کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

کلاس ما  

یکی از کلاسهایی که ترم قبل گرفته بودم ساعتش طوری که همیشه دیر میرسیدم به کلاس و مجبور بودم اون آخرهای کلاس بشینم که البته یه کمی هم سخت بود. از طرفی این کلاس خیلی سنگین بود و حسابی حال ما رو میگرفت و به محض اینکه کلاس تموم میشد همه به سرعت میزدیم بیرون به طرف پارکینگ ها و بعدش خونه! ردیف اول این کلاس یه دختری بود که صداش خیلی نازک و با عشوه بود و من از اون پشت که بهش نگاه میکردم خیلی خوش قد و بالا هم به نظر میومد. باورتون میشه که من در طول ترم

ادامه مطلب  

اطلاعیه برگزاری کلاس زیر نظر مدرسان فدراسیون گلف  

به آگاهی می رسد هیات گلف فارس در نظر دارد در تاریخ۲۰و۲۱اردیبهشت  اقدام به برگزاری سه کلاس زیر نظر مدرسان فدراسیون گلف آقایان جمشیدی وسعیدی نماید علاقمندان فقط،تا تاریخ چهارشنبه ۵  اردیبهشت مهلت ثبت دارند.۱-شرکت در این کلاس بعنوان بازآموزی برای قبول شدگان مربیان گلف سال قبل الزامی است ،ورودی۵۰۰۰۰۰ریال۲-کلاس بازآموزی برای قبول شدگان مربیان وودبال سال قبل(سالهای پیش درصورت تمایل) ورودی۵۰۰۰۰۰ ریال۳-کلاس توجیهی مینی گلف ورودی،۱۰۰۰۰۰

ادامه مطلب  

جای این معلمان در کلاس درس خالیست+تصاویر  

جای این معلمان در کلاس درس خالیست+تصاویر
بخاری
کلاس درس، جلوی در آتش گرفته بود و امکان خروج دانش‌آموزان وجود نداشت؛ 30
دانش‌آموز دوم دبستانی در حالی که به شدت ترسیده بودند فقط فریاد می‌زدند و
کمک می‌خواستند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جای این معلمان در کلاس درس خالیست+تصاویر  

جای این معلمان در کلاس درس خالیست+تصاویر
بخاری
کلاس درس، جلوی در آتش گرفته بود و امکان خروج دانش‌آموزان وجود نداشت؛ 30
دانش‌آموز دوم دبستانی در حالی که به شدت ترسیده بودند فقط فریاد می‌زدند و
کمک می‌خواستند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کمبود 350 کلاس درس در بیرجند  

مدیر آموزش و پرروش بیرجند گفت: با پیش بینی رشد حدود سه هزار نفری جمعیت در شهرستان بیرجند و این امر که میانگین هر کلاس درس 30 نفر در نظر گرفته شود برای سال تحصیلی آینده 100 کلاس درس علاوه بر 250 کلاس درس قبلی کمبود خواهیم داشت .مدرسه رنگین كمان

ادامه مطلب  

کمبود 350 کلاس درس در بیرجند  

مدیر آموزش و پرروش بیرجند گفت: با پیش بینی رشد حدود سه هزار نفری جمعیت در شهرستان بیرجند و این امر که میانگین هر کلاس درس 30 نفر در نظر گرفته شود برای سال تحصیلی آینده 100 کلاس درس علاوه بر 250 کلاس درس قبلی کمبود خواهیم داشت .مدرسه رنگین كمان

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

163 ) سه روز بد  

سه روز بد در هفته برای خودم در نظر گرفتم. همان سه روزی که می روم شرکت را می گویم. اما خوشبختانه انروز آقای مدیر امتحان داشت و نیامد و من هم چون کلید نداشتم، نرفتم شرکت و ماندم خانه. بیشتر روز خوابیدم. خواب خیلی بهم کمک می کند تا فشار را از روی خودم بردارم. البته باید سعی کنم این وضعیت را موقت در نظر بگیرم. باید از شر این افسردگی رها شوم. البته مساله من بیشتر اضطراب است. یک جور احساس ترس درونی دارم. بدون دارو نمی توانم از پسش بر بیایم. امیدوارم بتوا

ادامه مطلب  

من و سوتی هام  

من بعضی روزها به خدای سوتی ها تبدیل میشم! نمونه اش همین امروز! سر کلاس اینقدر سوتی دادم که کلاس کلاً از رو رفت! تو اینجور مواقع همینطوری با زبان مادری ام هم من سوتی هستم حالا چه رسد که به زبانی خارجی باشد! ولی من که از رو نمیرم که! 

ادامه مطلب  

تراکت تبلیغاتی کلاس های ترم تابستان 97  

به:کلیه ی مدارس(دخترانه)
موضوع:تراکت تبلیغاتی کلاس های ترم تابستان کانون فرهنگی وتربیتی جنت
با سلام واحترام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمدو آل محمد(ص)
    تراکت تبلیغاتی کانون فرهنگی وتربیتی جنت حضورتان ارسال می گردد،لطفا"ضمن
تبلیغ کلاس های اوقات فراغت تابستان97 دربرنامه ی صبحگاه ونمازجماعت آموزشگاه،درمحل
مناسبی ازآموزشگاه نصب گردد.لازم به ذکراست،یک مدیرویک معاون پرورشی که تبلیغ
خلاقانه ای داشته باشندهدیه ای ازطرف کانو

ادامه مطلب  

تراکت تبلیغاتی کلاس های ترم تابستان 97  

به:کلیه ی مدارس(دخترانه)
موضوع:تراکت تبلیغاتی کلاس های ترم تابستان کانون فرهنگی وتربیتی جنت
با سلام واحترام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمدو آل محمد(ص)
    تراکت تبلیغاتی کانون فرهنگی وتربیتی جنت حضورتان ارسال می گردد،لطفا"ضمن
تبلیغ کلاس های اوقات فراغت تابستان97 دربرنامه ی صبحگاه ونمازجماعت آموزشگاه،درمحل
مناسبی ازآموزشگاه نصب گردد.لازم به ذکراست،یک مدیرویک معاون پرورشی که تبلیغ
خلاقانه ای داشته باشندهدیه ای ازطرف کانو

ادامه مطلب  

آرزوها  

دلم یه کار با کلاس که شان و شخصیتم‌توش حفظ بشهبا یه حقوق توپ‌میخواد....دلم یه ماشین با کلاس میخواد....یه ماشین خوووووشگل.....آبی نفتی باشه ...یا مشکی.....بعد از تمیزی هم برق بزنه....موبایلمم باهاش ست کنم....دلم میخواد با حقوق خودم باشه.....دلم خیلی چیزا میخواد :(+من اصن آدمی نیستم که دلم بخواد یکی بیاد اینا رو بهم بده...

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .pptحجم فایل: 756قیمت: 3500 تومانبخشی از متن:دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21 برای مقابله با احساس های ناخوشایند چه کارهایی می توانیم انجام بدهیم ؟ دعاکنیم وازخداوند بزرگ کمک بخواهیم. پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .pptحجم فایل: 756قیمت: 3500 تومانبخشی از متن:دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21 برای مقابله با احساس های ناخوشایند چه کارهایی می توانیم انجام بدهیم ؟ دعاکنیم وازخداوند بزرگ کمک بخواهیم. پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .pptحجم فایل: 756قیمت: 3500 تومانبخشی از متن:دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21 برای مقابله با احساس های ناخوشایند چه کارهایی می توانیم انجام بدهیم ؟ دعاکنیم وازخداوند بزرگ کمک بخواهیم. پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما  

پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .pptحجم فایل: 756قیمت: 3500 تومانبخشی از متن:دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس پنجم درس دوم : احساسات ما فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21 برای مقابله با احساس های ناخوشایند چه کارهایی می توانیم انجام بدهیم ؟ دعاکنیم وازخداوند بزرگ کمک بخواهیم. پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ادامه مطلب  

کلاس قرآن  

خب امروز آخرین جلسه کلاس قرآن رو رفتم. حدود یک سال این کلاسا رو رفتم و خیلی از لحاظ معرفتی بالا رفتمولی فکر نمی کنم که بتونم سال آینده هم این کلاسا رو برم چون سال آخر دانشگاهمه اگه خدا بخواد و میخوام فول تایم رو درسام تمرکز کنماز خدا ممنونم که توفیق داد یه سری مسائل رو بفهممخدایا شکرت 

ادامه مطلب  

کلاس قرآن  

خب امروز آخرین جلسه کلاس قرآن رو رفتم. حدود یک سال این کلاسا رو رفتم و خیلی از لحاظ معرفتی بالا رفتمولی فکر نمی کنم که بتونم سال آینده هم این کلاسا رو برم چون سال آخر دانشگاهمه اگه خدا بخواد و میخوام فول تایم رو درسام تمرکز کنماز خدا ممنونم که توفیق داد یه سری مسائل رو بفهممخدایا شکرت 

ادامه مطلب  

کلاس قرآن  

خب امروز آخرین جلسه کلاس قرآن رو رفتم. حدود یک سال این کلاسا رو رفتم و خیلی از لحاظ معرفتی بالا رفتمولی فکر نمی کنم که بتونم سال آینده هم این کلاسا رو برم چون سال آخر دانشگاهمه اگه خدا بخواد و میخوام فول تایم رو درسام تمرکز کنماز خدا ممنونم که توفیق داد یه سری مسائل رو بفهممخدایا شکرت 

ادامه مطلب  

کلاس قرآن  

خب امروز آخرین جلسه کلاس قرآن رو رفتم. حدود یک سال این کلاسا رو رفتم و خیلی از لحاظ معرفتی بالا رفتمولی فکر نمی کنم که بتونم سال آینده هم این کلاسا رو برم چون سال آخر دانشگاهمه اگه خدا بخواد و میخوام فول تایم رو درسام تمرکز کنماز خدا ممنونم که توفیق داد یه سری مسائل رو بفهممخدایا شکرت 

ادامه مطلب  

کلاس قرآن  

خب امروز آخرین جلسه کلاس قرآن رو رفتم. حدود یک سال این کلاسا رو رفتم و خیلی از لحاظ معرفتی بالا رفتمولی فکر نمی کنم که بتونم سال آینده هم این کلاسا رو برم چون سال آخر دانشگاهمه اگه خدا بخواد و میخوام فول تایم رو درسام تمرکز کنماز خدا ممنونم که توفیق داد یه سری مسائل رو بفهممخدایا شکرت 

ادامه مطلب  

کلاس قرآن  

خب امروز آخرین جلسه کلاس قرآن رو رفتم. حدود یک سال این کلاسا رو رفتم و خیلی از لحاظ معرفتی بالا رفتمولی فکر نمی کنم که بتونم سال آینده هم این کلاسا رو برم چون سال آخر دانشگاهمه اگه خدا بخواد و میخوام فول تایم رو درسام تمرکز کنماز خدا ممنونم که توفیق داد یه سری مسائل رو بفهممخدایا شکرت 

ادامه مطلب  

کلاس قرآن  

خب امروز آخرین جلسه کلاس قرآن رو رفتم. حدود یک سال این کلاسا رو رفتم و خیلی از لحاظ معرفتی بالا رفتمولی فکر نمی کنم که بتونم سال آینده هم این کلاسا رو برم چون سال آخر دانشگاهمه اگه خدا بخواد و میخوام فول تایم رو درسام تمرکز کنماز خدا ممنونم که توفیق داد یه سری مسائل رو بفهممخدایا شکرت 

ادامه مطلب  

کلاس قرآن  

خب امروز آخرین جلسه کلاس قرآن رو رفتم. حدود یک سال این کلاسا رو رفتم و خیلی از لحاظ معرفتی بالا رفتمولی فکر نمی کنم که بتونم سال آینده هم این کلاسا رو برم چون سال آخر دانشگاهمه اگه خدا بخواد و میخوام فول تایم رو درسام تمرکز کنماز خدا ممنونم که توفیق داد یه سری مسائل رو بفهممخدایا شکرت 

ادامه مطلب  

کلاس قرآن  

خب امروز آخرین جلسه کلاس قرآن رو رفتم. حدود یک سال این کلاسا رو رفتم و خیلی از لحاظ معرفتی بالا رفتمولی فکر نمی کنم که بتونم سال آینده هم این کلاسا رو برم چون سال آخر دانشگاهمه اگه خدا بخواد و میخوام فول تایم رو درسام تمرکز کنماز خدا ممنونم که توفیق داد یه سری مسائل رو بفهممخدایا شکرت 

ادامه مطلب  

کلاس قرآن  

خب امروز آخرین جلسه کلاس قرآن رو رفتم. حدود یک سال این کلاسا رو رفتم و خیلی از لحاظ معرفتی بالا رفتمولی فکر نمی کنم که بتونم سال آینده هم این کلاسا رو برم چون سال آخر دانشگاهمه اگه خدا بخواد و میخوام فول تایم رو درسام تمرکز کنماز خدا ممنونم که توفیق داد یه سری مسائل رو بفهممخدایا شکرت 

ادامه مطلب  

کلاس قرآن  

خب امروز آخرین جلسه کلاس قرآن رو رفتم. حدود یک سال این کلاسا رو رفتم و خیلی از لحاظ معرفتی بالا رفتمولی فکر نمی کنم که بتونم سال آینده هم این کلاسا رو برم چون سال آخر دانشگاهمه اگه خدا بخواد و میخوام فول تایم رو درسام تمرکز کنماز خدا ممنونم که توفیق داد یه سری مسائل رو بفهممخدایا شکرت 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >