رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد شیمی 97  

 
 
رشته شیمی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم پایه می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . شیمی به مطالعه ساختار و خواص ترکیبات و تغییر شکل مواد مربوط است . این علم به مطالعه عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتم ها ، مولکول ها ، و برهم‌ کنش میان آنهاست می پردازد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه شیمی هستند می بایست برای کسب نتیجه دلخواه خود در کارنامه کارشنا

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 97  

 
رشته ریاضی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم پایه می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . به گفته متخصصان ، ریاضیات علم مدل دهی به سایر علوم است یعنی زبان مشترک نظریات علمی سایر علوم ، علم ریاضی می‎ باشد و امروزه اگر علمی را نتوان به زبان ریاضی بیان کرد ، علم نمی ‎باشد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه ریاضی هستند می بایست برای کسب نتیجه دلخواه خود در کارن

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 97  

 
رشته ریاضی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم پایه می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . به گفته متخصصان ، ریاضیات علم مدل دهی به سایر علوم است یعنی زبان مشترک نظریات علمی سایر علوم ، علم ریاضی می‎ باشد و امروزه اگر علمی را نتوان به زبان ریاضی بیان کرد ، علم نمی ‎باشد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه ریاضی هستند می بایست برای کسب نتیجه دلخواه خود در کارن

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی 97  

 
رشته زبان و ادبیات انگلیسی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته زبان و ادبیات انگلیسی ، به آشنایی دانشجویان با ادبیات انگلیسی می پردازد به این ترتیب که ادبیات انگلیسی در دوره های مختلف ادبیات ، متون ادبی ، اشعار و نقد ادبی و نمایش و متون نمایشی را به دانشجویان معرفی می کند . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه زبان و اد

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97  

رشته علوم تربیتی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . علوم تربیتی به یادگیری و جنبه‌ های فراوان آموزش و پرورش آدمی و دانش ‏های مربوط به آن می‌ پردازد و وجوه بی‌ پایان آن از جمله تدریس ، رشد ، به کارگیری و تقویت نیروهای فکری و بدنی و غیره را مورد بررسی قرار می‌ دهد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه علوم تربیتیهستند می بای

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97  

رشته علوم تربیتی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . علوم تربیتی به یادگیری و جنبه‌ های فراوان آموزش و پرورش آدمی و دانش ‏های مربوط به آن می‌ پردازد و وجوه بی‌ پایان آن از جمله تدریس ، رشد ، به کارگیری و تقویت نیروهای فکری و بدنی و غیره را مورد بررسی قرار می‌ دهد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه علوم تربیتیهستند می بای

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97  

رشته علوم تربیتی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . علوم تربیتی به یادگیری و جنبه‌ های فراوان آموزش و پرورش آدمی و دانش ‏های مربوط به آن می‌ پردازد و وجوه بی‌ پایان آن از جمله تدریس ، رشد ، به کارگیری و تقویت نیروهای فکری و بدنی و غیره را مورد بررسی قرار می‌ دهد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه علوم تربیتیهستند می بای

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97  

رشته علوم تربیتی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . علوم تربیتی به یادگیری و جنبه‌ های فراوان آموزش و پرورش آدمی و دانش ‏های مربوط به آن می‌ پردازد و وجوه بی‌ پایان آن از جمله تدریس ، رشد ، به کارگیری و تقویت نیروهای فکری و بدنی و غیره را مورد بررسی قرار می‌ دهد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه علوم تربیتیهستند می بای

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97  

رشته علوم تربیتی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . علوم تربیتی به یادگیری و جنبه‌ های فراوان آموزش و پرورش آدمی و دانش ‏های مربوط به آن می‌ پردازد و وجوه بی‌ پایان آن از جمله تدریس ، رشد ، به کارگیری و تقویت نیروهای فکری و بدنی و غیره را مورد بررسی قرار می‌ دهد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه علوم تربیتیهستند می بای

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97  

رشته علوم تربیتی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . علوم تربیتی به یادگیری و جنبه‌ های فراوان آموزش و پرورش آدمی و دانش ‏های مربوط به آن می‌ پردازد و وجوه بی‌ پایان آن از جمله تدریس ، رشد ، به کارگیری و تقویت نیروهای فکری و بدنی و غیره را مورد بررسی قرار می‌ دهد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه علوم تربیتیهستند می بای

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97  

رشته علوم تربیتی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . علوم تربیتی به یادگیری و جنبه‌ های فراوان آموزش و پرورش آدمی و دانش ‏های مربوط به آن می‌ پردازد و وجوه بی‌ پایان آن از جمله تدریس ، رشد ، به کارگیری و تقویت نیروهای فکری و بدنی و غیره را مورد بررسی قرار می‌ دهد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه علوم تربیتیهستند می بای

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96 - 97  

 
 
رشته مدیریت بازرگانی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است . زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی کارآمد داشته باشد و یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، پتانسیل زیادی برای انجام کارهای فوق به بهترین شکل

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96 - 97  

 
 
رشته مدیریت بازرگانی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است . زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی کارآمد داشته باشد و یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، پتانسیل زیادی برای انجام کارهای فوق به بهترین شکل

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96 - 97  

 
 
رشته مدیریت بازرگانی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است . زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی کارآمد داشته باشد و یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، پتانسیل زیادی برای انجام کارهای فوق به بهترین شکل

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 96 - 97  

 
 
رشته مدیریت صنعتی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید .منظور از تربیت مدیر صنعتی در رشته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، تربیت افرادی است که بتواند در حوزه کار خود ( معمولا در شرکتهای تولیدی و کارخانجات ) دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهم و موثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکلات قادر به تصمیم گیری مناسب و مطلوب باشن

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 96 - 97  

 
 
رشته مدیریت صنعتی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید .منظور از تربیت مدیر صنعتی در رشته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، تربیت افرادی است که بتواند در حوزه کار خود ( معمولا در شرکتهای تولیدی و کارخانجات ) دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهم و موثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکلات قادر به تصمیم گیری مناسب و مطلوب باشن

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 96 - 97  

 
 
رشته مدیریت صنعتی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید .منظور از تربیت مدیر صنعتی در رشته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، تربیت افرادی است که بتواند در حوزه کار خود ( معمولا در شرکتهای تولیدی و کارخانجات ) دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهم و موثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکلات قادر به تصمیم گیری مناسب و مطلوب باشن

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 96 - 97  

 
 
رشته حقوق خصوصی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . بسیاری از گرایش های جدید مجموعه حقوق ، از این رشته منشعب شده است . حقوق خصوصی بخشی از حقوق داخلی است که به روابط اشخاص جامعه با یکدیگر و تنظیم آنها می پردازد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه حقوق خصوصی هستند می بایست برای کسب نتیجه دلخواه خود در کارنامه کارشناسی ارشد و مش

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 96 - 97  

 
 
رشته حقوق خصوصی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . بسیاری از گرایش های جدید مجموعه حقوق ، از این رشته منشعب شده است . حقوق خصوصی بخشی از حقوق داخلی است که به روابط اشخاص جامعه با یکدیگر و تنظیم آنها می پردازد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه حقوق خصوصی هستند می بایست برای کسب نتیجه دلخواه خود در کارنامه کارشناسی ارشد و مش

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 96 - 97  

 
 
رشته حقوق خصوصی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . بسیاری از گرایش های جدید مجموعه حقوق ، از این رشته منشعب شده است . حقوق خصوصی بخشی از حقوق داخلی است که به روابط اشخاص جامعه با یکدیگر و تنظیم آنها می پردازد . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه حقوق خصوصی هستند می بایست برای کسب نتیجه دلخواه خود در کارنامه کارشناسی ارشد و مش

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 96 - 97  

 
 
رشته حسابداری جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته حسابداری به این صورت می باشد که فرآیند هایی همچون جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی وصورت های حسابداری ، در شکل ها و مدل های مختلف در آن انجام می شود . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه حسابداری هستند می بایست برای کس

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 96 - 97  

 
 
رشته حسابداری جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته حسابداری به این صورت می باشد که فرآیند هایی همچون جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی وصورت های حسابداری ، در شکل ها و مدل های مختلف در آن انجام می شود . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه حسابداری هستند می بایست برای کس

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 96 - 97  

 
 
رشته حسابداری جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته حسابداری به این صورت می باشد که فرآیند هایی همچون جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی وصورت های حسابداری ، در شکل ها و مدل های مختلف در آن انجام می شود . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه حسابداری هستند می بایست برای کس

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت مالی 96 - 97  

 
 
رشته مدیریت مالی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته مدیریت مالی همانطور که از نامش پیداست به استفاده مؤثر از منابع مالی برای نیل به اهداف مشخص می پردازد ، به عبارت دیگر مدیریت مالی یعنی اداره امور مالی یک سازمان ( خانواده ، مؤسسه ، کشور ) از طریق مدیریت بر درآمدها و هزینه ها . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه مدیریت

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت مالی 96 - 97  

 
 
رشته مدیریت مالی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته مدیریت مالی همانطور که از نامش پیداست به استفاده مؤثر از منابع مالی برای نیل به اهداف مشخص می پردازد ، به عبارت دیگر مدیریت مالی یعنی اداره امور مالی یک سازمان ( خانواده ، مؤسسه ، کشور ) از طریق مدیریت بر درآمدها و هزینه ها . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه مدیریت

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت مالی 96 - 97  

 
 
رشته مدیریت مالی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته مدیریت مالی همانطور که از نامش پیداست به استفاده مؤثر از منابع مالی برای نیل به اهداف مشخص می پردازد ، به عبارت دیگر مدیریت مالی یعنی اداره امور مالی یک سازمان ( خانواده ، مؤسسه ، کشور ) از طریق مدیریت بر درآمدها و هزینه ها . داوطلبانی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه مدیریت

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 96 - 97  

 
 
رشته حقوق بین الملل جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته حقوق بین الملل به مجموعه اصول ، قوانین و مقرراتی می پردازد که بر روابط اختصاصی جامعه بین المللی و به ویژه تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمانهای بین المللی در حوزه های مختلف صلح و امنیت ، حقوقی ، اقتصادی ، فرهنگی و... حاکم است . این رشته بسیار پویا می باشد . داوطلبانی که علاقه مند

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 96 - 97  

 
 
رشته حقوق بین الملل جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته حقوق بین الملل به مجموعه اصول ، قوانین و مقرراتی می پردازد که بر روابط اختصاصی جامعه بین المللی و به ویژه تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمانهای بین المللی در حوزه های مختلف صلح و امنیت ، حقوقی ، اقتصادی ، فرهنگی و... حاکم است . این رشته بسیار پویا می باشد . داوطلبانی که علاقه مند

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 96 - 97  

 
 
رشته حقوق بین الملل جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته حقوق بین الملل به مجموعه اصول ، قوانین و مقرراتی می پردازد که بر روابط اختصاصی جامعه بین المللی و به ویژه تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمانهای بین المللی در حوزه های مختلف صلح و امنیت ، حقوقی ، اقتصادی ، فرهنگی و... حاکم است . این رشته بسیار پویا می باشد . داوطلبانی که علاقه مند

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 96 - 97  

 
 
رشته حقوق جزا و جرم شناسی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . حقوق جزا و جرم شناسی علمی است که به مطالعه علمی پدیده ی مجرمانه می پردازد . امروزه با فنی شدن مرتکبان جرم و پیچیده شدن نوع جرایم ، سیستم عدالت کیفری به سمت تخصصی شدن می رود . تشکیل دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی ، جرایم اطفال بزهکار و ... نشان از نیاز به رسیدگی تخصصی و کارشناسان مرتبط است

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 96 - 97  

 
 
رشته حقوق جزا و جرم شناسی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . حقوق جزا و جرم شناسی علمی است که به مطالعه علمی پدیده ی مجرمانه می پردازد . امروزه با فنی شدن مرتکبان جرم و پیچیده شدن نوع جرایم ، سیستم عدالت کیفری به سمت تخصصی شدن می رود . تشکیل دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی ، جرایم اطفال بزهکار و ... نشان از نیاز به رسیدگی تخصصی و کارشناسان مرتبط است

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 96 - 97  

 
 
رشته حقوق جزا و جرم شناسی جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . حقوق جزا و جرم شناسی علمی است که به مطالعه علمی پدیده ی مجرمانه می پردازد . امروزه با فنی شدن مرتکبان جرم و پیچیده شدن نوع جرایم ، سیستم عدالت کیفری به سمت تخصصی شدن می رود . تشکیل دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی ، جرایم اطفال بزهکار و ... نشان از نیاز به رسیدگی تخصصی و کارشناسان مرتبط است

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران 96 - 97  

 
 
رشته مهندسی عمران جزو یکی از زیر مجموعه های گروه فنی و مهندسی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته عمران را می توان ، علم طراحی ابنیه ­هایی مقاوم در برابر نیروهای وارده به آن بنا نامید ، حال این بنا می­ تواند ساختمان ، برج ، پل ، راه ، پی و ... باشد نکته قابل توجه این است که استفاده بهینه از مصالح موجود در منابع کشور اصل مهمی است که در طراحی باید مورد توجه قرار گیرد . داوطلبانی ک

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران 96 - 97  

 
 
رشته مهندسی عمران جزو یکی از زیر مجموعه های گروه فنی و مهندسی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته عمران را می توان ، علم طراحی ابنیه ­هایی مقاوم در برابر نیروهای وارده به آن بنا نامید ، حال این بنا می­ تواند ساختمان ، برج ، پل ، راه ، پی و ... باشد نکته قابل توجه این است که استفاده بهینه از مصالح موجود در منابع کشور اصل مهمی است که در طراحی باید مورد توجه قرار گیرد . داوطلبانی ک

ادامه مطلب  

رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران 96 - 97  

 
 
رشته مهندسی عمران جزو یکی از زیر مجموعه های گروه فنی و مهندسی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید . رشته عمران را می توان ، علم طراحی ابنیه ­هایی مقاوم در برابر نیروهای وارده به آن بنا نامید ، حال این بنا می­ تواند ساختمان ، برج ، پل ، راه ، پی و ... باشد نکته قابل توجه این است که استفاده بهینه از مصالح موجود در منابع کشور اصل مهمی است که در طراحی باید مورد توجه قرار گیرد . داوطلبانی ک

ادامه مطلب  

عمومی ؟  

امروز کلا خیلی حس بدی داشتم روز خوبی نبود دلم خیلی شور زد ولی به امید خدا ایشالله چیزی نمیشه
یه دینی حل کردم ریاضی سال 95 فک کردم درصدم خوب نمیشه ولی عالی شد ،نجومی ...84 درصد
زدم خدایا وای فقط یه قدم تا 100 درصد مونده
دارم عین چیز ادبات می خونم امروز تاریخ ادبیات رو تموم کردم ولی هنوز کار داره یه سری حفظی مونده دیردز یه ممجموعه ادبیات زدم 70 درصد شد خوبه ولی میتونست بهتر شه حالا باید لغت و املا بخونم قرابت هم کار کنم ای جان
فردا میخوام پاشم یه کنکو

ادامه مطلب  

عمومی ؟  

امروز کلا خیلی حس بدی داشتم روز خوبی نبود دلم خیلی شور زد ولی به امید خدا ایشالله چیزی نمیشه
یه دینی حل کردم ریاضی سال 95 فک کردم درصدم خوب نمیشه ولی عالی شد ،نجومی ...84 درصد
زدم خدایا وای فقط یه قدم تا 100 درصد مونده
دارم عین چیز ادبات می خونم امروز تاریخ ادبیات رو تموم کردم ولی هنوز کار داره یه سری حفظی مونده دیردز یه ممجموعه ادبیات زدم 70 درصد شد خوبه ولی میتونست بهتر شه حالا باید لغت و املا بخونم قرابت هم کار کنم ای جان
فردا میخوام پاشم یه کنکو

ادامه مطلب  

عمومی ؟  

امروز کلا خیلی حس بدی داشتم روز خوبی نبود دلم خیلی شور زد ولی به امید خدا ایشالله چیزی نمیشه
یه دینی حل کردم ریاضی سال 95 فک کردم درصدم خوب نمیشه ولی عالی شد ،نجومی ...84 درصد
زدم خدایا وای فقط یه قدم تا 100 درصد مونده
دارم عین چیز ادبات می خونم امروز تاریخ ادبیات رو تموم کردم ولی هنوز کار داره یه سری حفظی مونده دیردز یه ممجموعه ادبیات زدم 70 درصد شد خوبه ولی میتونست بهتر شه حالا باید لغت و املا بخونم قرابت هم کار کنم ای جان
فردا میخوام پاشم یه کنکو

ادامه مطلب  

عمومی ؟  

امروز کلا خیلی حس بدی داشتم روز خوبی نبود دلم خیلی شور زد ولی به امید خدا ایشالله چیزی نمیشه
یه دینی حل کردم ریاضی سال 95 فک کردم درصدم خوب نمیشه ولی عالی شد ،نجومی ...84 درصد
زدم خدایا وای فقط یه قدم تا 100 درصد مونده
دارم عین چیز ادبات می خونم امروز تاریخ ادبیات رو تموم کردم ولی هنوز کار داره یه سری حفظی مونده دیردز یه ممجموعه ادبیات زدم 70 درصد شد خوبه ولی میتونست بهتر شه حالا باید لغت و املا بخونم قرابت هم کار کنم ای جان
فردا میخوام پاشم یه کنکو

ادامه مطلب  

عمومی ؟  

امروز کلا خیلی حس بدی داشتم روز خوبی نبود دلم خیلی شور زد ولی به امید خدا ایشالله چیزی نمیشه
یه دینی حل کردم ریاضی سال 95 فک کردم درصدم خوب نمیشه ولی عالی شد ،نجومی ...84 درصد
زدم خدایا وای فقط یه قدم تا 100 درصد مونده
دارم عین چیز ادبات می خونم امروز تاریخ ادبیات رو تموم کردم ولی هنوز کار داره یه سری حفظی مونده دیردز یه ممجموعه ادبیات زدم 70 درصد شد خوبه ولی میتونست بهتر شه حالا باید لغت و املا بخونم قرابت هم کار کنم ای جان
فردا میخوام پاشم یه کنکو

ادامه مطلب  

عمومی ؟  

امروز کلا خیلی حس بدی داشتم روز خوبی نبود دلم خیلی شور زد ولی به امید خدا ایشالله چیزی نمیشه
یه دینی حل کردم ریاضی سال 95 فک کردم درصدم خوب نمیشه ولی عالی شد ،نجومی ...84 درصد
زدم خدایا وای فقط یه قدم تا 100 درصد مونده
دارم عین چیز ادبات می خونم امروز تاریخ ادبیات رو تموم کردم ولی هنوز کار داره یه سری حفظی مونده دیردز یه ممجموعه ادبیات زدم 70 درصد شد خوبه ولی میتونست بهتر شه حالا باید لغت و املا بخونم قرابت هم کار کنم ای جان
فردا میخوام پاشم یه کنکو

ادامه مطلب  

عمومی ؟  

امروز کلا خیلی حس بدی داشتم روز خوبی نبود دلم خیلی شور زد ولی به امید خدا ایشالله چیزی نمیشه
یه دینی حل کردم ریاضی سال 95 فک کردم درصدم خوب نمیشه ولی عالی شد ،نجومی ...84 درصد
زدم خدایا وای فقط یه قدم تا 100 درصد مونده
دارم عین چیز ادبات می خونم امروز تاریخ ادبیات رو تموم کردم ولی هنوز کار داره یه سری حفظی مونده دیردز یه ممجموعه ادبیات زدم 70 درصد شد خوبه ولی میتونست بهتر شه حالا باید لغت و املا بخونم قرابت هم کار کنم ای جان
فردا میخوام پاشم یه کنکو

ادامه مطلب  

اعلام نتایج مرحله دوم المپیاد 97  

 اعلام نتایج آزمون مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی 97 – 98
آیا از زمان اعلام نتایج مرحله دوم المپیاد دانش آموزی اطلاع دارید ؟ آیا نتایج خود را دریافت و نسبت به نتایج مرحله دوم المپیاد دانش آموزی اعتراض دارید؟
پس از برگزاری آزمون مرحله دوم المپیاد دانش آموزی در فروردین و اردیبهشت ماه 97 دفترچه سوالات مربوط به المپیادهای مرحله دوم به همراه پاسخ‌نامه چندگزینه‌ای و تشریحی ارائه شده توسط کمیته‌های علمی بر روی پ

ادامه مطلب  

اعلام نتایج مرحله دوم المپیاد 97  

 اعلام نتایج آزمون مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی 97 – 98
آیا از زمان اعلام نتایج مرحله دوم المپیاد دانش آموزی اطلاع دارید ؟ آیا نتایج خود را دریافت و نسبت به نتایج مرحله دوم المپیاد دانش آموزی اعتراض دارید؟
پس از برگزاری آزمون مرحله دوم المپیاد دانش آموزی در فروردین و اردیبهشت ماه 97 دفترچه سوالات مربوط به المپیادهای مرحله دوم به همراه پاسخ‌نامه چندگزینه‌ای و تشریحی ارائه شده توسط کمیته‌های علمی بر روی پ

ادامه مطلب  

زيباييها و زشتيهاي كارنامه اقتصادي خاتمي  

Mohammad Khatami - WikipediaSeyyed Mohammad Khatami is an Iranian scholar, Shia theologian, and reformist
politician. .. Political Development, Economic Development, and Security (
توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت); Women and the Youth (زنان و جوانان) 
سید محمد خاتمی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادسیّد محمّد خاتمی (زادهٔ ۲۱ مهر ۱۳۲۲- اردکان یزد) محقق، روحانی، سیاست‌مدار اصلاح طلب و
.. جنوبی را در کارنامه خود دارند و با طراحی ۱۷ فاز دیگر ایران را تا ۱۷۹ سال آینده
برخوردار از در موضوع رشد اقتصادی ایران تنها سال ۱۳۸۱ در دولت دوم س

ادامه مطلب  

زيباييها و زشتيهاي كارنامه اقتصادي خاتمي  

Mohammad Khatami - WikipediaSeyyed Mohammad Khatami is an Iranian scholar, Shia theologian, and reformist
politician. .. Political Development, Economic Development, and Security (
توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت); Women and the Youth (زنان و جوانان) 
سید محمد خاتمی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادسیّد محمّد خاتمی (زادهٔ ۲۱ مهر ۱۳۲۲- اردکان یزد) محقق، روحانی، سیاست‌مدار اصلاح طلب و
.. جنوبی را در کارنامه خود دارند و با طراحی ۱۷ فاز دیگر ایران را تا ۱۷۹ سال آینده
برخوردار از در موضوع رشد اقتصادی ایران تنها سال ۱۳۸۱ در دولت دوم س

ادامه مطلب  

زيباييها و زشتيهاي كارنامه اقتصادي خاتمي  

Mohammad Khatami - WikipediaSeyyed Mohammad Khatami is an Iranian scholar, Shia theologian, and reformist
politician. .. Political Development, Economic Development, and Security (
توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت); Women and the Youth (زنان و جوانان) 
سید محمد خاتمی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادسیّد محمّد خاتمی (زادهٔ ۲۱ مهر ۱۳۲۲- اردکان یزد) محقق، روحانی، سیاست‌مدار اصلاح طلب و
.. جنوبی را در کارنامه خود دارند و با طراحی ۱۷ فاز دیگر ایران را تا ۱۷۹ سال آینده
برخوردار از در موضوع رشد اقتصادی ایران تنها سال ۱۳۸۱ در دولت دوم س

ادامه مطلب  

زيباييها و زشتيهاي كارنامه اقتصادي خاتمي  

Mohammad Khatami - WikipediaSeyyed Mohammad Khatami is an Iranian scholar, Shia theologian, and reformist
politician. .. Political Development, Economic Development, and Security (
توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت); Women and the Youth (زنان و جوانان) 
سید محمد خاتمی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادسیّد محمّد خاتمی (زادهٔ ۲۱ مهر ۱۳۲۲- اردکان یزد) محقق، روحانی، سیاست‌مدار اصلاح طلب و
.. جنوبی را در کارنامه خود دارند و با طراحی ۱۷ فاز دیگر ایران را تا ۱۷۹ سال آینده
برخوردار از در موضوع رشد اقتصادی ایران تنها سال ۱۳۸۱ در دولت دوم س

ادامه مطلب  

زيباييها و زشتيهاي كارنامه اقتصادي خاتمي  

Mohammad Khatami - WikipediaSeyyed Mohammad Khatami is an Iranian scholar, Shia theologian, and reformist
politician. .. Political Development, Economic Development, and Security (
توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت); Women and the Youth (زنان و جوانان) 
سید محمد خاتمی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادسیّد محمّد خاتمی (زادهٔ ۲۱ مهر ۱۳۲۲- اردکان یزد) محقق، روحانی، سیاست‌مدار اصلاح طلب و
.. جنوبی را در کارنامه خود دارند و با طراحی ۱۷ فاز دیگر ایران را تا ۱۷۹ سال آینده
برخوردار از در موضوع رشد اقتصادی ایران تنها سال ۱۳۸۱ در دولت دوم س

ادامه مطلب  

زيباييها و زشتيهاي كارنامه اقتصادي خاتمي  

Mohammad Khatami - WikipediaSeyyed Mohammad Khatami is an Iranian scholar, Shia theologian, and reformist
politician. .. Political Development, Economic Development, and Security (
توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت); Women and the Youth (زنان و جوانان) 
سید محمد خاتمی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادسیّد محمّد خاتمی (زادهٔ ۲۱ مهر ۱۳۲۲- اردکان یزد) محقق، روحانی، سیاست‌مدار اصلاح طلب و
.. جنوبی را در کارنامه خود دارند و با طراحی ۱۷ فاز دیگر ایران را تا ۱۷۹ سال آینده
برخوردار از در موضوع رشد اقتصادی ایران تنها سال ۱۳۸۱ در دولت دوم س

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >