شعر محبوبی سرودم  

**شعر محبوبی سرودم **4 فروردین 97 دارابخوب کردم خوب کردم شعر را آشوب کردمیادگاری روی دستانم نوشتمدستها مکتوب کردمخوب کردم خوب کردم با قلم دستی زدم بر سرسرو را سرکوب کردمخوب کردم خوب کردمبا سکوت و ناله خود ظلم را مغلوب کردمخوب کردم خوب کردمآتشی بر خود زدمفرزانه را معیوب کردمخوب کردم خوب کردملای چرخ هرز گرد این زمانهآشکارا چوب کردمخوب کردم خوب کردمشعر محبوبی سرودمشعر را محبوب کردمخوب کردم خوب کردممطلبی از نو نوشتممطلبم مطلوب کردمخوب کردم خو

ادامه مطلب  

شعر محبوبی سرودم  

**شعر محبوبی سرودم **4 فروردین 97 دارابخوب کردم خوب کردم شعر را آشوب کردمیادگاری روی دستانم نوشتمدستها مکتوب کردمخوب کردم خوب کردم با قلم دستی زدم بر سرسرو را سرکوب کردمخوب کردم خوب کردمبا سکوت و ناله خود ظلم را مغلوب کردمخوب کردم خوب کردمآتشی بر خود زدمفرزانه را معیوب کردمخوب کردم خوب کردملای چرخ هرز گرد این زمانهآشکارا چوب کردمخوب کردم خوب کردمشعر محبوبی سرودمشعر را محبوب کردمخوب کردم خوب کردممطلبی از نو نوشتممطلبم مطلوب کردمخوب کردم خو

ادامه مطلب  

شعر محبوبی سرودم  

**شعر محبوبی سرودم **4 فروردین 97 دارابخوب کردم خوب کردم شعر را آشوب کردمیادگاری روی دستانم نوشتمدستها مکتوب کردمخوب کردم خوب کردم با قلم دستی زدم بر سرسرو را سرکوب کردمخوب کردم خوب کردمبا سکوت و ناله خود ظلم را مغلوب کردمخوب کردم خوب کردمآتشی بر خود زدمفرزانه را معیوب کردمخوب کردم خوب کردملای چرخ هرز گرد این زمانهآشکارا چوب کردمخوب کردم خوب کردمشعر محبوبی سرودمشعر را محبوب کردمخوب کردم خوب کردممطلبی از نو نوشتممطلبم مطلوب کردمخوب کردم خو

ادامه مطلب  

شعر محبوبی سرودم  

**شعر محبوبی سرودم **4 فروردین 97 دارابخوب کردم خوب کردم شعر را آشوب کردمیادگاری روی دستانم نوشتمدستها مکتوب کردمخوب کردم خوب کردم با قلم دستی زدم بر سرسرو را سرکوب کردمخوب کردم خوب کردمبا سکوت و ناله خود ظلم را مغلوب کردمخوب کردم خوب کردمآتشی بر خود زدمفرزانه را معیوب کردمخوب کردم خوب کردملای چرخ هرز گرد این زمانهآشکارا چوب کردمخوب کردم خوب کردمشعر محبوبی سرودمشعر را محبوب کردمخوب کردم خوب کردممطلبی از نو نوشتممطلبم مطلوب کردمخوب کردم خو

ادامه مطلب  

شعر محبوبی سرودم  

**شعر محبوبی سرودم **4 فروردین 97 دارابخوب کردم خوب کردم شعر را آشوب کردمیادگاری روی دستانم نوشتمدستها مکتوب کردمخوب کردم خوب کردم با قلم دستی زدم بر سرسرو را سرکوب کردمخوب کردم خوب کردمبا سکوت و ناله خود ظلم را مغلوب کردمخوب کردم خوب کردمآتشی بر خود زدمفرزانه را معیوب کردمخوب کردم خوب کردملای چرخ هرز گرد این زمانهآشکارا چوب کردمخوب کردم خوب کردمشعر محبوبی سرودمشعر را محبوب کردمخوب کردم خوب کردممطلبی از نو نوشتممطلبم مطلوب کردمخوب کردم خو

ادامه مطلب  

شعر محبوبی سرودم  

**شعر محبوبی سرودم **4 فروردین 97 دارابخوب کردم خوب کردم شعر را آشوب کردمیادگاری روی دستانم نوشتمدستها مکتوب کردمخوب کردم خوب کردم با قلم دستی زدم بر سرسرو را سرکوب کردمخوب کردم خوب کردمبا سکوت و ناله خود ظلم را مغلوب کردمخوب کردم خوب کردمآتشی بر خود زدمفرزانه را معیوب کردمخوب کردم خوب کردملای چرخ هرز گرد این زمانهآشکارا چوب کردمخوب کردم خوب کردمشعر محبوبی سرودمشعر را محبوب کردمخوب کردم خوب کردممطلبی از نو نوشتممطلبم مطلوب کردمخوب کردم خو

ادامه مطلب  

شعر محبوبی سرودم  

**شعر محبوبی سرودم **4 فروردین 97 دارابخوب کردم خوب کردم شعر را آشوب کردمیادگاری روی دستانم نوشتمدستها مکتوب کردمخوب کردم خوب کردم با قلم دستی زدم بر سرسرو را سرکوب کردمخوب کردم خوب کردمبا سکوت و ناله خود ظلم را مغلوب کردمخوب کردم خوب کردمآتشی بر خود زدمفرزانه را معیوب کردمخوب کردم خوب کردملای چرخ هرز گرد این زمانهآشکارا چوب کردمخوب کردم خوب کردمشعر محبوبی سرودمشعر را محبوب کردمخوب کردم خوب کردممطلبی از نو نوشتممطلبم مطلوب کردمخوب کردم خو

ادامه مطلب  

شعر محبوبی سرودم  

**شعر محبوبی سرودم **4 فروردین 97 دارابخوب کردم خوب کردم شعر را آشوب کردمیادگاری روی دستانم نوشتمدستها مکتوب کردمخوب کردم خوب کردم با قلم دستی زدم بر سرسرو را سرکوب کردمخوب کردم خوب کردمبا سکوت و ناله خود ظلم را مغلوب کردمخوب کردم خوب کردمآتشی بر خود زدمفرزانه را معیوب کردمخوب کردم خوب کردملای چرخ هرز گرد این زمانهآشکارا چوب کردمخوب کردم خوب کردمشعر محبوبی سرودمشعر را محبوب کردمخوب کردم خوب کردممطلبی از نو نوشتممطلبم مطلوب کردمخوب کردم خو

ادامه مطلب  

شعر محبوبی سرودم  

**شعر محبوبی سرودم **4 فروردین 97 دارابخوب کردم خوب کردم شعر را آشوب کردمیادگاری روی دستانم نوشتمدستها مکتوب کردمخوب کردم خوب کردم با قلم دستی زدم بر سرسرو را سرکوب کردمخوب کردم خوب کردمبا سکوت و ناله خود ظلم را مغلوب کردمخوب کردم خوب کردمآتشی بر خود زدمفرزانه را معیوب کردمخوب کردم خوب کردملای چرخ هرز گرد این زمانهآشکارا چوب کردمخوب کردم خوب کردمشعر محبوبی سرودمشعر را محبوب کردمخوب کردم خوب کردممطلبی از نو نوشتممطلبم مطلوب کردمخوب کردم خو

ادامه مطلب  

شعر محبوبی سرودم  

**شعر محبوبی سرودم **4 فروردین 97 دارابخوب کردم خوب کردم شعر را آشوب کردمیادگاری روی دستانم نوشتمدستها مکتوب کردمخوب کردم خوب کردم با قلم دستی زدم بر سرسرو را سرکوب کردمخوب کردم خوب کردمبا سکوت و ناله خود ظلم را مغلوب کردمخوب کردم خوب کردمآتشی بر خود زدمفرزانه را معیوب کردمخوب کردم خوب کردملای چرخ هرز گرد این زمانهآشکارا چوب کردمخوب کردم خوب کردمشعر محبوبی سرودمشعر را محبوب کردمخوب کردم خوب کردممطلبی از نو نوشتممطلبم مطلوب کردمخوب کردم خو

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

 

نمی‌دونم چيکار کنم که حس کنم از زندگیم استفاده کردم و دو فردای دیگه که برمیگردم بهش نگاه می‌کنم به عنوان سال‌های جوانی، شاد و راضی باشم.مثلاً کمتر به اینترنت بپردازم؟:-؟ به جاش چيکار کنم؟کار باید هیجان‌انگیز باشه.کاش می‌تونستم سفر کنم...

ادامه مطلب  

حق لب های تو  

همه را غیرتو ای کاش رها میکردمکاش یک بار فقط کار بجا می کردمپیش من بودی و من بودم و تو! می بایستحق لب های تو را خوب ادا می کردمدر من انگار کسی میل به آغوشت داشتعقل می گفت حرام است و حیا می کردمباید از جاده ی زیبای تنت می رفتمراه را کاش که از چاه سوا می کردمعطرت افتاد به جانم! تو نمی دانی کهدر خیالم چه گذشته ست و چه ها می کردمدست من بود به خونخواهی عشقت بی شکعقل را یک تنه از ریشه جدا می کردمکاش پیچک شده بودم به تو می پیچیدمجایش اما همه ی عمر صفا می ک

ادامه مطلب  

حق لب های تو  

همه را غیرتو ای کاش رها میکردمکاش یک بار فقط کار بجا می کردمپیش من بودی و من بودم و تو! می بایستحق لب های تو را خوب ادا می کردمدر من انگار کسی میل به آغوشت داشتعقل می گفت حرام است و حیا می کردمباید از جاده ی زیبای تنت می رفتمراه را کاش که از چاه سوا می کردمعطرت افتاد به جانم! تو نمی دانی کهدر خیالم چه گذشته ست و چه ها می کردمدست من بود به خونخواهی عشقت بی شکعقل را یک تنه از ریشه جدا می کردمکاش پیچک شده بودم به تو می پیچیدمجایش اما همه ی عمر صفا می ک

ادامه مطلب  

حق لب های تو  

همه را غیرتو ای کاش رها میکردمکاش یک بار فقط کار بجا می کردمپیش من بودی و من بودم و تو! می بایستحق لب های تو را خوب ادا می کردمدر من انگار کسی میل به آغوشت داشتعقل می گفت حرام است و حیا می کردمباید از جاده ی زیبای تنت می رفتمراه را کاش که از چاه سوا می کردمعطرت افتاد به جانم! تو نمی دانی کهدر خیالم چه گذشته ست و چه ها می کردمدست من بود به خونخواهی عشقت بی شکعقل را یک تنه از ریشه جدا می کردمکاش پیچک شده بودم به تو می پیچیدمجایش اما همه ی عمر صفا می ک

ادامه مطلب  

حق لب های تو  

همه را غیرتو ای کاش رها میکردمکاش یک بار فقط کار بجا می کردمپیش من بودی و من بودم و تو! می بایستحق لب های تو را خوب ادا می کردمدر من انگار کسی میل به آغوشت داشتعقل می گفت حرام است و حیا می کردمباید از جاده ی زیبای تنت می رفتمراه را کاش که از چاه سوا می کردمعطرت افتاد به جانم! تو نمی دانی کهدر خیالم چه گذشته ست و چه ها می کردمدست من بود به خونخواهی عشقت بی شکعقل را یک تنه از ریشه جدا می کردمکاش پیچک شده بودم به تو می پیچیدمجایش اما همه ی عمر صفا می ک

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تک و تعریف  

دارم به آن مزاحم تلفنی فکر می‌کنم که وقتی گفتم الو شروع کرد با یکی که کنارش بود پچ‌پچی دعوا کردن. من انگار ببینمشان که دارند گوشی را از دست هم می‌کشند و بعد یکیشان قطع کرد. شماره‌اش را سیو کردم و دیدم تلگرامش دختر است. بعد پسر شد. بعد یک دختر دیگر شد. بعد باز پسر شد. بعد من دیگر شماره را پاک کردم چون کامل جذابیتش را از دست داده بود. معلوم بود دوباره دختر می‌شود. نمی‌دانم چرا دارم بهش فکر می کنم. می‌توانم یک کتاب چندجلدی خیلی فصلی بنویسم ا

ادامه مطلب  

تصمیم جدید  

می خواستیم که کافه بزنیم اما خیلی هزینه داشت و الان اصلا جایز نبود که بخوام به جان جانان فشار بیار برای تاسیس کافهخلاصه چند روز بود که داشتم بهش خوب فکر می کردم که چيکار کنم اخرش به  این نتیجه رسیدم من که اینهمه سال صبر کردم یه امسال رو هم صبر می کنم تا بعد از عیدببینیم که چه اتفاق هایی می افتهپس باید در مورد کار یه تصمیم جدی می گرفتیم، تصمیم جدی ای که گرفتم این بود که رزومه ام رو تو ایران تلنت فعال کردم و چند تا جای مختلف هم فرستادمخود رزومه

ادامه مطلب  

تصمیم جدید  

می خواستیم که کافه بزنیم اما خیلی هزینه داشت و الان اصلا جایز نبود که بخوام به جان جانان فشار بیار برای تاسیس کافهخلاصه چند روز بود که داشتم بهش خوب فکر می کردم که چيکار کنم اخرش به  این نتیجه رسیدم من که اینهمه سال صبر کردم یه امسال رو هم صبر می کنم تا بعد از عیدببینیم که چه اتفاق هایی می افتهپس باید در مورد کار یه تصمیم جدی می گرفتیم، تصمیم جدی ای که گرفتم این بود که رزومه ام رو تو ایران تلنت فعال کردم و چند تا جای مختلف هم فرستادمخود رزومه

ادامه مطلب  

تصمیم جدید  

می خواستیم که کافه بزنیم اما خیلی هزینه داشت و الان اصلا جایز نبود که بخوام به جان جانان فشار بیار برای تاسیس کافهخلاصه چند روز بود که داشتم بهش خوب فکر می کردم که چيکار کنم اخرش به  این نتیجه رسیدم من که اینهمه سال صبر کردم یه امسال رو هم صبر می کنم تا بعد از عیدببینیم که چه اتفاق هایی می افتهپس باید در مورد کار یه تصمیم جدی می گرفتیم، تصمیم جدی ای که گرفتم این بود که رزومه ام رو تو ایران تلنت فعال کردم و چند تا جای مختلف هم فرستادمخود رزومه

ادامه مطلب  

تصمیم جدید  

می خواستیم که کافه بزنیم اما خیلی هزینه داشت و الان اصلا جایز نبود که بخوام به جان جانان فشار بیار برای تاسیس کافهخلاصه چند روز بود که داشتم بهش خوب فکر می کردم که چيکار کنم اخرش به  این نتیجه رسیدم من که اینهمه سال صبر کردم یه امسال رو هم صبر می کنم تا بعد از عیدببینیم که چه اتفاق هایی می افتهپس باید در مورد کار یه تصمیم جدی می گرفتیم، تصمیم جدی ای که گرفتم این بود که رزومه ام رو تو ایران تلنت فعال کردم و چند تا جای مختلف هم فرستادمخود رزومه

ادامه مطلب  

تصمیم جدید  

می خواستیم که کافه بزنیم اما خیلی هزینه داشت و الان اصلا جایز نبود که بخوام به جان جانان فشار بیار برای تاسیس کافهخلاصه چند روز بود که داشتم بهش خوب فکر می کردم که چيکار کنم اخرش به  این نتیجه رسیدم من که اینهمه سال صبر کردم یه امسال رو هم صبر می کنم تا بعد از عیدببینیم که چه اتفاق هایی می افتهپس باید در مورد کار یه تصمیم جدی می گرفتیم، تصمیم جدی ای که گرفتم این بود که رزومه ام رو تو ایران تلنت فعال کردم و چند تا جای مختلف هم فرستادمخود رزومه

ادامه مطلب  

تصمیم جدید  

می خواستیم که کافه بزنیم اما خیلی هزینه داشت و الان اصلا جایز نبود که بخوام به جان جانان فشار بیار برای تاسیس کافهخلاصه چند روز بود که داشتم بهش خوب فکر می کردم که چيکار کنم اخرش به  این نتیجه رسیدم من که اینهمه سال صبر کردم یه امسال رو هم صبر می کنم تا بعد از عیدببینیم که چه اتفاق هایی می افتهپس باید در مورد کار یه تصمیم جدی می گرفتیم، تصمیم جدی ای که گرفتم این بود که رزومه ام رو تو ایران تلنت فعال کردم و چند تا جای مختلف هم فرستادمخود رزومه

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی با نام نترس  

دانلود آهنگ علي ياسيني به نام نترس با بالاترین کیفیتDownload New Music By Ali Yasini Called Natarsترانه و آهنگسازی: علي ياسيني ؛ تنظیم, میکس و مستر: مسعود جهانی  دانلود آهنگ جدید علي ياسيني با لینک مستقیمدانلود آهنگ جدید علي ياسيني در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک متن آهنگ علي ياسيني با نام نترس وقتی تنت ازم دور میشه نمیدونی چقدر بد میگذرهمگه کسی تو دنیا از تو به من نزدیک ترههر روز ببینمت سیر نمیشم از دیدنتجون هردوتام

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی با نام نترس  

دانلود آهنگ علي ياسيني به نام نترس با بالاترین کیفیتDownload New Music By Ali Yasini Called Natarsترانه و آهنگسازی: علي ياسيني ؛ تنظیم, میکس و مستر: مسعود جهانی  دانلود آهنگ جدید علي ياسيني با لینک مستقیمدانلود آهنگ جدید علي ياسيني در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک متن آهنگ علي ياسيني با نام نترس وقتی تنت ازم دور میشه نمیدونی چقدر بد میگذرهمگه کسی تو دنیا از تو به من نزدیک ترههر روز ببینمت سیر نمیشم از دیدنتجون هردوتام

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی با نام نترس  

دانلود آهنگ علي ياسيني به نام نترس با بالاترین کیفیتDownload New Music By Ali Yasini Called Natarsترانه و آهنگسازی: علي ياسيني ؛ تنظیم, میکس و مستر: مسعود جهانی  دانلود آهنگ جدید علي ياسيني با لینک مستقیمدانلود آهنگ جدید علي ياسيني در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک متن آهنگ علي ياسيني با نام نترس وقتی تنت ازم دور میشه نمیدونی چقدر بد میگذرهمگه کسی تو دنیا از تو به من نزدیک ترههر روز ببینمت سیر نمیشم از دیدنتجون هردوتام

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی با نام نترس  

دانلود آهنگ علي ياسيني به نام نترس با بالاترین کیفیتDownload New Music By Ali Yasini Called Natarsترانه و آهنگسازی: علي ياسيني ؛ تنظیم, میکس و مستر: مسعود جهانی  دانلود آهنگ جدید علي ياسيني با لینک مستقیمدانلود آهنگ جدید علي ياسيني در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک متن آهنگ علي ياسيني با نام نترس وقتی تنت ازم دور میشه نمیدونی چقدر بد میگذرهمگه کسی تو دنیا از تو به من نزدیک ترههر روز ببینمت سیر نمیشم از دیدنتجون هردوتام

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >