زیر بارون میخوام خدا ازت ...  

انقدر دیروز دلم بارون خواست و مشهد هی گفتن اوف چ بارونی اوف چ بارونی ، تو حسرت بارون خوابیدم . الان با صدای بارون بیدار شدم ... الهی شکر .میگندزیر بارون هرچی از خدا بخوای اجابت میشه. سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی میخوام از خدا ، برای همه خصوصا خانواده عزیزتر از جانم ، آرامش ، امنیت ، رفاه بیشتر ، موفقیت های روزافزون ، پیشزفت های مکرر ، باز هم سلامتی و سلامتی و سلامتی و عشق و عشق و عشق میخوام از خدا .الهی شکر ...میدونم تا مرداد ۱۳۹۷ ی م

ادامه مطلب  

زیر بارون میخوام خدا ازت ...  

انقدر دیروز دلم بارون خواست و مشهد هی گفتن اوف چ بارونی اوف چ بارونی ، تو حسرت بارون خوابیدم . الان با صدای بارون بیدار شدم ... الهی شکر .میگندزیر بارون هرچی از خدا بخوای اجابت میشه. سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی میخوام از خدا ، برای همه خصوصا خانواده عزیزتر از جانم ، آرامش ، امنیت ، رفاه بیشتر ، موفقیت های روزافزون ، پیشزفت های مکرر ، باز هم سلامتی و سلامتی و سلامتی و عشق و عشق و عشق میخوام از خدا .الهی شکر ...میدونم تا مرداد ۱۳۹۷ ی م

ادامه مطلب  

زیر بارون میخوام خدا ازت ...  

انقدر دیروز دلم بارون خواست و مشهد هی گفتن اوف چ بارونی اوف چ بارونی ، تو حسرت بارون خوابیدم . الان با صدای بارون بیدار شدم ... الهی شکر .میگندزیر بارون هرچی از خدا بخوای اجابت میشه. سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی میخوام از خدا ، برای همه خصوصا خانواده عزیزتر از جانم ، آرامش ، امنیت ، رفاه بیشتر ، موفقیت های روزافزون ، پیشزفت های مکرر ، باز هم سلامتی و سلامتی و سلامتی و عشق و عشق و عشق میخوام از خدا .الهی شکر ...میدونم تا مرداد ۱۳۹۷ ی م

ادامه مطلب  

زیر بارون میخوام خدا ازت ...  

انقدر دیروز دلم بارون خواست و مشهد هی گفتن اوف چ بارونی اوف چ بارونی ، تو حسرت بارون خوابیدم . الان با صدای بارون بیدار شدم ... الهی شکر .میگندزیر بارون هرچی از خدا بخوای اجابت میشه. سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی میخوام از خدا ، برای همه خصوصا خانواده عزیزتر از جانم ، آرامش ، امنیت ، رفاه بیشتر ، موفقیت های روزافزون ، پیشزفت های مکرر ، باز هم سلامتی و سلامتی و سلامتی و عشق و عشق و عشق میخوام از خدا .الهی شکر ...میدونم تا مرداد ۱۳۹۷ ی م

ادامه مطلب  

زیر بارون میخوام خدا ازت ...  

انقدر دیروز دلم بارون خواست و مشهد هی گفتن اوف چ بارونی اوف چ بارونی ، تو حسرت بارون خوابیدم . الان با صدای بارون بیدار شدم ... الهی شکر .میگندزیر بارون هرچی از خدا بخوای اجابت میشه. سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی میخوام از خدا ، برای همه خصوصا خانواده عزیزتر از جانم ، آرامش ، امنیت ، رفاه بیشتر ، موفقیت های روزافزون ، پیشزفت های مکرر ، باز هم سلامتی و سلامتی و سلامتی و عشق و عشق و عشق میخوام از خدا .الهی شکر ...میدونم تا مرداد ۱۳۹۷ ی م

ادامه مطلب  

زیر بارون میخوام خدا ازت ...  

انقدر دیروز دلم بارون خواست و مشهد هی گفتن اوف چ بارونی اوف چ بارونی ، تو حسرت بارون خوابیدم . الان با صدای بارون بیدار شدم ... الهی شکر .میگندزیر بارون هرچی از خدا بخوای اجابت میشه. سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی میخوام از خدا ، برای همه خصوصا خانواده عزیزتر از جانم ، آرامش ، امنیت ، رفاه بیشتر ، موفقیت های روزافزون ، پیشزفت های مکرر ، باز هم سلامتی و سلامتی و سلامتی و عشق و عشق و عشق میخوام از خدا .الهی شکر ...میدونم تا مرداد ۱۳۹۷ ی م

ادامه مطلب  

زیر بارون میخوام خدا ازت ...  

انقدر دیروز دلم بارون خواست و مشهد هی گفتن اوف چ بارونی اوف چ بارونی ، تو حسرت بارون خوابیدم . الان با صدای بارون بیدار شدم ... الهی شکر .میگندزیر بارون هرچی از خدا بخوای اجابت میشه. سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی میخوام از خدا ، برای همه خصوصا خانواده عزیزتر از جانم ، آرامش ، امنیت ، رفاه بیشتر ، موفقیت های روزافزون ، پیشزفت های مکرر ، باز هم سلامتی و سلامتی و سلامتی و عشق و عشق و عشق میخوام از خدا .الهی شکر ...میدونم تا مرداد ۱۳۹۷ ی م

ادامه مطلب  

زیر بارون میخوام خدا ازت ...  

انقدر دیروز دلم بارون خواست و مشهد هی گفتن اوف چ بارونی اوف چ بارونی ، تو حسرت بارون خوابیدم . الان با صدای بارون بیدار شدم ... الهی شکر .میگندزیر بارون هرچی از خدا بخوای اجابت میشه. سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی میخوام از خدا ، برای همه خصوصا خانواده عزیزتر از جانم ، آرامش ، امنیت ، رفاه بیشتر ، موفقیت های روزافزون ، پیشزفت های مکرر ، باز هم سلامتی و سلامتی و سلامتی و عشق و عشق و عشق میخوام از خدا .الهی شکر ...میدونم تا مرداد ۱۳۹۷ ی م

ادامه مطلب  

زیر بارون میخوام خدا ازت ...  

انقدر دیروز دلم بارون خواست و مشهد هی گفتن اوف چ بارونی اوف چ بارونی ، تو حسرت بارون خوابیدم . الان با صدای بارون بیدار شدم ... الهی شکر .میگندزیر بارون هرچی از خدا بخوای اجابت میشه. سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی سلامتی میخوام از خدا ، برای همه خصوصا خانواده عزیزتر از جانم ، آرامش ، امنیت ، رفاه بیشتر ، موفقیت های روزافزون ، پیشزفت های مکرر ، باز هم سلامتی و سلامتی و سلامتی و عشق و عشق و عشق میخوام از خدا .الهی شکر ...میدونم تا مرداد ۱۳۹۷ ی م

ادامه مطلب  

مجنون لیلی  

دانلود اهنگ بسیار زیبای مجنون لیلی
با صدای مازیار فلاحی

برای دانلود کلیک کنید 
متن اهنگ:
کنار سیب و رازقی
نشسته عطر عاشقی
من از تبار خستگی
بی خبر از دلبستگی
عاشقم
ابر شدم صدا شدی
شاه شدم گدا شدی
شعر شدم قلم شدی
عشق شدم تو غم شدی
لیلای من دریای من
آسوده در رویای من
این لحظه در هوای تو
گم شده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو
گم گشته در بارون تو...

ادامه مطلب  

مجنون لیلی  

دانلود اهنگ بسیار زیبای مجنون لیلی
با صدای مازیار فلاحی

برای دانلود کلیک کنید 
متن اهنگ:
کنار سیب و رازقی
نشسته عطر عاشقی
من از تبار خستگی
بی خبر از دلبستگی
عاشقم
ابر شدم صدا شدی
شاه شدم گدا شدی
شعر شدم قلم شدی
عشق شدم تو غم شدی
لیلای من دریای من
آسوده در رویای من
این لحظه در هوای تو
گم شده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو
گم گشته در بارون تو...

ادامه مطلب  

مجنون لیلی  

دانلود اهنگ بسیار زیبای مجنون لیلی
با صدای مازیار فلاحی

برای دانلود کلیک کنید 
متن اهنگ:
کنار سیب و رازقی
نشسته عطر عاشقی
من از تبار خستگی
بی خبر از دلبستگی
عاشقم
ابر شدم صدا شدی
شاه شدم گدا شدی
شعر شدم قلم شدی
عشق شدم تو غم شدی
لیلای من دریای من
آسوده در رویای من
این لحظه در هوای تو
گم شده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو
گم گشته در بارون تو...

ادامه مطلب  

مجنون لیلی  

دانلود اهنگ بسیار زیبای مجنون لیلی
با صدای مازیار فلاحی

برای دانلود کلیک کنید 
متن اهنگ:
کنار سیب و رازقی
نشسته عطر عاشقی
من از تبار خستگی
بی خبر از دلبستگی
عاشقم
ابر شدم صدا شدی
شاه شدم گدا شدی
شعر شدم قلم شدی
عشق شدم تو غم شدی
لیلای من دریای من
آسوده در رویای من
این لحظه در هوای تو
گم شده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو
گم گشته در بارون تو...

ادامه مطلب  

مجنون لیلی  

دانلود اهنگ بسیار زیبای مجنون لیلی
با صدای مازیار فلاحی

برای دانلود کلیک کنید 
متن اهنگ:
کنار سیب و رازقی
نشسته عطر عاشقی
من از تبار خستگی
بی خبر از دلبستگی
عاشقم
ابر شدم صدا شدی
شاه شدم گدا شدی
شعر شدم قلم شدی
عشق شدم تو غم شدی
لیلای من دریای من
آسوده در رویای من
این لحظه در هوای تو
گم شده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو
گم گشته در بارون تو...

ادامه مطلب  

مجنون لیلی  

دانلود اهنگ بسیار زیبای مجنون لیلی
با صدای مازیار فلاحی

برای دانلود کلیک کنید 
متن اهنگ:
کنار سیب و رازقی
نشسته عطر عاشقی
من از تبار خستگی
بی خبر از دلبستگی
عاشقم
ابر شدم صدا شدی
شاه شدم گدا شدی
شعر شدم قلم شدی
عشق شدم تو غم شدی
لیلای من دریای من
آسوده در رویای من
این لحظه در هوای تو
گم شده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو
گم گشته در بارون تو...

ادامه مطلب  

مجنون لیلی  

دانلود اهنگ بسیار زیبای مجنون لیلی
با صدای مازیار فلاحی

برای دانلود کلیک کنید 
متن اهنگ:
کنار سیب و رازقی
نشسته عطر عاشقی
من از تبار خستگی
بی خبر از دلبستگی
عاشقم
ابر شدم صدا شدی
شاه شدم گدا شدی
شعر شدم قلم شدی
عشق شدم تو غم شدی
لیلای من دریای من
آسوده در رویای من
این لحظه در هوای تو
گم شده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو
گم گشته در بارون تو...

ادامه مطلب  

مجنون لیلی  

دانلود اهنگ بسیار زیبای مجنون لیلی
با صدای مازیار فلاحی

برای دانلود کلیک کنید 
متن اهنگ:
کنار سیب و رازقی
نشسته عطر عاشقی
من از تبار خستگی
بی خبر از دلبستگی
عاشقم
ابر شدم صدا شدی
شاه شدم گدا شدی
شعر شدم قلم شدی
عشق شدم تو غم شدی
لیلای من دریای من
آسوده در رویای من
این لحظه در هوای تو
گم شده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو
گم گشته در بارون تو...

ادامه مطلب  

مجنون لیلی  

دانلود اهنگ بسیار زیبای مجنون لیلی
با صدای مازیار فلاحی

برای دانلود کلیک کنید 
متن اهنگ:
کنار سیب و رازقی
نشسته عطر عاشقی
من از تبار خستگی
بی خبر از دلبستگی
عاشقم
ابر شدم صدا شدی
شاه شدم گدا شدی
شعر شدم قلم شدی
عشق شدم تو غم شدی
لیلای من دریای من
آسوده در رویای من
این لحظه در هوای تو
گم شده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو
گم گشته در بارون تو...

ادامه مطلب  

کنج خلوت  

دیشب مشهد ۸ساعت بارون اومد...از ۵عصر تا ۱ شب...تازه ساعتایی که خواب بودم هم یه مقدار فکر کنم بارون اومد...ساعت ۱۱ شال و کلاه کردم و رفتم بیرون ، زیر بارون قدم زدم...همون مسیر همیشگی که اغلب میرم قدم میزنم...از بوستان تا چمن شادی فر ، و بعد از آخر باهنر تا بوستان...قدم زدم و قدم زدم و قدم زدم!چند ماه بود که زیر بارون قدم نزده بودم...یعنی الان که فکر می کنم ، می بینم توی پاییز و زمستون ، این دومین بارون مشهد هست که من می بینم...بارون قبلی که هم زیاد شدید نبو

ادامه مطلب  

کنج خلوت  

دیشب مشهد ۸ساعت بارون اومد...از ۵عصر تا ۱ شب...تازه ساعتایی که خواب بودم هم یه مقدار فکر کنم بارون اومد...ساعت ۱۱ شال و کلاه کردم و رفتم بیرون ، زیر بارون قدم زدم...همون مسیر همیشگی که اغلب میرم قدم میزنم...از بوستان تا چمن شادی فر ، و بعد از آخر باهنر تا بوستان...قدم زدم و قدم زدم و قدم زدم!چند ماه بود که زیر بارون قدم نزده بودم...یعنی الان که فکر می کنم ، می بینم توی پاییز و زمستون ، این دومین بارون مشهد هست که من می بینم...بارون قبلی که هم زیاد شدید نبو

ادامه مطلب  

باران ...باران ...  

نشستم کنار پنجره...بارون میاد...خیلی قشنگ ، لطیف ، و فقط صدای بارون رو میشنوم ...چرا وقتی بارون میاد ، همه ی غم عالم انگار میباره توی دل آدم...نه این که بارون بد باشه ها...نه...فقط نمیدونه چرا هیچوقت موقع بارون اومدن ، دل آدم یه طوری میشه...اصلا نمیشه گفت چطوری...دل آدم تنگ میشه؟غمگین میشه؟یهو ته دل آدم خالی میشه...؟ شاید همه ی اینا...بارون میباره و من نشستم کنار پنجره و فقط دارم مینویسم...هر از چند دقیقه ای یه آهنگی گوش میدم ، به صدای بارون گوش میدم ...فقط

ادامه مطلب  

باران ...باران ...  

نشستم کنار پنجره...بارون میاد...خیلی قشنگ ، لطیف ، و فقط صدای بارون رو میشنوم ...چرا وقتی بارون میاد ، همه ی غم عالم انگار میباره توی دل آدم...نه این که بارون بد باشه ها...نه...فقط نمیدونه چرا هیچوقت موقع بارون اومدن ، دل آدم یه طوری میشه...اصلا نمیشه گفت چطوری...دل آدم تنگ میشه؟غمگین میشه؟یهو ته دل آدم خالی میشه...؟ شاید همه ی اینا...بارون میباره و من نشستم کنار پنجره و فقط دارم مینویسم...هر از چند دقیقه ای یه آهنگی گوش میدم ، به صدای بارون گوش میدم ...فقط

ادامه مطلب  

بارون عشقی  

سلام به صبح بهاری امروز وای بارون خیلی شدید میباره، دارم بال درمیارم بسکه خوشحالم برف پاک کن ماشین هم جواب نمیداد، وااااااای که چقد حس خوبی دارم ،رمیکس  آهنگ یگانه رو ریپیته همش از نم بارون و یاد شاه ...م  میگه ، صداشو زیاد کردم و کلی کیف کردم ^_^ عجب بی شرفی شدم خخخخخخخالان دلم خواست اینارو بگم بعد برم داخل پارکینگ . امروز خیلی عالیه ، دستام یخه ، اما دوست دارم اینطوری باشم ، این هوا دقیقا شبیه بارون های بیست سال پیش شهرمونه ،

ادامه مطلب  

بارون عشقی  

سلام به صبح بهاری امروز وای بارون خیلی شدید میباره، دارم بال درمیارم بسکه خوشحالم برف پاک کن ماشین هم جواب نمیداد، وااااااای که چقد حس خوبی دارم ،رمیکس  آهنگ یگانه رو ریپیته همش از نم بارون و یاد شاه ...م  میگه ، صداشو زیاد کردم و کلی کیف کردم ^_^ عجب بی شرفی شدم خخخخخخخالان دلم خواست اینارو بگم بعد برم داخل پارکینگ . امروز خیلی عالیه ، دستام یخه ، اما دوست دارم اینطوری باشم ، این هوا دقیقا شبیه بارون های بیست سال پیش شهرمونه ،

ادامه مطلب  

بارون عشقی  

سلام به صبح بهاری امروز وای بارون خیلی شدید میباره، دارم بال درمیارم بسکه خوشحالم برف پاک کن ماشین هم جواب نمیداد، وااااااای که چقد حس خوبی دارم ،رمیکس  آهنگ یگانه رو ریپیته همش از نم بارون و یاد شاه ...م  میگه ، صداشو زیاد کردم و کلی کیف کردم ^_^ عجب بی شرفی شدم خخخخخخخالان دلم خواست اینارو بگم بعد برم داخل پارکینگ . امروز خیلی عالیه ، دستام یخه ، اما دوست دارم اینطوری باشم ، این هوا دقیقا شبیه بارون های بیست سال پیش شهرمونه ،

ادامه مطلب  

بارون عشقی  

سلام به صبح بهاری امروز وای بارون خیلی شدید میباره، دارم بال درمیارم بسکه خوشحالم برف پاک کن ماشین هم جواب نمیداد، وااااااای که چقد حس خوبی دارم ،رمیکس  آهنگ یگانه رو ریپیته همش از نم بارون و یاد شاه ...م  میگه ، صداشو زیاد کردم و کلی کیف کردم ^_^ عجب بی شرفی شدم خخخخخخخالان دلم خواست اینارو بگم بعد برم داخل پارکینگ . امروز خیلی عالیه ، دستام یخه ، اما دوست دارم اینطوری باشم ، این هوا دقیقا شبیه بارون های بیست سال پیش شهرمونه ،

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ نباشی محسن یگانه با کیفیت 320  

دانلود اهنگ نباشی,دانلود اهنگ نباشی محسن یگانه با کیفیت 320,اهنگ اصلی نباشی محسن یگانه,دانلود آهنگ نباشی محسن یگانه ورژن قدیمی,دانلود آهنگ نباشی محسن یگانه ریمیکس,متن آهنگ دنیا رو بی تو نمیخوام یه لحظه,دانلود آهنگ دنیارو بی تو نمیخوام یه لحظه از آدرین,دنیارو بی تو نمیخوام یه لحظه ریمیکس,دانلود آهنگ محسن یگانه دلم انبار باروته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هوار هوار دی جی مریم با کیفیت 320mp3  

آهنگ دی جی مریم به نام هوار,دانلود اهنگ هوار هوار دی جی مریم با کیفیت 320mp3,دانلود آهنگ هوار هوار از دی جی مریم با لینک مستقیم,دانلود آهنگ هوار هوار دی جی مریم mp3,دانلود موزیک ویدیو دی جی مریم هوار هوار,دانلود آهنگ دی جی مریم هوار هوار,دانلود کلیپ تصویری دی جی مریم,دانلود آهنگ دی جی مریم قدیمی,دانلود اهنگ مریم جلالی من دارم داغون میشم[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ تابوت رنگی  

دانلود آهنگ تابوت رنگی,متن اهنگ تابوت رنگی,کلیپ یه تابوت رنگی,متن اهنگ تابوت رنگی رضا نیک فرجام,دانلود فیلم یه تابوت رنگی,دانلود کلیپ تابوت رنگی از رضا نیک فرجام,کلیپ یه تابوت رنگی یه قصر قشنگی,یه تابوت رنگی یه قصر قشنگی برایم بسازین در آغوش تنگی,اهنگ یه تابوت رنگی یه فصل قشنگی[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید آرش جوانمرد با نام وقتی بارون میزنه  

دانلود آهنگ آرش جوانمرد به نام وقتی بارون میزنه با بالاترین کیفیتDownload New Music By Arash Javanmard Called Vaghti Baroon Mizaneترانه: پیمان زارعی ؛ آهنگسازی, تنظیم, میکس و مستر: علیرضا افشار  دانلود آهنگ جدید آرش جوانمرد با لینک مستقیمدانلود آهنگ جدید آرش جوانمرد در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیکدانلود آهنگ جدید آرش جوانمرد با نام وقتی بارون میزنه 

ادامه مطلب  

آهنگ حامد همايون به نام عاشق شدم رفت  

چیکه چیکه نم نمک رو گونه هات قطره قطره داره بارون میزنه این هوا جون میده واسه عاشقی وقتی بارون توی تهرون میزنه وا کنی دستو ببندی چشمتو چنتا آهنگ قدیمی از بری آخ چه کیفی میده توی این هوا با صدات هوش از سرت من میبری با صدات هوش از سرت من میبری … عاشق شدم رفت دیوونتم بارونیم طوفانیم ویرونتم عاشق شدم رفت بد حالیه هر شب تو دستم جای دستات خالیه سر رو شونه چشم بسته خنده های بی بهونه هی نگام کن شر و شیطون زیر چشمی دلبرونه دل دلای نوجوونی عشق اول صاف

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ نباشی دوستام هستن  

دانلود آهنگ نباشی دوستام هستن,متن آهنگ نباشی دوستام هستن,دوستام هستن لیتو ویدیو,عکس تو نباشی دوستام هستن,دانلود اهنگ تو نباشی دوستام هستن با لینک مستقیم,دانلود اهنگ بهزاد لیتو نه نرو واسه رفتن زوده,دانلود آهنگ تو که نباشی دوستام هستن,دانلود آهنگ بهزاد لیتو خاکستری,دانلود اهنگ لیتونباشی دوستام هستن[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو جدید فرزاد فرزین به نام من به جهنم  

دانلود موزیک ویدیو و زیبای فرزاد فرزین به نام من به جهنم از رسانه موزیک 364Download New Music Video By Farzad Farzin Called Man Be Jahannam این قلب از عشق تو نابود من این نفسای بغض آلود من دلتنگیای زود به زود من سرگیجه های گیج هر روزم تو خاطره های تلخ دیروزم تو آتیشی که توش میسوزم تو اصلا من به جهنم ولی این بارون نم نم دلش تنگ میشه مارو توی این کوچه نبینه اصلا من به جهنم ولی این بارون نم نم دلش میگیره تورو با کسی دیگه ببینه این زندگی بی اسم تو هی درده هی فکر تو هی دوش آب س

ادامه مطلب  

دانلود موزیک ویدیو جدید فرزاد فرزین به نام من به جهنم  

دانلود موزیک ویدیو و زیبای فرزاد فرزین به نام من به جهنم از رسانه موزیک 364Download New Music Video By Farzad Farzin Called Man Be Jahannam این قلب از عشق تو نابود من این نفسای بغض آلود من دلتنگیای زود به زود من سرگیجه های گیج هر روزم تو خاطره های تلخ دیروزم تو آتیشی که توش میسوزم تو اصلا من به جهنم ولی این بارون نم نم دلش تنگ میشه مارو توی این کوچه نبینه اصلا من به جهنم ولی این بارون نم نم دلش میگیره تورو با کسی دیگه ببینه این زندگی بی اسم تو هی درده هی فکر تو هی دوش آب س

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ بهزاد لیتو نه نرو واسه رفتن زوده  

دانلود اهنگ بهزاد لیتو نه نرو واسه رفتن زوده,دانلود اهنگ بهزاد لیتو دوستام هستن,دانلود آهنگ بهزاد لیتو خاکستری,دانلود آهنگ بهزاد لیتو به نام فوق العاده,بهزاد لیتو sakht migzare,دانلود آهنگ بهزاد لیتو دادیم رفت تورو,عکس تو نباشی دوستام هستن,دوستام هستن لیتو ویدیو,دانلود آهنگ تو که نباشی دوستام هستن   [Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

♥  

http://s9.picofile.com/file/8320966242/emame_zamanam.jpgplay musicتو همون حس غریبی که همیشه با منی
تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی
تو امید انتظاری تو دلای ناامید
مثل دیدن ستاره تو شبای ناپدید
چه غریبونه گذشتند جمعه های سوت و کور
هنوزم اما نرسیدی ای تجلی ظهور
با تو ام، با تو که گفتی، تکیه گاه عاشقایی
میدونم یه دنیا نوری، ساده ای، بی انتهایی
مث لالایی بارون، تو کویر بی صدایی
تو خود عشقی، میدونم، ناجی فاصله هایی
تو همون حس غریبی که همیشه با منی
تو بهوونه یه هر عاشق باسه زن

ادامه مطلب  

♥  

http://s9.picofile.com/file/8320966242/emame_zamanam.jpgplay musicتو همون حس غریبی که همیشه با منی
تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی
تو امید انتظاری تو دلای ناامید
مثل دیدن ستاره تو شبای ناپدید
چه غریبونه گذشتند جمعه های سوت و کور
هنوزم اما نرسیدی ای تجلی ظهور
با تو ام، با تو که گفتی، تکیه گاه عاشقایی
میدونم یه دنیا نوری، ساده ای، بی انتهایی
مث لالایی بارون، تو کویر بی صدایی
تو خود عشقی، میدونم، ناجی فاصله هایی
تو همون حس غریبی که همیشه با منی
تو بهوونه یه هر عاشق باسه زن

ادامه مطلب  

باران و ناز و افاده هاش  

فسقلمون یه دختر سفید و نازه. اسمش رو هم باران گذاشتن باباش اینا. ما هم گفتیم :بارون بارون بارونه هی! آن مرد در باران آمد.  :| باران رحمت الهی آمد. باران آمد. باران در زمستان آمد. خیلی بچه ی سر به راهیه. شبا اصلا گریه نمی کنه. یعنی نمی کرد، چون من الان یه هفته س ندیدمش. دلم براش تنگ شده. خیلی دوستش دارم. بلاخره به جای نیما می تونم با باران خودمون بازی کنم. عقده ای شدم بس که با بچه های مردم بازی کردم. :دی چند روز پیش گوشش رو سوراخ کردن و وا

ادامه مطلب  

باران و ناز و افاده هاش  

فسقلمون یه دختر سفید و نازه. اسمش رو هم باران گذاشتن باباش اینا. ما هم گفتیم :بارون بارون بارونه هی! آن مرد در باران آمد.  :| باران رحمت الهی آمد. باران آمد. باران در زمستان آمد. خیلی بچه ی سر به راهیه. شبا اصلا گریه نمی کنه. یعنی نمی کرد، چون من الان یه هفته س ندیدمش. دلم براش تنگ شده. خیلی دوستش دارم. بلاخره به جای نیما می تونم با باران خودمون بازی کنم. عقده ای شدم بس که با بچه های مردم بازی کردم. :دی چند روز پیش گوشش رو سوراخ کردن و وا

ادامه مطلب  

نزدیک ترین ستاره به زمین  

پروکسیما قنطورس به انگلیسی: Proxima Centauri) ستاره کوتوله قرمز با فاصله ۴٫۲سال نوری و نزدیک‌ترین ستاره به زمین پس از خورشید است که در صورت فلکی قنطورس است. این ستاره در سال۱۹۱۵ و توسط رابرت اینز، رئیس رصدخانه ملی آفریقای جنوبی کشف شد.  در واقع اختر شناسان وقتی به این ستاره نگاه می کنند ۴ سال پیش آن را می بینند و اگر در این لحظه ستاره منفجر شود. ۴ سال بعد می توان آن را رصد کرد.   

ادامه مطلب  

نزدیک ترین ستاره به زمین  

پروکسیما قنطورس به انگلیسی: Proxima Centauri) ستاره کوتوله قرمز با فاصله ۴٫۲سال نوری و نزدیک‌ترین ستاره به زمین پس از خورشید است که در صورت فلکی قنطورس است. این ستاره در سال۱۹۱۵ و توسط رابرت اینز، رئیس رصدخانه ملی آفریقای جنوبی کشف شد.  در واقع اختر شناسان وقتی به این ستاره نگاه می کنند ۴ سال پیش آن را می بینند و اگر در این لحظه ستاره منفجر شود. ۴ سال بعد می توان آن را رصد کرد.   

ادامه مطلب  

41  

صبح تا حالا داره بارون میادخدا رو شکر... صدای بارون روی پشت بوم خونه از قشنگ ترین صداهاییه که من عاشقشم... کلی آرامش میده... کلی امید به زندگی... کلی حس خووووبکلی نفس عمییییییقبا خودم قرار گذاشته بودم امروز برم کافه ولی نمیدونم چرا بیخیالش شدم... اصن یهو تصمیم گرفتم فروردین برم و سال جدیدمو با کافه شروع کنم... با حس خوش بودن در اوج تنهایی و در اوج خیال پردازی... شاید مسخره باشه اما فکرش راحتم نمیذاره خب... البته مسخره نیس چون حسم عجیبه... حسم پ

ادامه مطلب  

?....Today is a good day to  

دلم میخواست توی این بارون یه کاسه آش دستم میگرفتم و یه عااالمه فلفل تووش میرختم تا دهنم بسوزه و ولو میشدم روی مبل اروم اروم میخوردمش و کتابیو که صد ساله میخوام بخونمش،  مستانه و سرخوش روی پام میزاشتم و هر از گاهی به ساعت نگاه میکردم که دیر نشده باشه برای اوردن جوجه از مدرسه و یه چشمم به بارون میبود و وسط کتاب خوندنم اون پتو چارخونه قرمزه رو دورم میپیچیدم و میرفتم توی تراس و سرمو اویزون میکردم ازش تا چندتا دونه قطره بارون روی سرِ کچلم بیفته

ادامه مطلب  

?....Today is a good day to  

دلم میخواست توی این بارون یه کاسه آش دستم میگرفتم و یه عااالمه فلفل تووش میرختم تا دهنم بسوزه و ولو میشدم روی مبل اروم اروم میخوردمش و کتابیو که صد ساله میخوام بخونمش،  مستانه و سرخوش روی پام میزاشتم و هر از گاهی به ساعت نگاه میکردم که دیر نشده باشه برای اوردن جوجه از مدرسه و یه چشمم به بارون میبود و وسط کتاب خوندنم اون پتو چارخونه قرمزه رو دورم میپیچیدم و میرفتم توی تراس و سرمو اویزون میکردم ازش تا چندتا دونه قطره بارون روی سرِ کچلم بیفته

ادامه مطلب  

?....Today is a good day to  

دلم میخواست توی این بارون یه کاسه آش دستم میگرفتم و یه عااالمه فلفل تووش میرختم تا دهنم بسوزه و ولو میشدم روی مبل اروم اروم میخوردمش و کتابیو که صد ساله میخوام بخونمش،  مستانه و سرخوش روی پام میزاشتم و هر از گاهی به ساعت نگاه میکردم که دیر نشده باشه برای اوردن جوجه از مدرسه و یه چشمم به بارون میبود و وسط کتاب خوندنم اون پتو چارخونه قرمزه رو دورم میپیچیدم و میرفتم توی تراس و سرمو اویزون میکردم ازش تا چندتا دونه قطره بارون روی سرِ کچلم بیفته

ادامه مطلب  

?....Today is a good day to  

دلم میخواست توی این بارون یه کاسه آش دستم میگرفتم و یه عااالمه فلفل تووش میرختم تا دهنم بسوزه و ولو میشدم روی مبل اروم اروم میخوردمش و کتابیو که صد ساله میخوام بخونمش،  مستانه و سرخوش روی پام میزاشتم و هر از گاهی به ساعت نگاه میکردم که دیر نشده باشه برای اوردن جوجه از مدرسه و یه چشمم به بارون میبود و وسط کتاب خوندنم اون پتو چارخونه قرمزه رو دورم میپیچیدم و میرفتم توی تراس و سرمو اویزون میکردم ازش تا چندتا دونه قطره بارون روی سرِ کچلم بیفته

ادامه مطلب  

?....Today is a good day to  

دلم میخواست توی این بارون یه کاسه آش دستم میگرفتم و یه عااالمه فلفل تووش میرختم تا دهنم بسوزه و ولو میشدم روی مبل اروم اروم میخوردمش و کتابیو که صد ساله میخوام بخونمش،  مستانه و سرخوش روی پام میزاشتم و هر از گاهی به ساعت نگاه میکردم که دیر نشده باشه برای اوردن جوجه از مدرسه و یه چشمم به بارون میبود و وسط کتاب خوندنم اون پتو چارخونه قرمزه رو دورم میپیچیدم و میرفتم توی تراس و سرمو اویزون میکردم ازش تا چندتا دونه قطره بارون روی سرِ کچلم بیفته

ادامه مطلب  

عاشق چشمانت ای دردانه، دیگر نیست  

بوی عید میومد. روستا بودم. اسفند و بارون های کوتاه. قهر بودم باهاش. حرف نمیزدیم با هم. صب که بیدار میشدم آهنگ معینی که یه بار واسم فرستاده بود پلی میکرد. تا ظهر اسمش تو سرم بود. ظهر وقت نهار چشمم به گوشیم بود و منتظر پیام خسته نباشی و اون اموجی چشمکش نمیفهمیدم که دارم چی میخورم. یه بار یادمه جای سس لیوان نوشابه رو خالی کردن رو ساندویچم.
 بعد ظهر وقت بارون دلم میگرفت از نبودنش.عصرها بعد بارون بیرون می رفتم تا دلتنگیش با هوای تازه و قطره های آب نش

ادامه مطلب  

عاشق چشمانت ای دردانه، دیگر نیست  

بوی عید میومد. روستا بودم. اسفند و بارون های کوتاه. قهر بودم باهاش. حرف نمیزدیم با هم. صب که بیدار میشدم آهنگ معینی که یه بار واسم فرستاده بود پلی میکرد. تا ظهر اسمش تو سرم بود. ظهر وقت نهار چشمم به گوشیم بود و منتظر پیام خسته نباشی و اون اموجی چشمکش نمیفهمیدم که دارم چی میخورم. یه بار یادمه جای سس لیوان نوشابه رو خالی کردن رو ساندویچم.
 بعد ظهر وقت بارون دلم میگرفت از نبودنش.عصرها بعد بارون بیرون می رفتم تا دلتنگیش با هوای تازه و قطره های آب نش

ادامه مطلب  

عاشق چشمانت ای دردانه، دیگر نیست  

بوی عید میومد. روستا بودم. اسفند و بارون های کوتاه. قهر بودم باهاش. حرف نمیزدیم با هم. صب که بیدار میشدم آهنگ معینی که یه بار واسم فرستاده بود پلی میکرد. تا ظهر اسمش تو سرم بود. ظهر وقت نهار چشمم به گوشیم بود و منتظر پیام خسته نباشی و اون اموجی چشمکش نمیفهمیدم که دارم چی میخورم. یه بار یادمه جای سس لیوان نوشابه رو خالی کردن رو ساندویچم.
 بعد ظهر وقت بارون دلم میگرفت از نبودنش.عصرها بعد بارون بیرون می رفتم تا دلتنگیش با هوای تازه و قطره های آب نش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >