ی اینها انگار.سایه ی مهربانی است نه خودش.هیچ چيز خودش نیست، بلکه، آوازه اش است.

ادامه مطلب  

 

مهربانی يعني پیدا کردن خودت روی سینه ی دیگری.يعني شناختن عطرت که مانده روی سینه ی دیگری، يعني شناخت عطر موهات روی موهای سینه دیگری.مهربانی يعني این‌ها، عشرت، و انس و الفت و مهر و محبت.سایه ی همه ی اینها انگار.سایه ی مهربانی است نه خودش.هیچ چيز خودش نیست، بلکه، آوازه اش است.

ادامه مطلب  

مهجه قلبي  

هوالإحسانمعنایش را نمی دانم، شبیه سخن عاشقان است یا از آنهایی که وقتی بچه ها دلبری میکنند مادرها می گویند.لغتنامه را جستجو می کنم"م ه ج ه" نوشته است: مهجه يعني "خون قلب" و معنای دیگرش روح است.  "مهجه قلبی" يعني "خونی که در قلب جاریست" يعني "حیات دل"پس سلام بر تو ای مهجه قلبی فاطمه میلادت مبارک، عیدی ما باشد اربعین زیر قبه 

ادامه مطلب  

جهنم ، تضاد احاديث  

در احادیث مکانهای عذاب بنگرید به تضاد ان پی خواهید برد پیامبر گریه میکند برای عذاب در سفرش به عرش یکسری احادیث است که از عذابهای درون قبر میگویند یکسری احادیث هستند که مکانی در یمن را منطقه عذاب معرفی می کند بنظرتان میشود همزمان یک نفر چند جا عذاب شود بنظرتان بشر چند بعدی است چند وجهی است يعني پس از مرگ بدن ما روح جسم مرده دارد که در قبر عذاب میشود چون عذاب است پس باید مفهومی باشد درکی باشد پس نیاز به فهم دارد یک تیکه گوشت فکر نکنم قدرت فهم عذ

ادامه مطلب  

جهنم ، تضاد احاديث  

در احادیث مکانهای عذاب بنگرید به تضاد ان پی خواهید برد پیامبر گریه میکند برای عذاب در سفرش به عرش یکسری احادیث است که از عذابهای درون قبر میگویند یکسری احادیث هستند که مکانی در یمن را منطقه عذاب معرفی می کند بنظرتان میشود همزمان یک نفر چند جا عذاب شود بنظرتان بشر چند بعدی است چند وجهی است يعني پس از مرگ بدن ما روح جسم مرده دارد که در قبر عذاب میشود چون عذاب است پس باید مفهومی باشد درکی باشد پس نیاز به فهم دارد یک تیکه گوشت فکر نکنم قدرت فهم عذ

ادامه مطلب  

جهنم ، تضاد احاديث  

در احادیث مکانهای عذاب بنگرید به تضاد ان پی خواهید برد پیامبر گریه میکند برای عذاب در سفرش به عرش یکسری احادیث است که از عذابهای درون قبر میگویند یکسری احادیث هستند که مکانی در یمن را منطقه عذاب معرفی می کند بنظرتان میشود همزمان یک نفر چند جا عذاب شود بنظرتان بشر چند بعدی است چند وجهی است يعني پس از مرگ بدن ما روح جسم مرده دارد که در قبر عذاب میشود چون عذاب است پس باید مفهومی باشد درکی باشد پس نیاز به فهم دارد یک تیکه گوشت فکر نکنم قدرت فهم عذ

ادامه مطلب  

جهنم ، تضاد احاديث  

در احادیث مکانهای عذاب بنگرید به تضاد ان پی خواهید برد پیامبر گریه میکند برای عذاب در سفرش به عرش یکسری احادیث است که از عذابهای درون قبر میگویند یکسری احادیث هستند که مکانی در یمن را منطقه عذاب معرفی می کند بنظرتان میشود همزمان یک نفر چند جا عذاب شود بنظرتان بشر چند بعدی است چند وجهی است يعني پس از مرگ بدن ما روح جسم مرده دارد که در قبر عذاب میشود چون عذاب است پس باید مفهومی باشد درکی باشد پس نیاز به فهم دارد یک تیکه گوشت فکر نکنم قدرت فهم عذ

ادامه مطلب  

جهنم ، تضاد احاديث  

در احادیث مکانهای عذاب بنگرید به تضاد ان پی خواهید برد پیامبر گریه میکند برای عذاب در سفرش به عرش یکسری احادیث است که از عذابهای درون قبر میگویند یکسری احادیث هستند که مکانی در یمن را منطقه عذاب معرفی می کند بنظرتان میشود همزمان یک نفر چند جا عذاب شود بنظرتان بشر چند بعدی است چند وجهی است يعني پس از مرگ بدن ما روح جسم مرده دارد که در قبر عذاب میشود چون عذاب است پس باید مفهومی باشد درکی باشد پس نیاز به فهم دارد یک تیکه گوشت فکر نکنم قدرت فهم عذ

ادامه مطلب  

میمون هرچی زشت تره بازیش بیشتره یعنی چه؟  

میمون هرچي زشت تره بازیش بیشتره يعني چه؟ يعني دانشجوی خانمی که عالم به تفاوت مابین خجالت زدگی و شهوت رانی باشه و بعد ضمن زیبا پنداری خود،برداره برات کافور تجویز کنه.. و در ادامه هم بره جلوی آینه با فرمژه سیبیلاشو تاب بده!پ.ن: میمون..

ادامه مطلب  

کلمات هم آوا  

 کلماتی هستند که فقط تلفظ یکسانی دارند ولی از لحاظ املایی با هم متفاوتند.نمونه : خویش/ خیش ،  خواست / خاست ،  خوار/ خاراو از جا برخاست.دلش می خواست به مسافرت برود .       هر چيز که خوار آید یک روز به کار آید.خرما نتوان کِشت از این خار که کاشتیم ارض يعني زمین عرض يعني گفتن اثاث يعني وسایل خانه اساس يعني پایه حیات يعني زندگی حیاط يعني محوطه

ادامه مطلب  

کلمات هم آوا  

 کلماتی هستند که فقط تلفظ یکسانی دارند ولی از لحاظ املایی با هم متفاوتند.نمونه : خویش/ خیش ،  خواست / خاست ،  خوار/ خاراو از جا برخاست.دلش می خواست به مسافرت برود .       هر چيز که خوار آید یک روز به کار آید.خرما نتوان کِشت از این خار که کاشتیم ارض يعني زمین عرض يعني گفتن اثاث يعني وسایل خانه اساس يعني پایه حیات يعني زندگی حیاط يعني محوطه

ادامه مطلب  

کلمات هم آوا  

 کلماتی هستند که فقط تلفظ یکسانی دارند ولی از لحاظ املایی با هم متفاوتند.نمونه : خویش/ خیش ،  خواست / خاست ،  خوار/ خاراو از جا برخاست.دلش می خواست به مسافرت برود .       هر چيز که خوار آید یک روز به کار آید.خرما نتوان کِشت از این خار که کاشتیم ارض يعني زمین عرض يعني گفتن اثاث يعني وسایل خانه اساس يعني پایه حیات يعني زندگی حیاط يعني محوطه

ادامه مطلب  

کلمات هم آوا  

 کلماتی هستند که فقط تلفظ یکسانی دارند ولی از لحاظ املایی با هم متفاوتند.نمونه : خویش/ خیش ،  خواست / خاست ،  خوار/ خاراو از جا برخاست.دلش می خواست به مسافرت برود .       هر چيز که خوار آید یک روز به کار آید.خرما نتوان کِشت از این خار که کاشتیم ارض يعني زمین عرض يعني گفتن اثاث يعني وسایل خانه اساس يعني پایه حیات يعني زندگی حیاط يعني محوطه

ادامه مطلب  

کلمات هم آوا  

 کلماتی هستند که فقط تلفظ یکسانی دارند ولی از لحاظ املایی با هم متفاوتند.نمونه : خویش/ خیش ،  خواست / خاست ،  خوار/ خاراو از جا برخاست.دلش می خواست به مسافرت برود .       هر چيز که خوار آید یک روز به کار آید.خرما نتوان کِشت از این خار که کاشتیم ارض يعني زمین عرض يعني گفتن اثاث يعني وسایل خانه اساس يعني پایه حیات يعني زندگی حیاط يعني محوطه

ادامه مطلب  

کلمات هم آوا  

 کلماتی هستند که فقط تلفظ یکسانی دارند ولی از لحاظ املایی با هم متفاوتند.نمونه : خویش/ خیش ،  خواست / خاست ،  خوار/ خاراو از جا برخاست.دلش می خواست به مسافرت برود .       هر چيز که خوار آید یک روز به کار آید.خرما نتوان کِشت از این خار که کاشتیم ارض يعني زمین عرض يعني گفتن اثاث يعني وسایل خانه اساس يعني پایه حیات يعني زندگی حیاط يعني محوطه

ادامه مطلب  

مادر  

آرامش يعني آغوش تو ، لذت زندگی يعني دستهای مهربان توعشق يعني وجود تو ، هیچکس نمیتواند پر کند جای تو را....تو فرشته ای ، تو تنها در همه لحظات به فکرمی،دلواپس همه لحظه های منیخوشبختی من در گرو دستهای تو است که رو به آسمان در حال دعاستو آنچه مرا تسکین میدهد و دوای دردهای من است محبتهای توست مادرمو میخواهم از خدا که برایم همیشگی باشی ، تا زنده ام همنفس با نفسهایم باشیدنبال چه کسی میگردیم در میان عشقها، عشق واقعی اینجاست در قلب ما، یک کلام : مادر

ادامه مطلب  

مادر  

آرامش يعني آغوش تو ، لذت زندگی يعني دستهای مهربان توعشق يعني وجود تو ، هیچکس نمیتواند پر کند جای تو را....تو فرشته ای ، تو تنها در همه لحظات به فکرمی،دلواپس همه لحظه های منیخوشبختی من در گرو دستهای تو است که رو به آسمان در حال دعاستو آنچه مرا تسکین میدهد و دوای دردهای من است محبتهای توست مادرمو میخواهم از خدا که برایم همیشگی باشی ، تا زنده ام همنفس با نفسهایم باشیدنبال چه کسی میگردیم در میان عشقها، عشق واقعی اینجاست در قلب ما، یک کلام : مادر

ادامه مطلب  

مادر  

آرامش يعني آغوش تو ، لذت زندگی يعني دستهای مهربان توعشق يعني وجود تو ، هیچکس نمیتواند پر کند جای تو را....تو فرشته ای ، تو تنها در همه لحظات به فکرمی،دلواپس همه لحظه های منیخوشبختی من در گرو دستهای تو است که رو به آسمان در حال دعاستو آنچه مرا تسکین میدهد و دوای دردهای من است محبتهای توست مادرمو میخواهم از خدا که برایم همیشگی باشی ، تا زنده ام همنفس با نفسهایم باشیدنبال چه کسی میگردیم در میان عشقها، عشق واقعی اینجاست در قلب ما، یک کلام : مادر

ادامه مطلب  

حجاب اجباري ، نه به حقيقت  

در قران ذکر حجاب برای مومن و زنان و ... پیامبر امده است لازم به ذکر است ما مسلمان هم داریم اهل کتاب هم داریم ادم بی عقیده هم داریم پس يعني شءن اجتماعی و ایمانی ملاک است نه اجبار لفظ هم ارشادگر و نصیحتی است نه اجباری اخوندهای مفت خور که علم کلمات را دارند فرق اجبار و هدایت و ارشاد فرقی ندارد میگند اگر قدرت باشد پس میشود اجبار باشد اولا مردم را خواستند يعني طبق حدود اسلام نه صلایق شاه هم قدرت داشت اجباری برداشت میگند مصلحت انگاری فکر نمیکنم کسی ب

ادامه مطلب  

حجاب اجباري ، نه به حقيقت  

در قران ذکر حجاب برای مومن و زنان و ... پیامبر امده است لازم به ذکر است ما مسلمان هم داریم اهل کتاب هم داریم ادم بی عقیده هم داریم پس يعني شءن اجتماعی و ایمانی ملاک است نه اجبار لفظ هم ارشادگر و نصیحتی است نه اجباری اخوندهای مفت خور که علم کلمات را دارند فرق اجبار و هدایت و ارشاد فرقی ندارد میگند اگر قدرت باشد پس میشود اجبار باشد اولا مردم را خواستند يعني طبق حدود اسلام نه صلایق شاه هم قدرت داشت اجباری برداشت میگند مصلحت انگاری فکر نمیکنم کسی ب

ادامه مطلب  

حجاب اجباري ، نه به حقيقت  

در قران ذکر حجاب برای مومن و زنان و ... پیامبر امده است لازم به ذکر است ما مسلمان هم داریم اهل کتاب هم داریم ادم بی عقیده هم داریم پس يعني شءن اجتماعی و ایمانی ملاک است نه اجبار لفظ هم ارشادگر و نصیحتی است نه اجباری اخوندهای مفت خور که علم کلمات را دارند فرق اجبار و هدایت و ارشاد فرقی ندارد میگند اگر قدرت باشد پس میشود اجبار باشد اولا مردم را خواستند يعني طبق حدود اسلام نه صلایق شاه هم قدرت داشت اجباری برداشت میگند مصلحت انگاری فکر نمیکنم کسی ب

ادامه مطلب  

پايتخت بر تخته نفاق  

این شبها سریال پایتخت از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود که سیر وسیاحت وخوش گذرانی عده ای ایرانی را در ترکیه به تصویر می کشد که البته هیچ نسبتی با سری های قبلی این سریال ندارد که بر محوریت خانواده متوسط ایرانی با اصالت ها وسادگی هایش استوار بوددر سری جدید پایتخت به جای تهران یا مازندران وایران ،ترکیه وشهرهایش محور کار وتبلیغ است والبته  به تبع فرهنگ سکولار آنجا  ،موسیقی ترک ،زنان بی حجاب ترک و ایضا زنان  بی حجاب ایرانی مهاجر و مردان ش

ادامه مطلب  

پايتخت بر تخته نفاق  

این شبها سریال پایتخت از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود که سیر وسیاحت وخوش گذرانی عده ای ایرانی را در ترکیه به تصویر می کشد که البته هیچ نسبتی با سری های قبلی این سریال ندارد که بر محوریت خانواده متوسط ایرانی با اصالت ها وسادگی هایش استوار بوددر سری جدید پایتخت به جای تهران یا مازندران وایران ،ترکیه وشهرهایش محور کار وتبلیغ است والبته  به تبع فرهنگ سکولار آنجا  ،موسیقی ترک ،زنان بی حجاب ترک و ایضا زنان  بی حجاب ایرانی مهاجر و مردان ش

ادامه مطلب  

پايتخت بر تخته نفاق  

این شبها سریال پایتخت از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود که سیر وسیاحت وخوش گذرانی عده ای ایرانی را در ترکیه به تصویر می کشد که البته هیچ نسبتی با سری های قبلی این سریال ندارد که بر محوریت خانواده متوسط ایرانی با اصالت ها وسادگی هایش استوار بوددر سری جدید پایتخت به جای تهران یا مازندران وایران ،ترکیه وشهرهایش محور کار وتبلیغ است والبته  به تبع فرهنگ سکولار آنجا  ،موسیقی ترک ،زنان بی حجاب ترک و ایضا زنان  بی حجاب ایرانی مهاجر و مردان ش

ادامه مطلب  

پايتخت بر تخته نفاق  

این شبها سریال پایتخت از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود که سیر وسیاحت وخوش گذرانی عده ای ایرانی را در ترکیه به تصویر می کشد که البته هیچ نسبتی با سری های قبلی این سریال ندارد که بر محوریت خانواده متوسط ایرانی با اصالت ها وسادگی هایش استوار بوددر سری جدید پایتخت به جای تهران یا مازندران وایران ،ترکیه وشهرهایش محور کار وتبلیغ است والبته  به تبع فرهنگ سکولار آنجا  ،موسیقی ترک ،زنان بی حجاب ترک و ایضا زنان  بی حجاب ایرانی مهاجر و مردان ش

ادامه مطلب  

پايتخت بر تخته نفاق  

این شبها سریال پایتخت از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود که سیر وسیاحت وخوش گذرانی عده ای ایرانی را در ترکیه به تصویر می کشد که البته هیچ نسبتی با سری های قبلی این سریال ندارد که بر محوریت خانواده متوسط ایرانی با اصالت ها وسادگی هایش استوار بوددر سری جدید پایتخت به جای تهران یا مازندران وایران ،ترکیه وشهرهایش محور کار وتبلیغ است والبته  به تبع فرهنگ سکولار آنجا  ،موسیقی ترک ،زنان بی حجاب ترک و ایضا زنان  بی حجاب ایرانی مهاجر و مردان ش

ادامه مطلب  

پايتخت بر تخته نفاق  

این شبها سریال پایتخت از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود که سیر وسیاحت وخوش گذرانی عده ای ایرانی را در ترکیه به تصویر می کشد که البته هیچ نسبتی با سری های قبلی این سریال ندارد که بر محوریت خانواده متوسط ایرانی با اصالت ها وسادگی هایش استوار بوددر سری جدید پایتخت به جای تهران یا مازندران وایران ،ترکیه وشهرهایش محور کار وتبلیغ است والبته  به تبع فرهنگ سکولار آنجا  ،موسیقی ترک ،زنان بی حجاب ترک و ایضا زنان  بی حجاب ایرانی مهاجر و مردان ش

ادامه مطلب  

پايتخت بر تخته نفاق  

این شبها سریال پایتخت از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود که سیر وسیاحت وخوش گذرانی عده ای ایرانی را در ترکیه به تصویر می کشد که البته هیچ نسبتی با سری های قبلی این سریال ندارد که بر محوریت خانواده متوسط ایرانی با اصالت ها وسادگی هایش استوار بوددر سری جدید پایتخت به جای تهران یا مازندران وایران ،ترکیه وشهرهایش محور کار وتبلیغ است والبته  به تبع فرهنگ سکولار آنجا  ،موسیقی ترک ،زنان بی حجاب ترک و ایضا زنان  بی حجاب ایرانی مهاجر و مردان ش

ادامه مطلب  

پايتخت بر تخته نفاق  

این شبها سریال پایتخت از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود که سیر وسیاحت وخوش گذرانی عده ای ایرانی را در ترکیه به تصویر می کشد که البته هیچ نسبتی با سری های قبلی این سریال ندارد که بر محوریت خانواده متوسط ایرانی با اصالت ها وسادگی هایش استوار بوددر سری جدید پایتخت به جای تهران یا مازندران وایران ،ترکیه وشهرهایش محور کار وتبلیغ است والبته  به تبع فرهنگ سکولار آنجا  ،موسیقی ترک ،زنان بی حجاب ترک و ایضا زنان  بی حجاب ایرانی مهاجر و مردان ش

ادامه مطلب  

پايتخت بر تخته نفاق  

این شبها سریال پایتخت از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود که سیر وسیاحت وخوش گذرانی عده ای ایرانی را در ترکیه به تصویر می کشد که البته هیچ نسبتی با سری های قبلی این سریال ندارد که بر محوریت خانواده متوسط ایرانی با اصالت ها وسادگی هایش استوار بوددر سری جدید پایتخت به جای تهران یا مازندران وایران ،ترکیه وشهرهایش محور کار وتبلیغ است والبته  به تبع فرهنگ سکولار آنجا  ،موسیقی ترک ،زنان بی حجاب ترک و ایضا زنان  بی حجاب ایرانی مهاجر و مردان ش

ادامه مطلب  

پايتخت بر تخته نفاق  

این شبها سریال پایتخت از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود که سیر وسیاحت وخوش گذرانی عده ای ایرانی را در ترکیه به تصویر می کشد که البته هیچ نسبتی با سری های قبلی این سریال ندارد که بر محوریت خانواده متوسط ایرانی با اصالت ها وسادگی هایش استوار بوددر سری جدید پایتخت به جای تهران یا مازندران وایران ،ترکیه وشهرهایش محور کار وتبلیغ است والبته  به تبع فرهنگ سکولار آنجا  ،موسیقی ترک ،زنان بی حجاب ترک و ایضا زنان  بی حجاب ایرانی مهاجر و مردان ش

ادامه مطلب  

فرهنگ یعنی ...  

فرهنگ يعني ...- فرهنگ يعني: عذرخواهی نشانه‌ی ضعف نیست.- فرهنگ يعني: کینه‌ها وبال گردن خودمان هستند.- فرهنگ يعني: لباس گران‌قیمت نشانه‌ی برتر بودن نیست.- فرهنگ يعني: به جای قدرت صدا، قدرتِ کلاممان را بالاتر ببریم.- فرهنگ يعني: القاب ناپسند گذاشتن برای دوست، نشان صمیمیت نیست. - فرهنگ يعني: هر کتاب یک تجربه است، تجربه‌هایمان را به اشتراک بگذاریم.- فرهنگ يعني: وجدان کاری داشته باشیم.- فرهنگ يعني: چشم و هم‌چشمی را کنار بگذاریم.- فرهنگ يعني: تفاوت

ادامه مطلب  

فرهنگ یعنی ...  

فرهنگ يعني ...- فرهنگ يعني: عذرخواهی نشانه‌ی ضعف نیست.- فرهنگ يعني: کینه‌ها وبال گردن خودمان هستند.- فرهنگ يعني: لباس گران‌قیمت نشانه‌ی برتر بودن نیست.- فرهنگ يعني: به جای قدرت صدا، قدرتِ کلاممان را بالاتر ببریم.- فرهنگ يعني: القاب ناپسند گذاشتن برای دوست، نشان صمیمیت نیست. - فرهنگ يعني: هر کتاب یک تجربه است، تجربه‌هایمان را به اشتراک بگذاریم.- فرهنگ يعني: وجدان کاری داشته باشیم.- فرهنگ يعني: چشم و هم‌چشمی را کنار بگذاریم.- فرهنگ يعني: تفاوت

ادامه مطلب  

فرهنگ یعنی ...  

فرهنگ يعني ...- فرهنگ يعني: عذرخواهی نشانه‌ی ضعف نیست.- فرهنگ يعني: کینه‌ها وبال گردن خودمان هستند.- فرهنگ يعني: لباس گران‌قیمت نشانه‌ی برتر بودن نیست.- فرهنگ يعني: به جای قدرت صدا، قدرتِ کلاممان را بالاتر ببریم.- فرهنگ يعني: القاب ناپسند گذاشتن برای دوست، نشان صمیمیت نیست. - فرهنگ يعني: هر کتاب یک تجربه است، تجربه‌هایمان را به اشتراک بگذاریم.- فرهنگ يعني: وجدان کاری داشته باشیم.- فرهنگ يعني: چشم و هم‌چشمی را کنار بگذاریم.- فرهنگ يعني: تفاوت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >