منهاي تو!  

منهای تو يعني چه؟!منهای تو يعني صفر؟!منهای تو يعني هیچ! "هیچ" منهای تو يعني هیچ!منهای تو دیگر"من"،"من"هم نتوان گفتنای با "من" و هم بی "من"منهای تو آغازو نه فرجامی استدیگر ندهد معنی خوب و بد آدم هاهم آلودگی و پاکی منهای تو نقشی است بی تصویر!منهای تو کو دیروز کو امروز کی فردا!منهای تو زمان ساکنمنهای تو زمین دلتنگمنهای تو درگیر اما و اگر خویشیممنهای تو درگیر پس و پیشیم منهای تو پابند خیال و وهممنهای تو دل در خلاء محض استمنهای تو يعني چه؟نه عارف

ادامه مطلب  

منهاي تو!  

منهای تو يعني چه؟!منهای تو يعني صفر؟!منهای تو يعني هیچ! "هیچ" منهای تو يعني هیچ!منهای تو دیگر"من"،"من"هم نتوان گفتنای با "من" و هم بی "من"منهای تو آغازو نه فرجامی استدیگر ندهد معنی خوب و بد آدم هاهم آلودگی و پاکی منهای تو نقشی است بی تصویر!منهای تو کو دیروز کو امروز کی فردا!منهای تو زمان ساکنمنهای تو زمین دلتنگمنهای تو درگیر اما و اگر خویشیممنهای تو درگیر پس و پیشیم منهای تو پابند خیال و وهممنهای تو دل در خلاء محض استمنهای تو يعني چه؟نه عارف

ادامه مطلب  

منهاي تو!  

منهای تو يعني چه؟!منهای تو يعني صفر؟!منهای تو يعني هیچ! "هیچ" منهای تو يعني هیچ!منهای تو دیگر"من"،"من"هم نتوان گفتنای با "من" و هم بی "من"منهای تو آغازو نه فرجامی استدیگر ندهد معنی خوب و بد آدم هاهم آلودگی و پاکی منهای تو نقشی است بی تصویر!منهای تو کو دیروز کو امروز کی فردا!منهای تو زمان ساکنمنهای تو زمین دلتنگمنهای تو درگیر اما و اگر خویشیممنهای تو درگیر پس و پیشیم منهای تو پابند خیال و وهممنهای تو دل در خلاء محض استمنهای تو يعني چه؟نه عارف

ادامه مطلب  

منهاي تو!  

منهای تو يعني چه؟!منهای تو يعني صفر؟!منهای تو يعني هیچ! "هیچ" منهای تو يعني هیچ!منهای تو دیگر"من"،"من"هم نتوان گفتنای با "من" و هم بی "من"منهای تو آغازو نه فرجامی استدیگر ندهد معنی خوب و بد آدم هاهم آلودگی و پاکی منهای تو نقشی است بی تصویر!منهای تو کو دیروز کو امروز کی فردا!منهای تو زمان ساکنمنهای تو زمین دلتنگمنهای تو درگیر اما و اگر خویشیممنهای تو درگیر پس و پیشیم منهای تو پابند خیال و وهممنهای تو دل در خلاء محض استمنهای تو يعني چه؟نه عارف

ادامه مطلب  

ما مشکل داريم  

ماه خاص رمضان آمد!البته حقیر اهل روزه گرفتن نیستم (شاید برای اینکه مریضم) گرچه در این فضاها مثل ماه رمضان و سحری و افطاری و اینها بوده ام....ماه رمضان آمد که میگویند ماه مهمانی خداست. خیلی خوب، الان ما مهمان خداییم. خدا که در را به روی بی روزه ها نمی بندد. این از رحمت خدا به دور است. پس می رویم به مهمانی خدا، قاطی بقیه بندگانش. وسط مهمانی بلند میشویم و مشکلات خودمان را بیان می کنیم:*خدایا! ما مشکل داریم، می دانی؟ البته تو خدایی و باید بدانی، ولی نمی

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

هرکس به زباني صفت حمد تو گويد  

من باتو به امید خداوند یگانهمحرم بشوم یا تو شوی  محرم خانهاز صورت تو بوسه بگیرم به شبانهای تیر غمت را دل عشاق نشانهجمعی به تو مشغول تو غایب ز میانه****************************چون خطبه ی تو خواند دم صومعه عاقدرفتی و چرا با من بیچاره شدی ضدگفتی نه به من مثل شکر طبق قواعدگه معتکف دیرم وگه ساکن مسجديعني که تو را می طلبم خانه به خانه***************************اما تو مرا باز گذاشتی به سر کار در چادرصحرایی ودر خانه خمارماندم سر قول تو دم صومعه صد بارحاجی به ره کعبه ومن طا

ادامه مطلب  

درد و دل شبانه  

خستگی يعني چی!؟يعني اینکه انقدر از همه خسته شده باشی که واسه ندیدنشون شب زنده دار باشی و روزا بخوابی ...يعني کلافگی از احوال پرسی های دروغین ...يعني بترسی با یکی حرف بزنی از احساساتت و تنهایی دیوونت کنه ...يعني به قدری بی حوصله باشی که اوج حرف زدنت «اره» یا «نه» باشه ...يعني زندگیت بشه ، آهنگات ، عکسات و نوشته هات ...خستگی يعني یک زندگی تکراری کنار کارهای همیشگی

ادامه مطلب  

درد و دل شبانه  

خستگی يعني چی!؟يعني اینکه انقدر از همه خسته شده باشی که واسه ندیدنشون شب زنده دار باشی و روزا بخوابی ...يعني کلافگی از احوال پرسی های دروغین ...يعني بترسی با یکی حرف بزنی از احساساتت و تنهایی دیوونت کنه ...يعني به قدری بی حوصله باشی که اوج حرف زدنت «اره» یا «نه» باشه ...يعني زندگیت بشه ، آهنگات ، عکسات و نوشته هات ...خستگی يعني یک زندگی تکراری کنار کارهای همیشگی

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

روزهاي انتظار  

   درد بزرگی است کسی را دوست داشته باشی اما خودش نداند. می دانی در جمعه ای خواهد آمد اما تو او را نمی بینی. چشمانی است که او را می بیند اما آن چشمها چشمهای تو نیست. خیالش می کنی، تصویر می سازی، با او حرف می زنی اما می دانی که حرفهایت را نمی شنود چون می دانی که لایق دوستی او نیستی و می دانی که در شماره ی دوستان او هم نیستی.   می دانی جای دیگری است دور از تو، دست زیر چانه، غریبانه چشم به راه جمعه ها می نشینی. جمعه ها می آیند و می روند و تو او را

ادامه مطلب  

برترين حاجات و اعمال شب قدر  

شب قدر به اندازه هزار ماه يعني هشتاد و سه سال و اندی ارزش دارد به شرطی که حقیقت آن ادراک شود.در آیات و روایات برای این شب مبارک که روح و فرشتگان تا مطلع فجرش تنزل می یابند تا مقدرات امر تعیین شده پس از امضای حجت خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای اجرا دریافت کنند، اهداف و اعمال چندی بیان شده است.از جمله در حدیثی آمده است : قال موسی (علیه السلام): الهی ارید قربک. قال: قربی لمن استیقظ لیلة القدر. قال: الهی ارید رحمتک. قال: رحمتی لمن رحم ا

ادامه مطلب  

برترين حاجات و اعمال شب قدر  

شب قدر به اندازه هزار ماه يعني هشتاد و سه سال و اندی ارزش دارد به شرطی که حقیقت آن ادراک شود.در آیات و روایات برای این شب مبارک که روح و فرشتگان تا مطلع فجرش تنزل می یابند تا مقدرات امر تعیین شده پس از امضای حجت خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای اجرا دریافت کنند، اهداف و اعمال چندی بیان شده است.از جمله در حدیثی آمده است : قال موسی (علیه السلام): الهی ارید قربک. قال: قربی لمن استیقظ لیلة القدر. قال: الهی ارید رحمتک. قال: رحمتی لمن رحم ا

ادامه مطلب  

برترين حاجات و اعمال شب قدر  

شب قدر به اندازه هزار ماه يعني هشتاد و سه سال و اندی ارزش دارد به شرطی که حقیقت آن ادراک شود.در آیات و روایات برای این شب مبارک که روح و فرشتگان تا مطلع فجرش تنزل می یابند تا مقدرات امر تعیین شده پس از امضای حجت خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای اجرا دریافت کنند، اهداف و اعمال چندی بیان شده است.از جمله در حدیثی آمده است : قال موسی (علیه السلام): الهی ارید قربک. قال: قربی لمن استیقظ لیلة القدر. قال: الهی ارید رحمتک. قال: رحمتی لمن رحم ا

ادامه مطلب  

وبلاگ چيست و وبلاگ نويسي يعني چه؟  

وبلاگ چیست و وبلاگ نویسی يعني چه؟هرگاه احساس کردید که مطالبی در اختیار دارید که ممکن است برای دیگران مفید یا جالب باشد می‌توانید شروع کنید به نوشتن وبلاگ (لازم نیست مطلب شما حتما نوشته باشد؛ بسیاری از عکاسان؛ گرافیست‌ها و ... هم وبلاگ‌های بسیار پرطرفداری دارند). وبلاگ یک یا چندین صفحه اینترنتی شخصی یا گروهی است که در آن شخص یا گروه به نوشتن مطالب متوالی (روزانه یا چند روز در میان) در موضوعات متنوع و دلخواه می‌پردازند.و افکار، ع

ادامه مطلب  

جام الست  

 مهم ترین عهد وپیمان انسان با خداوند عهد الست است عهدی که گوهر آن اعتراف به ربوبیت حضرت حق است گزارش این عهد در قرآن چنین است و هنگامى را كه پروردگارت از صلب بنی آدمنسلشان را پدید آورد ، و آنان را بر خودشان گواه گرفت آیا منپروردگار شما نیستم ؟ گفتند : آری ، گواهی دادیم . تا روزقیامت نگویید : ما از این  بیخبر بودیم .(اعراف/172) طبق این گزارش وحیانی خداوند با نوعی شهود ومکاشفه از وجود خود در حضور ذات انسان ها از آنها تصدیق خدایی  وربوبیت

ادامه مطلب  

جام الست  

 مهم ترین عهد وپیمان انسان با خداوند عهد الست است عهدی که گوهر آن اعتراف به ربوبیت حضرت حق است گزارش این عهد در قرآن چنین است و هنگامى را كه پروردگارت از صلب بنی آدمنسلشان را پدید آورد ، و آنان را بر خودشان گواه گرفت آیا منپروردگار شما نیستم ؟ گفتند : آری ، گواهی دادیم . تا روزقیامت نگویید : ما از این  بیخبر بودیم .(اعراف/172) طبق این گزارش وحیانی خداوند با نوعی شهود ومکاشفه از وجود خود در حضور ذات انسان ها از آنها تصدیق خدایی  وربوبیت

ادامه مطلب  

جام الست  

 مهم ترین عهد وپیمان انسان با خداوند عهد الست است عهدی که گوهر آن اعتراف به ربوبیت حضرت حق است گزارش این عهد در قرآن چنین است و هنگامى را كه پروردگارت از صلب بنی آدمنسلشان را پدید آورد ، و آنان را بر خودشان گواه گرفت آیا منپروردگار شما نیستم ؟ گفتند : آری ، گواهی دادیم . تا روزقیامت نگویید : ما از این  بیخبر بودیم .(اعراف/172) طبق این گزارش وحیانی خداوند با نوعی شهود ومکاشفه از وجود خود در حضور ذات انسان ها از آنها تصدیق خدایی  وربوبیت

ادامه مطلب  

جام الست  

 مهم ترین عهد وپیمان انسان با خداوند عهد الست است عهدی که گوهر آن اعتراف به ربوبیت حضرت حق است گزارش این عهد در قرآن چنین است و هنگامى را كه پروردگارت از صلب بنی آدمنسلشان را پدید آورد ، و آنان را بر خودشان گواه گرفت آیا منپروردگار شما نیستم ؟ گفتند : آری ، گواهی دادیم . تا روزقیامت نگویید : ما از این  بیخبر بودیم .(اعراف/172) طبق این گزارش وحیانی خداوند با نوعی شهود ومکاشفه از وجود خود در حضور ذات انسان ها از آنها تصدیق خدایی  وربوبیت

ادامه مطلب  

جام الست  

 مهم ترین عهد وپیمان انسان با خداوند عهد الست است عهدی که گوهر آن اعتراف به ربوبیت حضرت حق است گزارش این عهد در قرآن چنین است و هنگامى را كه پروردگارت از صلب بنی آدمنسلشان را پدید آورد ، و آنان را بر خودشان گواه گرفت آیا منپروردگار شما نیستم ؟ گفتند : آری ، گواهی دادیم . تا روزقیامت نگویید : ما از این  بیخبر بودیم .(اعراف/172) طبق این گزارش وحیانی خداوند با نوعی شهود ومکاشفه از وجود خود در حضور ذات انسان ها از آنها تصدیق خدایی  وربوبیت

ادامه مطلب  

جام الست  

 مهم ترین عهد وپیمان انسان با خداوند عهد الست است عهدی که گوهر آن اعتراف به ربوبیت حضرت حق است گزارش این عهد در قرآن چنین است و هنگامى را كه پروردگارت از صلب بنی آدمنسلشان را پدید آورد ، و آنان را بر خودشان گواه گرفت آیا منپروردگار شما نیستم ؟ گفتند : آری ، گواهی دادیم . تا روزقیامت نگویید : ما از این  بیخبر بودیم .(اعراف/172) طبق این گزارش وحیانی خداوند با نوعی شهود ومکاشفه از وجود خود در حضور ذات انسان ها از آنها تصدیق خدایی  وربوبیت

ادامه مطلب  

جام الست  

 مهم ترین عهد وپیمان انسان با خداوند عهد الست است عهدی که گوهر آن اعتراف به ربوبیت حضرت حق است گزارش این عهد در قرآن چنین است و هنگامى را كه پروردگارت از صلب بنی آدمنسلشان را پدید آورد ، و آنان را بر خودشان گواه گرفت آیا منپروردگار شما نیستم ؟ گفتند : آری ، گواهی دادیم . تا روزقیامت نگویید : ما از این  بیخبر بودیم .(اعراف/172) طبق این گزارش وحیانی خداوند با نوعی شهود ومکاشفه از وجود خود در حضور ذات انسان ها از آنها تصدیق خدایی  وربوبیت

ادامه مطلب  

جام الست  

 مهم ترین عهد وپیمان انسان با خداوند عهد الست است عهدی که گوهر آن اعتراف به ربوبیت حضرت حق است گزارش این عهد در قرآن چنین است و هنگامى را كه پروردگارت از صلب بنی آدمنسلشان را پدید آورد ، و آنان را بر خودشان گواه گرفت آیا منپروردگار شما نیستم ؟ گفتند : آری ، گواهی دادیم . تا روزقیامت نگویید : ما از این  بیخبر بودیم .(اعراف/172) طبق این گزارش وحیانی خداوند با نوعی شهود ومکاشفه از وجود خود در حضور ذات انسان ها از آنها تصدیق خدایی  وربوبیت

ادامه مطلب  

جام الست  

 مهم ترین عهد وپیمان انسان با خداوند عهد الست است عهدی که گوهر آن اعتراف به ربوبیت حضرت حق است گزارش این عهد در قرآن چنین است و هنگامى را كه پروردگارت از صلب بنی آدمنسلشان را پدید آورد ، و آنان را بر خودشان گواه گرفت آیا منپروردگار شما نیستم ؟ گفتند : آری ، گواهی دادیم . تا روزقیامت نگویید : ما از این  بیخبر بودیم .(اعراف/172) طبق این گزارش وحیانی خداوند با نوعی شهود ومکاشفه از وجود خود در حضور ذات انسان ها از آنها تصدیق خدایی  وربوبیت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >