صدو سی سوم :چه کنم خانه فرو می‌آید  

وقتی از یک پزشک سؤال سوال شود که انسان چرا ميميرد؟ مي‌گوید خب این دستگاه بدن جواب مي‌کند و در آخر انسان ميميرد حالا یا به روح معتقد است یا به روح معتقد نیست اگر به روح معتقد باشد مي‌گوید «جان قصد رحیل کرد گفتم که مرو٭٭٭ گفتا چه کنم خانه فرو مي‌آید»روح مي گوید بدن مثل خانه است  این خانه خراب مي‌شود  و من ناچارم بروم بیرون اما آنها که طور دیگر فکر مي‌کنند جواب دیگر مي‌دهند مي‌گویند این روح صاحب‌خانه است مدّتی اینجا بود تا وسیله فر

ادامه مطلب  

صدو سی سوم :چه کنم خانه فرو می‌آید  

وقتی از یک پزشک سؤال سوال شود که انسان چرا ميميرد؟ مي‌گوید خب این دستگاه بدن جواب مي‌کند و در آخر انسان ميميرد حالا یا به روح معتقد است یا به روح معتقد نیست اگر به روح معتقد باشد مي‌گوید «جان قصد رحیل کرد گفتم که مرو٭٭٭ گفتا چه کنم خانه فرو مي‌آید»روح مي گوید بدن مثل خانه است  این خانه خراب مي‌شود  و من ناچارم بروم بیرون اما آنها که طور دیگر فکر مي‌کنند جواب دیگر مي‌دهند مي‌گویند این روح صاحب‌خانه است مدّتی اینجا بود تا وسیله فر

ادامه مطلب  

صدو سی سوم :چه کنم خانه فرو می‌آید  

وقتی از یک پزشک سؤال سوال شود که انسان چرا ميميرد؟ مي‌گوید خب این دستگاه بدن جواب مي‌کند و در آخر انسان ميميرد حالا یا به روح معتقد است یا به روح معتقد نیست اگر به روح معتقد باشد مي‌گوید «جان قصد رحیل کرد گفتم که مرو٭٭٭ گفتا چه کنم خانه فرو مي‌آید»روح مي گوید بدن مثل خانه است  این خانه خراب مي‌شود  و من ناچارم بروم بیرون اما آنها که طور دیگر فکر مي‌کنند جواب دیگر مي‌دهند مي‌گویند این روح صاحب‌خانه است مدّتی اینجا بود تا وسیله فر

ادامه مطلب  

صدو سی سوم :چه کنم خانه فرو می‌آید  

وقتی از یک پزشک سؤال سوال شود که انسان چرا ميميرد؟ مي‌گوید خب این دستگاه بدن جواب مي‌کند و در آخر انسان ميميرد حالا یا به روح معتقد است یا به روح معتقد نیست اگر به روح معتقد باشد مي‌گوید «جان قصد رحیل کرد گفتم که مرو٭٭٭ گفتا چه کنم خانه فرو مي‌آید»روح مي گوید بدن مثل خانه است  این خانه خراب مي‌شود  و من ناچارم بروم بیرون اما آنها که طور دیگر فکر مي‌کنند جواب دیگر مي‌دهند مي‌گویند این روح صاحب‌خانه است مدّتی اینجا بود تا وسیله فر

ادامه مطلب  

صدو سی سوم :چه کنم خانه فرو می‌آید  

وقتی از یک پزشک سؤال سوال شود که انسان چرا ميميرد؟ مي‌گوید خب این دستگاه بدن جواب مي‌کند و در آخر انسان ميميرد حالا یا به روح معتقد است یا به روح معتقد نیست اگر به روح معتقد باشد مي‌گوید «جان قصد رحیل کرد گفتم که مرو٭٭٭ گفتا چه کنم خانه فرو مي‌آید»روح مي گوید بدن مثل خانه است  این خانه خراب مي‌شود  و من ناچارم بروم بیرون اما آنها که طور دیگر فکر مي‌کنند جواب دیگر مي‌دهند مي‌گویند این روح صاحب‌خانه است مدّتی اینجا بود تا وسیله فر

ادامه مطلب  

خانه ي خالي  

خانه ات خالی شده بانوی عشقچادرت خاکی شده بانوی عشقبعد تو حیدر شکسته از کمربعد تو بانوی خورشید و قمرای تمام هست و بود مرتضیای تجلیِ صفات مصطفیبعد تو زینب به دستش شانه استرد خونت روی مُهرِ خانه استمن چه گویم بعد تو از روزگاربعد تو حیدر نخندد در بهار...

ادامه مطلب  

گل های بنفشه...  

من و مهدی ، هم کلاسی دوران دبستان بودیم.خانه ی مهدی ، دو کوچه بالاتر از مدرسه ی مان بود.یک بوته ی گل بنفشه ی پر از گل ، در باغچه ی جلوی خانه ی شان بود که هميشه دوست داشتم  سرم را ببرم داخل گل هایش و عطرشان را استشمام کنم ، یا یک قلمه از بوته اش را ببرم و در باغچه ی جلوی خانه مان بکارم ، و هیچوقت این کار را انجام ندادمچند روز قبل ، از جلوی خانه ی شان گذشتم ، یاد مهدی افتادم که الان نمي دانم کجاست و چه مي کند...هنوز دیوار خانه شان را رد نکرده بودم که ی

ادامه مطلب  

گل های بنفشه...  

من و مهدی ، هم کلاسی دوران دبستان بودیم.خانه ی مهدی ، دو کوچه بالاتر از مدرسه ی مان بود.یک بوته ی گل بنفشه ی پر از گل ، در باغچه ی جلوی خانه ی شان بود که هميشه دوست داشتم  سرم را ببرم داخل گل هایش و عطرشان را استشمام کنم ، یا یک قلمه از بوته اش را ببرم و در باغچه ی جلوی خانه مان بکارم ، و هیچوقت این کار را انجام ندادمچند روز قبل ، از جلوی خانه ی شان گذشتم ، یاد مهدی افتادم که الان نمي دانم کجاست و چه مي کند...هنوز دیوار خانه شان را رد نکرده بودم که ی

ادامه مطلب  

friend  

فریدون مشیری :دل که تنگ است کجا باید رفت ؟ به در و دشت و دمن ؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن ؟ یا به یک  خلوت و تنهایی امندل که تنگ است کجا باید رفت ؟ پیرفرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست ، دل که تنگ است برو خانه دوست . . . شانه اش جایگه گریه توسخنش راه گشابوسه اش مرهم زخم دل توستعشق او چاره دلتنگی توست . . دل که تنگ است برو خانه دوست . . خانه اش خانه توست . . .باز گفتم : خانه دوست کجاست ؟گفت پیدایش کن بروآنجاکه پر از مهر

ادامه مطلب  

friend  

فریدون مشیری :دل که تنگ است کجا باید رفت ؟ به در و دشت و دمن ؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن ؟ یا به یک  خلوت و تنهایی امندل که تنگ است کجا باید رفت ؟ پیرفرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست ، دل که تنگ است برو خانه دوست . . . شانه اش جایگه گریه توسخنش راه گشابوسه اش مرهم زخم دل توستعشق او چاره دلتنگی توست . . دل که تنگ است برو خانه دوست . . خانه اش خانه توست . . .باز گفتم : خانه دوست کجاست ؟گفت پیدایش کن بروآنجاکه پر از مهر

ادامه مطلب  

friend  

فریدون مشیری :دل که تنگ است کجا باید رفت ؟ به در و دشت و دمن ؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن ؟ یا به یک  خلوت و تنهایی امندل که تنگ است کجا باید رفت ؟ پیرفرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست ، دل که تنگ است برو خانه دوست . . . شانه اش جایگه گریه توسخنش راه گشابوسه اش مرهم زخم دل توستعشق او چاره دلتنگی توست . . دل که تنگ است برو خانه دوست . . خانه اش خانه توست . . .باز گفتم : خانه دوست کجاست ؟گفت پیدایش کن بروآنجاکه پر از مهر

ادامه مطلب  

friend  

فریدون مشیری :دل که تنگ است کجا باید رفت ؟ به در و دشت و دمن ؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن ؟ یا به یک  خلوت و تنهایی امندل که تنگ است کجا باید رفت ؟ پیرفرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست ، دل که تنگ است برو خانه دوست . . . شانه اش جایگه گریه توسخنش راه گشابوسه اش مرهم زخم دل توستعشق او چاره دلتنگی توست . . دل که تنگ است برو خانه دوست . . خانه اش خانه توست . . .باز گفتم : خانه دوست کجاست ؟گفت پیدایش کن بروآنجاکه پر از مهر

ادامه مطلب  

friend  

فریدون مشیری :دل که تنگ است کجا باید رفت ؟ به در و دشت و دمن ؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن ؟ یا به یک  خلوت و تنهایی امندل که تنگ است کجا باید رفت ؟ پیرفرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست ، دل که تنگ است برو خانه دوست . . . شانه اش جایگه گریه توسخنش راه گشابوسه اش مرهم زخم دل توستعشق او چاره دلتنگی توست . . دل که تنگ است برو خانه دوست . . خانه اش خانه توست . . .باز گفتم : خانه دوست کجاست ؟گفت پیدایش کن بروآنجاکه پر از مهر

ادامه مطلب  

friend  

فریدون مشیری :دل که تنگ است کجا باید رفت ؟ به در و دشت و دمن ؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن ؟ یا به یک  خلوت و تنهایی امندل که تنگ است کجا باید رفت ؟ پیرفرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست ، دل که تنگ است برو خانه دوست . . . شانه اش جایگه گریه توسخنش راه گشابوسه اش مرهم زخم دل توستعشق او چاره دلتنگی توست . . دل که تنگ است برو خانه دوست . . خانه اش خانه توست . . .باز گفتم : خانه دوست کجاست ؟گفت پیدایش کن بروآنجاکه پر از مهر

ادامه مطلب  

friend  

فریدون مشیری :دل که تنگ است کجا باید رفت ؟ به در و دشت و دمن ؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن ؟ یا به یک  خلوت و تنهایی امندل که تنگ است کجا باید رفت ؟ پیرفرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست ، دل که تنگ است برو خانه دوست . . . شانه اش جایگه گریه توسخنش راه گشابوسه اش مرهم زخم دل توستعشق او چاره دلتنگی توست . . دل که تنگ است برو خانه دوست . . خانه اش خانه توست . . .باز گفتم : خانه دوست کجاست ؟گفت پیدایش کن بروآنجاکه پر از مهر

ادامه مطلب  

friend  

فریدون مشیری :دل که تنگ است کجا باید رفت ؟ به در و دشت و دمن ؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن ؟ یا به یک  خلوت و تنهایی امندل که تنگ است کجا باید رفت ؟ پیرفرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست ، دل که تنگ است برو خانه دوست . . . شانه اش جایگه گریه توسخنش راه گشابوسه اش مرهم زخم دل توستعشق او چاره دلتنگی توست . . دل که تنگ است برو خانه دوست . . خانه اش خانه توست . . .باز گفتم : خانه دوست کجاست ؟گفت پیدایش کن بروآنجاکه پر از مهر

ادامه مطلب  

friend  

فریدون مشیری :دل که تنگ است کجا باید رفت ؟ به در و دشت و دمن ؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن ؟ یا به یک  خلوت و تنهایی امندل که تنگ است کجا باید رفت ؟ پیرفرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست ، دل که تنگ است برو خانه دوست . . . شانه اش جایگه گریه توسخنش راه گشابوسه اش مرهم زخم دل توستعشق او چاره دلتنگی توست . . دل که تنگ است برو خانه دوست . . خانه اش خانه توست . . .باز گفتم : خانه دوست کجاست ؟گفت پیدایش کن بروآنجاکه پر از مهر

ادامه مطلب  

friend  

فریدون مشیری :دل که تنگ است کجا باید رفت ؟ به در و دشت و دمن ؟ یا به باغ و گل و گلزار و چمن ؟ یا به یک  خلوت و تنهایی امندل که تنگ است کجا باید رفت ؟ پیرفرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست ، دل که تنگ است برو خانه دوست . . . شانه اش جایگه گریه توسخنش راه گشابوسه اش مرهم زخم دل توستعشق او چاره دلتنگی توست . . دل که تنگ است برو خانه دوست . . خانه اش خانه توست . . .باز گفتم : خانه دوست کجاست ؟گفت پیدایش کن بروآنجاکه پر از مهر

ادامه مطلب  

⌚️⌚️  

از آن جایی که هوشمندسازان همگام با تکنولوژی کلیه ی امکانات خانه هوشمند خود را ارتقا مي دهد، ارائه اپلیکیشن خانه هوشمند آلفا بر روی I watch یکی از جدیدترین اقدامات ما در عرصه ی تکنولوژی است. از این رو، علاوه بر اینکه با استفاده از گوشی آیفون خود مي توانید فعالیت های مورد نظرتان را در خانه هوشمند اجرا نمایید، ساعت هوشمند شما نیز مي تواند اقداماتی نظیر، فرمان باز شدن درب ورودی، باز و بسته شدن سیستم پرده برقی هوشمند،کنترل سیستم روشنایی هوشمند بخش

ادامه مطلب  

⌚️⌚️  

از آن جایی که هوشمندسازان همگام با تکنولوژی کلیه ی امکانات خانه هوشمند خود را ارتقا مي دهد، ارائه اپلیکیشن خانه هوشمند آلفا بر روی I watch یکی از جدیدترین اقدامات ما در عرصه ی تکنولوژی است. از این رو، علاوه بر اینکه با استفاده از گوشی آیفون خود مي توانید فعالیت های مورد نظرتان را در خانه هوشمند اجرا نمایید، ساعت هوشمند شما نیز مي تواند اقداماتی نظیر، فرمان باز شدن درب ورودی، باز و بسته شدن سیستم پرده برقی هوشمند،کنترل سیستم روشنایی هوشمند بخش

ادامه مطلب  

⌚️⌚️  

از آن جایی که هوشمندسازان همگام با تکنولوژی کلیه ی امکانات خانه هوشمند خود را ارتقا مي دهد، ارائه اپلیکیشن خانه هوشمند آلفا بر روی I watch یکی از جدیدترین اقدامات ما در عرصه ی تکنولوژی است. از این رو، علاوه بر اینکه با استفاده از گوشی آیفون خود مي توانید فعالیت های مورد نظرتان را در خانه هوشمند اجرا نمایید، ساعت هوشمند شما نیز مي تواند اقداماتی نظیر، فرمان باز شدن درب ورودی، باز و بسته شدن سیستم پرده برقی هوشمند،کنترل سیستم روشنایی هوشمند بخش

ادامه مطلب  

کنترل تلوزیون در خانه هوشمند  

در حالیکه بر روی کاناپه ی خانه هوشمند خود نشسته اید و مشغول تماشای تلویزیون هستید، مي توانید بر فعالیت هایی که در خانه انجام مي شوند کنترل و مدیریت داشته باشید. کنترلر تلویزیون خانه هوشمند آلفا، به شما این امکان را مي دهد که، درب منزل را باز نموده و یا اینکه تصميم بگیرید پرده ی اتاق نشیمن خود را باز یا بسته نمایید. علاوه بر اینها مي توانید نورپردازی خانه را نیز طراحی کنید و از روی دایره ی رنگ گسترده ی موجود بر صفحه ی تلویزیون رنگ دلخواه خود را

ادامه مطلب  

کنترل تلوزیون در خانه هوشمند  

در حالیکه بر روی کاناپه ی خانه هوشمند خود نشسته اید و مشغول تماشای تلویزیون هستید، مي توانید بر فعالیت هایی که در خانه انجام مي شوند کنترل و مدیریت داشته باشید. کنترلر تلویزیون خانه هوشمند آلفا، به شما این امکان را مي دهد که، درب منزل را باز نموده و یا اینکه تصميم بگیرید پرده ی اتاق نشیمن خود را باز یا بسته نمایید. علاوه بر اینها مي توانید نورپردازی خانه را نیز طراحی کنید و از روی دایره ی رنگ گسترده ی موجود بر صفحه ی تلویزیون رنگ دلخواه خود را

ادامه مطلب  

کنترل تلوزیون در خانه هوشمند  

در حالیکه بر روی کاناپه ی خانه هوشمند خود نشسته اید و مشغول تماشای تلویزیون هستید، مي توانید بر فعالیت هایی که در خانه انجام مي شوند کنترل و مدیریت داشته باشید. کنترلر تلویزیون خانه هوشمند آلفا، به شما این امکان را مي دهد که، درب منزل را باز نموده و یا اینکه تصميم بگیرید پرده ی اتاق نشیمن خود را باز یا بسته نمایید. علاوه بر اینها مي توانید نورپردازی خانه را نیز طراحی کنید و از روی دایره ی رنگ گسترده ی موجود بر صفحه ی تلویزیون رنگ دلخواه خود را

ادامه مطلب  

اپلیکیشن خانه هوشمند آلفا  

شما مي توانید هنگامي که در منزل حضور ندارید ، با استفاده از اپلیکیشن خانه هوشمند آلفا مشخص کنید که فعالیت مورد نظرتان در خانه اجرا شود. برای مثال مي توانید فرمان باز شدن پرده برقی را جهت بر خورداری گیاهانتان از نور خورشید،اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

اپلیکیشن خانه هوشمند آلفا  

شما مي توانید هنگامي که در منزل حضور ندارید ، با استفاده از اپلیکیشن خانه هوشمند آلفا مشخص کنید که فعالیت مورد نظرتان در خانه اجرا شود. برای مثال مي توانید فرمان باز شدن پرده برقی را جهت بر خورداری گیاهانتان از نور خورشید،اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

پاورپوینت تحلیل بنا خانه موبیس (Mobis House)  

پاورپوینت تحلیل بنا خانه موبیس (Mobis House)پروژه تحلیل بنا خانه موبیس اثر معماران هلندی، بن ون برکل و کارولین باس در قالب پاورپوینت در 30 اسلاید به همراه توضیحات و تصاویر که به تحلیل کامل حجم و پلان و روابط این ساختمان پرداخته است. علاوه بر فایل پاور پوینت و پی دی اف پروژه، متن بدون تصویر و همچنین توضیح درباره جزییات پروژه در این مجموعه ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت تحلیل بنا خانه موبیس (Mobis House)  

پاورپوینت تحلیل بنا خانه موبیس (Mobis House)پروژه تحلیل بنا خانه موبیس اثر معماران هلندی، بن ون برکل و کارولین باس در قالب پاورپوینت در 30 اسلاید به همراه توضیحات و تصاویر که به تحلیل کامل حجم و پلان و روابط این ساختمان پرداخته است. علاوه بر فایل پاور پوینت و پی دی اف پروژه، متن بدون تصویر و همچنین توضیح درباره جزییات پروژه در این مجموعه ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت تحلیل بنا خانه موبیس (Mobis House)  

پاورپوینت تحلیل بنا خانه موبیس (Mobis House)پروژه تحلیل بنا خانه موبیس اثر معماران هلندی، بن ون برکل و کارولین باس در قالب پاورپوینت در 30 اسلاید به همراه توضیحات و تصاویر که به تحلیل کامل حجم و پلان و روابط این ساختمان پرداخته است. علاوه بر فایل پاور پوینت و پی دی اف پروژه، متن بدون تصویر و همچنین توضیح درباره جزییات پروژه در این مجموعه ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

خانه هوشمند در ریز شبکه هوشمند  

خانه هوشمند در ریز شبکه هوشمندمقاله ترجمه شده به همراه متن اصلی با عنوان Smart Home in Smart Microgrid: A Cost-Effective Energy Ecosystem with Intelligent Hierarchical Agents، سال انتشار 2014، چکیده: شبکه هوشمند به ميزان زیادی باعث پیشرفته شدن شبکه قدرت ميشود که این امر باعث افزایش راندومان تولید برق، کاهش هزینه مصرف انرژی و ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

خانه هوشمند در ریز شبکه هوشمند  

خانه هوشمند در ریز شبکه هوشمندمقاله ترجمه شده به همراه متن اصلی با عنوان Smart Home in Smart Microgrid: A Cost-Effective Energy Ecosystem with Intelligent Hierarchical Agents، سال انتشار 2014، چکیده: شبکه هوشمند به ميزان زیادی باعث پیشرفته شدن شبکه قدرت ميشود که این امر باعث افزایش راندومان تولید برق، کاهش هزینه مصرف انرژی و ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

وقتی برگشتیم  

امروز من و برادرم و سال و بن و شوهر خواهر رفتیم نهال درخت بکاریم و وقتی برگشتیم از خانه‌ای که هنوز نرفتیم تویش به خانه‌ای که هنوز تویش هستیم ...خواهرم و دختر کوچکش مانده بودند خانه. حیاط را شسته بود. حیاطی که چند وقت است شسته نشده. ظرف شسته بود. شام پخته بود. دستشویی و روشویی را شسته بود و جاروی مختصری کرده بود.وقتی برگشتیم دیدم هیکل لاغر کوچکش را مي‌کشد دنبال خودش..بچه و خواسته‌های طماعانه‌ی خودمحورش...و کار خانه..راضی بود اما..مي‌خواست خوشحا

ادامه مطلب  

وقتی برگشتیم  

امروز من و برادرم و سال و بن و شوهر خواهر رفتیم نهال درخت بکاریم و وقتی برگشتیم از خانه‌ای که هنوز نرفتیم تویش به خانه‌ای که هنوز تویش هستیم ...خواهرم و دختر کوچکش مانده بودند خانه. حیاط را شسته بود. حیاطی که چند وقت است شسته نشده. ظرف شسته بود. شام پخته بود. دستشویی و روشویی را شسته بود و جاروی مختصری کرده بود.وقتی برگشتیم دیدم هیکل لاغر کوچکش را مي‌کشد دنبال خودش..بچه و خواسته‌های طماعانه‌ی خودمحورش...و کار خانه..راضی بود اما..مي‌خواست خوشحا

ادامه مطلب  

وقتی برگشتیم  

امروز من و برادرم و سال و بن و شوهر خواهر رفتیم نهال درخت بکاریم و وقتی برگشتیم از خانه‌ای که هنوز نرفتیم تویش به خانه‌ای که هنوز تویش هستیم ...خواهرم و دختر کوچکش مانده بودند خانه. حیاط را شسته بود. حیاطی که چند وقت است شسته نشده. ظرف شسته بود. شام پخته بود. دستشویی و روشویی را شسته بود و جاروی مختصری کرده بود.وقتی برگشتیم دیدم هیکل لاغر کوچکش را مي‌کشد دنبال خودش..بچه و خواسته‌های طماعانه‌ی خودمحورش...و کار خانه..راضی بود اما..مي‌خواست خوشحا

ادامه مطلب  

وقتی برگشتیم  

امروز من و برادرم و سال و بن و شوهر خواهر رفتیم نهال درخت بکاریم و وقتی برگشتیم از خانه‌ای که هنوز نرفتیم تویش به خانه‌ای که هنوز تویش هستیم ...خواهرم و دختر کوچکش مانده بودند خانه. حیاط را شسته بود. حیاطی که چند وقت است شسته نشده. ظرف شسته بود. شام پخته بود. دستشویی و روشویی را شسته بود و جاروی مختصری کرده بود.وقتی برگشتیم دیدم هیکل لاغر کوچکش را مي‌کشد دنبال خودش..بچه و خواسته‌های طماعانه‌ی خودمحورش...و کار خانه..راضی بود اما..مي‌خواست خوشحا

ادامه مطلب  

حکم نگهداری سگ در خانه  

سوال: نگهداری سگ های کوچولو و تزیینی در خانه چه حکمي دارد؟جواب: نگهداری سگ تنها در دو صورت جایز است:1- برای شکار2- برای استفاده در گله اما نگهداری سگ در خانه به غیر از ان موارد ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴت و در خانه ای که سگ نگهداری مي شود ملائکه وارد آن خانه نمي شوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی مي فرماید: ‏«ﻻ ﺗَﺪْﺧُﻞُ ﺍﻟﻤَﻼﺋِﮑَﺔُ ﺑَﯿْﺘﺎً ﻓِﯿﻪٍ ﮐَﻠْﺐٌ ﻭَﻻ ﺻُﻮﺭَﺓٌ»: «فرشتگان وارد خانه ای که در آن سگ و تصاویر باشد، نمي شوند». و در حد

ادامه مطلب  

حکم نگهداری سگ در خانه  

سوال: نگهداری سگ های کوچولو و تزیینی در خانه چه حکمي دارد؟جواب: نگهداری سگ تنها در دو صورت جایز است:1- برای شکار2- برای استفاده در گله اما نگهداری سگ در خانه به غیر از ان موارد ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴت و در خانه ای که سگ نگهداری مي شود ملائکه وارد آن خانه نمي شوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی مي فرماید: ‏«ﻻ ﺗَﺪْﺧُﻞُ ﺍﻟﻤَﻼﺋِﮑَﺔُ ﺑَﯿْﺘﺎً ﻓِﯿﻪٍ ﮐَﻠْﺐٌ ﻭَﻻ ﺻُﻮﺭَﺓٌ»: «فرشتگان وارد خانه ای که در آن سگ و تصاویر باشد، نمي شوند». و در حد

ادامه مطلب  

حکم نگهداری سگ در خانه  

سوال: نگهداری سگ های کوچولو و تزیینی در خانه چه حکمي دارد؟جواب: نگهداری سگ تنها در دو صورت جایز است:1- برای شکار2- برای استفاده در گله اما نگهداری سگ در خانه به غیر از ان موارد ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴت و در خانه ای که سگ نگهداری مي شود ملائکه وارد آن خانه نمي شوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی مي فرماید: ‏«ﻻ ﺗَﺪْﺧُﻞُ ﺍﻟﻤَﻼﺋِﮑَﺔُ ﺑَﯿْﺘﺎً ﻓِﯿﻪٍ ﮐَﻠْﺐٌ ﻭَﻻ ﺻُﻮﺭَﺓٌ»: «فرشتگان وارد خانه ای که در آن سگ و تصاویر باشد، نمي شوند». و در حد

ادامه مطلب  

 

یک درخت لاغر کاشتم.توی خانه‌ی جدید. هنوز که نرفتیم. به قول مادر هاشم داریم"روتین"ش مي‌کنیم. دیشب هاشم بلند مي‌خندید که چی‌کارش مي‌کنن؟!بله منتظریم روتینش کنند.  آن‌ها که نمي‌کنند. خودمان. مثلا کسی پیدا شده که گفته من رنگ مي‌کنم. دواطلبانه. سعید و محسن کارگرهای سال، مي‌گویند بس که مهندز خوب است مامانِ بن.دلیلشان هم این است که "جواب کسیه که صداشه بلند مي‌کنه نمي‌ده"  گاهی فکر مي‌کنم اگر من جای مهندس بودم کسی برایم کاری مي

ادامه مطلب  

 

یک درخت لاغر کاشتم.توی خانه‌ی جدید. هنوز که نرفتیم. به قول مادر هاشم داریم"روتین"ش مي‌کنیم. دیشب هاشم بلند مي‌خندید که چی‌کارش مي‌کنن؟!بله منتظریم روتینش کنند.  آن‌ها که نمي‌کنند. خودمان. مثلا کسی پیدا شده که گفته من رنگ مي‌کنم. دواطلبانه. سعید و محسن کارگرهای سال، مي‌گویند بس که مهندز خوب است مامانِ بن.دلیلشان هم این است که "جواب کسیه که صداشه بلند مي‌کنه نمي‌ده"  گاهی فکر مي‌کنم اگر من جای مهندس بودم کسی برایم کاری مي

ادامه مطلب  

 

یک درخت لاغر کاشتم.توی خانه‌ی جدید. هنوز که نرفتیم. به قول مادر هاشم داریم"روتین"ش مي‌کنیم. دیشب هاشم بلند مي‌خندید که چی‌کارش مي‌کنن؟!بله منتظریم روتینش کنند.  آن‌ها که نمي‌کنند. خودمان. مثلا کسی پیدا شده که گفته من رنگ مي‌کنم. دواطلبانه. سعید و محسن کارگرهای سال، مي‌گویند بس که مهندز خوب است مامانِ بن.دلیلشان هم این است که "جواب کسیه که صداشه بلند مي‌کنه نمي‌ده"  گاهی فکر مي‌کنم اگر من جای مهندس بودم کسی برایم کاری مي

ادامه مطلب  

 

یک درخت لاغر کاشتم.توی خانه‌ی جدید. هنوز که نرفتیم. به قول مادر هاشم داریم"روتین"ش مي‌کنیم. دیشب هاشم بلند مي‌خندید که چی‌کارش مي‌کنن؟!بله منتظریم روتینش کنند.  آن‌ها که نمي‌کنند. خودمان. مثلا کسی پیدا شده که گفته من رنگ مي‌کنم. دواطلبانه. سعید و محسن کارگرهای سال، مي‌گویند بس که مهندز خوب است مامانِ بن.دلیلشان هم این است که "جواب کسیه که صداشه بلند مي‌کنه نمي‌ده"  گاهی فکر مي‌کنم اگر من جای مهندس بودم کسی برایم کاری مي

ادامه مطلب  

انقلاب محبوب من..  

همسر عزیز پیشنهاد قدم زدن در این هوای مهربان را پذیرفت و راهی خیابان انقلاب شدیم.. شکر اندر شکر شد..برف و کتاب..هرچند کتاب مورد علاقه ام را به خاطر گرانی اش فعلا نخریدم اما در کتاب فروشی ها مي گشتیم و لذت ميبردیم..جناب همسر هم در کافه فرانسه لذتمان را کامل کرد..پ.ن : قبل از بیرون آمدن از خانه، تند و تند خانه را مرتب کردم که وقتی از سرمای بیرون به خانه پناه ميبریم مرتب بودن خانه لذت گرما را دو چندان کند برایمان..اما در راه فقط افرادی جلوی چشمانم ب

ادامه مطلب  

انقلاب محبوب من..  

همسر عزیز پیشنهاد قدم زدن در این هوای مهربان را پذیرفت و راهی خیابان انقلاب شدیم.. شکر اندر شکر شد..برف و کتاب..هرچند کتاب مورد علاقه ام را به خاطر گرانی اش فعلا نخریدم اما در کتاب فروشی ها مي گشتیم و لذت ميبردیم..جناب همسر هم در کافه فرانسه لذتمان را کامل کرد..پ.ن : قبل از بیرون آمدن از خانه، تند و تند خانه را مرتب کردم که وقتی از سرمای بیرون به خانه پناه ميبریم مرتب بودن خانه لذت گرما را دو چندان کند برایمان..اما در راه فقط افرادی جلوی چشمانم ب

ادامه مطلب  

راه حل بازی Angry Neighbor  

راه حل بازی Angry Neighbor
در بازی ماجراجویانه Angry Neighbor Hello from home شما به تازگی به خانه جدید کوچک و دنج خود رفته‌اید، همه‌چیز ظاهراً مرتب است اما همسایه‌تان بسیار مرموز به نظر مي‌رسد و صداهای گریه از خانه‌اش مي‌آید، رفتارش بسیار مشکوک است و به طور مداوم درها و پنجره‌هایش باز و بسته مي‌شود.
 
برخی اوقات شما را دنبال مي‌کند. شما علاقه‌مند مي‌شوید ببینید او چه چیزی را مخفی مي‌کند، پس به خانه‌اش مي‌روید، جایی که پشت در

ادامه مطلب  

راه حل بازی Angry Neighbor  

راه حل بازی Angry Neighbor
در بازی ماجراجویانه Angry Neighbor Hello from home شما به تازگی به خانه جدید کوچک و دنج خود رفته‌اید، همه‌چیز ظاهراً مرتب است اما همسایه‌تان بسیار مرموز به نظر مي‌رسد و صداهای گریه از خانه‌اش مي‌آید، رفتارش بسیار مشکوک است و به طور مداوم درها و پنجره‌هایش باز و بسته مي‌شود.
 
برخی اوقات شما را دنبال مي‌کند. شما علاقه‌مند مي‌شوید ببینید او چه چیزی را مخفی مي‌کند، پس به خانه‌اش مي‌روید، جایی که پشت در

ادامه مطلب  

راه حل بازی Angry Neighbor  

راه حل بازی Angry Neighbor
در بازی ماجراجویانه Angry Neighbor Hello from home شما به تازگی به خانه جدید کوچک و دنج خود رفته‌اید، همه‌چیز ظاهراً مرتب است اما همسایه‌تان بسیار مرموز به نظر مي‌رسد و صداهای گریه از خانه‌اش مي‌آید، رفتارش بسیار مشکوک است و به طور مداوم درها و پنجره‌هایش باز و بسته مي‌شود.
 
برخی اوقات شما را دنبال مي‌کند. شما علاقه‌مند مي‌شوید ببینید او چه چیزی را مخفی مي‌کند، پس به خانه‌اش مي‌روید، جایی که پشت در

ادامه مطلب  

راه حل بازی Angry Neighbor  

راه حل بازی Angry Neighbor
در بازی ماجراجویانه Angry Neighbor Hello from home شما به تازگی به خانه جدید کوچک و دنج خود رفته‌اید، همه‌چیز ظاهراً مرتب است اما همسایه‌تان بسیار مرموز به نظر مي‌رسد و صداهای گریه از خانه‌اش مي‌آید، رفتارش بسیار مشکوک است و به طور مداوم درها و پنجره‌هایش باز و بسته مي‌شود.
 
برخی اوقات شما را دنبال مي‌کند. شما علاقه‌مند مي‌شوید ببینید او چه چیزی را مخفی مي‌کند، پس به خانه‌اش مي‌روید، جایی که پشت در

ادامه مطلب  

راه حل بازی Angry Neighbor  

راه حل بازی Angry Neighbor
در بازی ماجراجویانه Angry Neighbor Hello from home شما به تازگی به خانه جدید کوچک و دنج خود رفته‌اید، همه‌چیز ظاهراً مرتب است اما همسایه‌تان بسیار مرموز به نظر مي‌رسد و صداهای گریه از خانه‌اش مي‌آید، رفتارش بسیار مشکوک است و به طور مداوم درها و پنجره‌هایش باز و بسته مي‌شود.
 
برخی اوقات شما را دنبال مي‌کند. شما علاقه‌مند مي‌شوید ببینید او چه چیزی را مخفی مي‌کند، پس به خانه‌اش مي‌روید، جایی که پشت در

ادامه مطلب  

راه حل بازی Angry Neighbor  

راه حل بازی Angry Neighbor
در بازی ماجراجویانه Angry Neighbor Hello from home شما به تازگی به خانه جدید کوچک و دنج خود رفته‌اید، همه‌چیز ظاهراً مرتب است اما همسایه‌تان بسیار مرموز به نظر مي‌رسد و صداهای گریه از خانه‌اش مي‌آید، رفتارش بسیار مشکوک است و به طور مداوم درها و پنجره‌هایش باز و بسته مي‌شود.
 
برخی اوقات شما را دنبال مي‌کند. شما علاقه‌مند مي‌شوید ببینید او چه چیزی را مخفی مي‌کند، پس به خانه‌اش مي‌روید، جایی که پشت در

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >