بابای عدس خوشحاله:))  

عدس میگه:سلام بابايی
خوووووبی؟؟؟
رتبه کنکورت مبارکککککک
خیلی خوشحالم که رتبه به این خوبی اوردی
خیلی خووشحالمممم
این گلا هم واسه باباي مهربونم

+
رونوشت به مامان و باباي عدس:

وجود عشق برای آن نیست، تا ما را خوشحال کند، من اعتقاد دارم عشق وجود دارد ، تا به ما نشان دهد چقدر می توانیم تحمل کنیم  .
هرمان هسه

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

میدونی بابات چی کاره س؟  

میگه 5 سالم که بود عمویم من رو کشید یک طرف تا برایم حقایقی رو آشکار کنه. در خلوت و خفا از من پرسید میدونی باباي تو چیکاره س؟ بهش گفتم تو دادگستری کار می کنه. عموهه جواب میده میگه باباي تو اون کسیه که دستور کشتن آدما رو صادر میکنه. انقدر این آدم کینه داشته که برای یک بچه 5 ساله این مطلب رو حتما روشن کنه.از خودش میپرسیدی حالا تو مگه به جز یک شاگرد نونوا چیکاره بودی؟ که سواد پنجم دبستان هم بیشتر نداری و اگر همین باباهه نبود که دست تو رو بگیره که صاحب

ادامه مطلب  

حاج حسن خلج شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶  

حاج حسن خلج شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶
 
 
 
مسجد حضرت امیر (ع) تهران
خود را به خواب می زنی ای بنده تا به کی (روضه و مناجات)-حاج حسن خلجدانلود مداحی,مداحی,دانلود مداحی جدید,دانلود مداحی جدید96,دانلود,دانلود مداحی,مداحی,دانلود مداحی
,دانلود نوحه,دانلود نوحه جدید,دانلود نوحه جدید96,نوحه,دانلود مداحی,مداحی,دانلود
مداحی جدید,دانلود مداحی جدید96,دانلود,دانلود مداحی,مداحی,دانلود
مداحی,دانلود نوحه,دانلود نوحه جدید,دانلود نوحه جدید96,نوحه,دانلود مدا

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ویلایی ها  

دانلود رایگان فیلم ویلایی ها با لینک مستقیم دانلود کامل فیلم ویلایی ها خرید فیلم ویلایی ها دانلود فیلم سینمایی ایرانی ویلایی ها دانلود فیلم بی حساب بازیگران فیلم سینمایی ویلایی ها دانلود فیلم ویلائی ها دانلودویلایی ها   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ویلایی ها  

دانلود رایگان فیلم ویلایی ها با لینک مستقیم دانلود کامل فیلم ویلایی ها خرید فیلم ویلایی ها دانلود فیلم سینمایی ایرانی ویلایی ها دانلود فیلم بی حساب بازیگران فیلم سینمایی ویلایی ها دانلود فیلم ویلائی ها دانلودویلایی ها   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ویلایی ها  

دانلود رایگان فیلم ویلایی ها با لینک مستقیم دانلود کامل فیلم ویلایی ها خرید فیلم ویلایی ها دانلود فیلم سینمایی ایرانی ویلایی ها دانلود فیلم بی حساب بازیگران فیلم سینمایی ویلایی ها دانلود فیلم ویلائی ها دانلودویلایی ها   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

برای شهید محسن حججی  

#دلنوشته_برای_شهید_محسن_حججی سلام، آقا محسن!
خوش می‌گذره؟ معلومه که خوش می‌گذره!
ما هم بد نیستیم، شکر. از وقتی با تو آشنا شده‌ام، کمی حالم بهتر است؛ انگار کمی میل به دنیا، در من کمرنگ شده. امیدوارم موقتی نباشد.
ممنون که حالی از من پرسیدی و به من اجازه دادی که چیزی درباره‌ی تو بنویسم؛ از بس بزرگواری.
خوش به حال پسرت که حالا یک باباي شهید دارد. دیگر در بهشت، حسابی دستت باز است و این‌طوری می‌توانی باباي بهتری برای او باشی.
این روزها، خیلی از با

ادامه مطلب  

برای شهید محسن حججی  

#دلنوشته_برای_شهید_محسن_حججی سلام، آقا محسن!
خوش می‌گذره؟ معلومه که خوش می‌گذره!
ما هم بد نیستیم، شکر. از وقتی با تو آشنا شده‌ام، کمی حالم بهتر است؛ انگار کمی میل به دنیا، در من کمرنگ شده. امیدوارم موقتی نباشد.
ممنون که حالی از من پرسیدی و به من اجازه دادی که چیزی درباره‌ی تو بنویسم؛ از بس بزرگواری.
خوش به حال پسرت که حالا یک باباي شهید دارد. دیگر در بهشت، حسابی دستت باز است و این‌طوری می‌توانی باباي بهتری برای او باشی.
این روزها، خیلی از با

ادامه مطلب  

برای شهید محسن حججی  

#دلنوشته_برای_شهید_محسن_حججی سلام، آقا محسن!
خوش می‌گذره؟ معلومه که خوش می‌گذره!
ما هم بد نیستیم، شکر. از وقتی با تو آشنا شده‌ام، کمی حالم بهتر است؛ انگار کمی میل به دنیا، در من کمرنگ شده. امیدوارم موقتی نباشد.
ممنون که حالی از من پرسیدی و به من اجازه دادی که چیزی درباره‌ی تو بنویسم؛ از بس بزرگواری.
خوش به حال پسرت که حالا یک باباي شهید دارد. دیگر در بهشت، حسابی دستت باز است و این‌طوری می‌توانی باباي بهتری برای او باشی.
این روزها، خیلی از با

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت بتن سبک  

دانلود پاورپوینت بتن سبک

دانلود پاورپوینت بتن سبک | مهندسی عمران و معماری - سازه برتر دانلود-پاورپوینت-بتن-سبک دانلود پاورپوینت بتن سبک. دانلود رایگان پاورپوینت بتن سبک | کالج پروژه | دانلود ترجمه مقاله ... /دانلود-رایگان-پاورپوینت-بتن-سبک/ دانلود رایگان پاورپوینت بتن سبک - بانک دانلود پایان نامه- پاورپوینت رایگان عمران - فهرست : مقدمه مزایای نسبت به بتن های معمولی سبک بودن عایق گ. دانلود پاورپوینت بتن سبک | دانلود پاورپوینت و پروژه دانلود-پاو

ادامه مطلب  

حاج روح الله بهمنی شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶  

حاج روح الله بهمنی شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶
 
 
 
هیئت قمر بنی هاشم (ع) جاسبی ها
آمدم درمانده و تنها(روضه)-حاج حیدر خمسه
دیگه دلم گرفته از همه(زمینه)-حاج روح الله بهمنی
امیدمه فقط به کرمت حسین(شور)-حاج روح الله بهمنی
دلم داره مقابل ایوون می زنه ، بارون می زنه(واحد)-حاج روح الله بهمنی
شاه و امیری(شور)-حاج روح الله بهمنی
نرو بمون نزار یتیم بشه زینبت(روضه)-حاج روح الله بهمنی
 دانلود مداحی,مداحی,دانلود مداحی جدید,دانلود مداحی جدید96,دانلود,دانلود

ادامه مطلب  

حاج عبدالرضا هلالی شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶  

حاج عبدالرضا هلالی شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶
 
 
 
هیئت الرضا (ع) تهران
قسم به نام علی(زمینه)-حاج عبدالرضا هلالی
ظَلَمتُ نَفسی پناهم بده یا مجیر(نوحه)-حاج عبدالرضا هلالی
امشب شب سقایی یعسوب دین است(واحد)-حاج عبدالرضا هلالی
نامت هنوز هم هیجان می‌دهد مرا(واحد)-حاج عبدالرضا هلالی
قسمتم بوده بدین منوال(شور)-حاج عبدالرضا هلالی
اگه یا حسین حسینه رو لبامون(شور)-حاج عبدالرضا هلالی
شده پاییز بهار من و تو(شور)-حاج عبدالرضا هلالی
 
 
 
 
دانلود

ادامه مطلب  

حاج عبدالرضا هلالی شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶  

حاج عبدالرضا هلالی شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶
 
 
 
هیئت الرضا (ع) تهران
قسم به نام علی(زمینه)-حاج عبدالرضا هلالی
ظَلَمتُ نَفسی پناهم بده یا مجیر(نوحه)-حاج عبدالرضا هلالی
امشب شب سقایی یعسوب دین است(واحد)-حاج عبدالرضا هلالی
نامت هنوز هم هیجان می‌دهد مرا(واحد)-حاج عبدالرضا هلالی
قسمتم بوده بدین منوال(شور)-حاج عبدالرضا هلالی
اگه یا حسین حسینه رو لبامون(شور)-حاج عبدالرضا هلالی
شده پاییز بهار من و تو(شور)-حاج عبدالرضا هلالی
 
 
 
 
دانلود

ادامه مطلب  

حاج محمدرضا طاهری شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶  

 
 
شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶
 
 
 
هیئت مکتب الزهرا (س) تهران
ما منتظران را ببین و باور کن(مناجات)-حاج محمدرضا طاهری
مناجات امیر المومنین (ع)-حاج محمدرضا طاهری
شب آخره که توی کوفه مولا(روضه)-حاج محمدرضا طاهری
شبهای کوفه دوباره تاریک و سرد(زمینه)-کربلایی حسین طاهری
قسم به سایه ی روی سرم(شور)-کربلایی حسین طاهری
مناجات و دعای قران به سر-حاج محمدرضا طاهریدانلود مداحی,مداحی,دانلود مداحی جدید,دانلود مداحی جدید96,دانلود,دانلود مداحی,مداحی,دانل

ادامه مطلب  

کربلایی جواد مقدم شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶  

کربلایی جواد مقدم شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۶
 
 
 
هیئت بین الحرمین تهران
کوفه به دلم رحمی نداره(زمینه)-کربلایی جواد مقدم
نمک زندگیم از نام علیه(شور)-کربلایی جواد مقدم
فتادم از آه به نا توانی(واحد سنگین)-کربلایی جواد مقدم
دردم مداوا میشود با گفتن یک یاعلی(شعر خوانی)-کربلایی جواد مقدم
دوریت تلخه محبت شیرینه(شور)-کربلایی جواد مقدم
لبخند بعد روضه ات شیرینه(شعر پایانی)-کربلایی جواد مقدم
 
 
 
 
دانلود مداحی,مداحی,دانلود مداحی جدید,دانلو

ادامه مطلب  

دانلود کنید  

با سلام
برای شما مجموعه ای فراهم کردم از کلیپ ها و فایل های صوتی نمونه و برگزیده در سراسر اینترنت که همه رو در این وبلاگ می تونید در یافت کنید.
همه دانلود ها رایگان می باشد.
از دانلود کلیپ های مذهبی،کلیپ های تفریحی و کلیپ های آموزشی گرفته تا فایل های صوتی و....
امیدوارم راضی باشید
نسرین رضایی

ادامه مطلب  

دانلود کنید  

با سلام
برای شما مجموعه ای فراهم کردم از کلیپ ها و فایل های صوتی نمونه و برگزیده در سراسر اینترنت که همه رو در این وبلاگ می تونید در یافت کنید.
همه دانلود ها رایگان می باشد.
از دانلود کلیپ های مذهبی،کلیپ های تفریحی و کلیپ های آموزشی گرفته تا فایل های صوتی و....
امیدوارم راضی باشید
نسرین رضایی

ادامه مطلب  

دانلود کنید  

با سلام
برای شما مجموعه ای فراهم کردم از کلیپ ها و فایل های صوتی نمونه و برگزیده در سراسر اینترنت که همه رو در این وبلاگ می تونید در یافت کنید.
همه دانلود ها رایگان می باشد.
از دانلود کلیپ های مذهبی،کلیپ های تفریحی و کلیپ های آموزشی گرفته تا فایل های صوتی و....
امیدوارم راضی باشید
نسرین رضایی

ادامه مطلب  

دانلود کنید  

با سلام
برای شما مجموعه ای فراهم کردم از کلیپ ها و فایل های صوتی نمونه و برگزیده در سراسر اینترنت که همه رو در این وبلاگ می تونید در یافت کنید.
همه دانلود ها رایگان می باشد.
از دانلود کلیپ های مذهبی،کلیپ های تفریحی و کلیپ های آموزشی گرفته تا فایل های صوتی و....
امیدوارم راضی باشید
نسرین رضایی

ادامه مطلب  

دانلود کنید  

با سلام
برای شما مجموعه ای فراهم کردم از کلیپ ها و فایل های صوتی نمونه و برگزیده در سراسر اینترنت که همه رو در این وبلاگ می تونید در یافت کنید.
همه دانلود ها رایگان می باشد.
از دانلود کلیپ های مذهبی،کلیپ های تفریحی و کلیپ های آموزشی گرفته تا فایل های صوتی و....
امیدوارم راضی باشید
نسرین رضایی

ادامه مطلب  

دانلود کنید  

با سلام
برای شما مجموعه ای فراهم کردم از کلیپ ها و فایل های صوتی نمونه و برگزیده در سراسر اینترنت که همه رو در این وبلاگ می تونید در یافت کنید.
همه دانلود ها رایگان می باشد.
از دانلود کلیپ های مذهبی،کلیپ های تفریحی و کلیپ های آموزشی گرفته تا فایل های صوتی و....
امیدوارم راضی باشید
نسرین رضایی

ادامه مطلب  

دانلود کنید  

با سلام
برای شما مجموعه ای فراهم کردم از کلیپ ها و فایل های صوتی نمونه و برگزیده در سراسر اینترنت که همه رو در این وبلاگ می تونید در یافت کنید.
همه دانلود ها رایگان می باشد.
از دانلود کلیپ های مذهبی،کلیپ های تفریحی و کلیپ های آموزشی گرفته تا فایل های صوتی و....
امیدوارم راضی باشید
نسرین رضایی

ادامه مطلب  

دانلود کنید  

با سلام
برای شما مجموعه ای فراهم کردم از کلیپ ها و فایل های صوتی نمونه و برگزیده در سراسر اینترنت که همه رو در این وبلاگ می تونید در یافت کنید.
همه دانلود ها رایگان می باشد.
از دانلود کلیپ های مذهبی،کلیپ های تفریحی و کلیپ های آموزشی گرفته تا فایل های صوتی و....
امیدوارم راضی باشید
نسرین رضایی

ادامه مطلب  

دانلود کنید  

با سلام
برای شما مجموعه ای فراهم کردم از کلیپ ها و فایل های صوتی نمونه و برگزیده در سراسر اینترنت که همه رو در این وبلاگ می تونید در یافت کنید.
همه دانلود ها رایگان می باشد.
از دانلود کلیپ های مذهبی،کلیپ های تفریحی و کلیپ های آموزشی گرفته تا فایل های صوتی و....
امیدوارم راضی باشید
نسرین رضایی

ادامه مطلب  

آموزش چاپ روی لیوان  

آموزش چاپ عکس روی لیوان سابلیمیشن
فیلم آموزشی چاپ عکس روی لیوان سابلیمیشن
آموزش کار با دستگاه تک کاره چاپ لیوان
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1